П Р О Т О К О Л

гр. Каварна,  25.04.2019 г.

 

Каварненският  районен съд,, в публично съдебно заседание на двадесет и пети април  през две хиляди и  деветнадесета   година в състав:

 

Председател: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

при участието на секретаря: Е.Ш.и прокурора:                                                    сложи за разглеждане

Ч. Гр. д. № 17 по описа за 2019година,  докладвано от Районния съдия.

След спазване разпоредбите на чл. 142, ал. 1 от ГПК на именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

МОЛИТЕЛЯТ “***” ЕАД гр. ***  редовно призован не се представлява.

НАСЛЕДНИЦИТЕ А.М.С. нередовно призован (призовката му е върната в цялост с отметката, че адреса е посещаван няколко пъти, видимо къщата е необитаема, по сведение на С.Т.К.– съсед ул. „***“ № **, лицето от една година живее в ***, залепено уведомление) не се явява и  не се представлява; Д.М.С. редовно призован не се явява и  не се представлява; А.М.С. редовно призован не се явява и  не се представлява.

СЪДЪТ докладва постъпилата на 26.03.2019 г. в Регистратурата на Районен съд гр. Каварна молба от юрисконсулт Б.Н. – процесуален представител на молителя Вх. № 1167, с която уведомява, че поради служебен ангажимент няма да може да присъства в днешното съдебно заседание. Поддържа изцяло подадената молба. Моли делото да бъде разгледано в негово отсъствие.

СЪДЪТ докладва: Изпратените до наследника А.М.С. призовки са върнати в цялост с отбелязване от призовкаря, че видимо къщата е необитаема, по сведение на С.Т.К.– съсед ул. „***“ № **, лицето от една година живее в ***, залепено уведомление, но наследникът А.М.С. не се явява, за да получи книжата по делото в указания 14 дневен сок. Установява се от извършената служебна справка относно адресната регистрация на лицето, че адреса, на който е залепено съобщението, съвпада с регистрираните постоянен и настоящ адрес на лицето.

С оглед така установените обстоятелства СЪДЪТ счита, че производството по отношение на наследника А.М.С. следва да бъде прекратено. За провеждане на процедурата по приемане или отказ от наследство лицето, имащо качеството на наследник следва да се яви лично, а приложението на чл. 51, ал. 2 от ЗН предполага известен адрес на наследника, редовно уведомяване с ясно дадени указния и определен срок. В процесния случай опитите наследникът да бъде призован са останали безрезултатни, тъй като лицето не е намерено на единствените обективно известни адреси по делото. При това положение се налага извод, че наследника А.М.С. обективно не може да бъде призован за осъществяване на процедурата по чл. 51 от ЗН. Наследникът не е получил съобщение, в което да са му дадени указания, че ако в определения от съда срок не отговори, той губи правото да приеме наследството. Поради тази причина няма как да намери приложение и нормата на чл. 51, ал. 1 от ЗН, доколкото за прилагане на последиците, предвидени в нея, е необходимо заинтересованото лице да бъде уведомено надлежно.

При това положение производството подлежи на прекратяване, тъй като извършването на каквито и да е съдопроизводствени действия са невъзможни с оглед и на данните на от длъжностното лице по призоваването и на обстоятелството, че в настоящата хипотеза не би могло да се приложи чл. 47 ал. 6 от ГПК за назначаването на особен представител на наследника А.М.С. поради неговото отсъствие на постоянният му и настоящ адрес, тъй като неговите волеизявления за приемане или отказ от наследството следва да бъдат лични, поради което 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на “***” ЕАД, ЕИК: ***, със седалище и адрес на управление гр. ***, ул. ”***” № ** за призоваване на А.М.С., с ЕГН: **********, с постоянен и настоящ адрес ***, в качеството му на наследник на М.С.С., починал на ***2018 г. в гр. ***, по реда на чл. 51, ал. 1 от ЗН, за да заяви приема ли оставеното от него наследство или се отказва от същото.

ПРЕКРАТЯВА производството по Ч. Гр.д. № 17 по описа за 2019година на РС Каварна по отношение на наследника А.М.С..

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Добрички окръжен съд в едноседмичен срок считано от днес.

По отношение на наследниците Д.  М.С. и А.М.С. същите не се явяват в днешното съдебно заседание, за да заявят приемат ли наследството или се отказват от него, с оглед на което СЪДЪТ приема, че наследниците Д.  М.С. и А.М.С. с оглед на разпоредбата на чл. 51 ал. 2 от Закона за наследството са загубили правото си да приемат наследството, поради  което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по Ч. Гр.д. № 17 по описа за 2019година на РС Каварна по отношение на наследниците Д.  М.С. и А.М.С..

На основание чл. 51 ал. 2 от Закона за наследството да се впишат в особената за това книга на Районен съд гр. Каварна обстоятелствата, че наследниците са загубили правото си да приемат наследството.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Добрички окръжен съд в едноседмичен срок считано от днес.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи в 10.10 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 25.04.2019 година.

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                        СЕКРЕТАР: