ПРОТОКОЛ

     гр. Каварна,  11.07.2019 г.

 

Каварненският районен съд, в публично съдебно заседание на единадесети юли през  две хиляди и деветнадесета година  в състав:

 

        Председател: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

                                                 Съд. заседатели:

                                                                                                                            

при участието на секретаря: ***

и прокурора:                                         сложи за разглеждане

Гр. д. № 170 по описа за 2014 година,   докладвано от Районния съдия.

След спазване разпоредбите на чл. 142 ал. 1 от ГПК на именното повикване в 11.02 часа се явиха:

 

ИЩЦИТЕ А.Й.Б. редовно призована не се явява, представлява се от адв. М. ***, редовно упълномощена и приета по делото; Н.Й.К.  редовно призована не се явява, представлява се от адв. М. ***, редовно упълномощена и приета по делото.

ОТВЕТНИЦИТЕ В.К.Ч. редовно призована не се явява, представлява се от адв. И.П. ***, редовно упълномощена и приета по делото; Ж.С.П. редовно призован не се явява и не се представлява; В.Я.Ц. редовно призован се явява лично; П.Д.П. редовно призована се явява лично; С.Т.М. редовно призован не се явява, представлява се от адв. И.П. ***, редовно упълномощена и приета по делото; М.Т.М. редовно призован не се явява, представлява се от адв. И.П. ***, редовно упълномощена и приета по делото; С.И.И. редовно призован не се явява и не се представлява; Г.Е.С. редовно призован чрез особен представител адв. Г.Г. не се явява, представлява се от назначения особен представител адв. Г.Г. ***; Д.Г.И. редовно призован  не се явява и не се представлява; А.С.Н. редовно призована не се явява и не се представлява; Д.Н.С. като настойник на М.Н.С. редовно призован се явява лично; Е.А.А. редовно призована  не се явява, представлява се от адв. И.П. ***, редовно упълномощена и приета по делото; А.А.А. редовно призован не се явява,  представлява се от адв. И.П. ***, редовно упълномощена и приета по делото; Д.Н.С. редовно призован се явява лично; М.А.А. редовно призован не се явява и не се представлява; С.И.Б. редовно призована чрез особен представител адв. М.В. не се явява,  представлява се от назначения особен представител адв. М.В. ***; А.В.Н. редовно призована не се явява, представлява се от адв. П.П. ***, редовно упълномощена и приета по делото; К.Н.С. редовно призован се явява лично и се представлява от адв. П.П. ***, редовно упълномощена и приета по делото; Н.А.А. редовно призован се явява лично; С.Н.С. редовно призован не се явява, представлява се от адв. П.П. ***, редовно упълномощена и приета по делото; А.В.Х. редовно призован не се явява, представлява се от адв. И.П. ***, редовно упълномощена и приета по делото; К.А.Д. редовно призована не се явява, представлява се от адв. И.П. ***, редовно упълномощена и приета по делото; В.А.С. редовно призована не се явява, представлява се от адв. И.П. ***, редовно упълномощена и приета по делото; Г.В.И. редовно призована не се явява и не се представлява; И.А.М. редовно призована не се явява и не се представлява; В.А.И. редовно призован  не се явява и не се представлява; И.П.И. редовно призован не се явява, представлява се от адв. И.П. ***, редовно упълномощена и приета по делото; П.И.Л. редовно призована се явява лично; К.И.Л. редовно призована се явява лично.

СЪДЪТ изслушва страните относно хода на съдебното заседание.

АДВ. К. – Не са налице пречки. моля да се даде ход на делото

АДВ. П. – Да се даде ход на делото.

АДВ. Г. - Да се даде ход на делото.

АДВ. В. – Да се даде ход на делото.

АДВ. П. – Няма пречки. Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО В ДНЕШНОТО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ

След справка с книжата по делото Съдът констатира, че с решение № 93 от 18.08.2017 г. е обявен за окончателен на основание чл. 347 от ГПК разделителния протокол, съобразно който се обособяват 4 равни по стойност дяла от 32 100 лв., 8 равни по стойност дяла от 48 100 лв. и 1 дял на стойност 64 200 лв. Съдът намира, че делбата следва да бъде извършена чрез теглене на жребий, с оглед окончателното ликвидиране на спорната съсобственост между съделителите. За целта Съдът състави 12 еднообразни талона на формат А4, като написа на всеки лист ДЯЛ ПЪРВИ, ДЯЛ ВТОРИ, ДЯЛ ТРЕТИ, ДЯЛ ЧЕТВЪРТИ,ДЯЛ ПЕТ, ДЯЛ ШЕСТИ, ДЯЛ СЕДМИ, ДЯЛ ОСМИ, ДЯЛ ДЕВЕТИ, ДЯЛ ДЕСЕТИ, ДЯЛ ЕДИНАДЕСЕТИ, ДЯЛ ДВАНАДЕСЕТИ, оформени в разделителния протокол. Сгънати са еднообразно два пъти.

За четирите равни по стойност дяла от 32 100 лв. – Дял първи, Дял втори, Дял трети, Дял четвърти, които получават НИВА с площ от ***дка са: А.В.Х., К.А.Д., В.А.С., В.К.Ч., А.Й.Б., Н.Й.К., А.И., С.И.И., А.С.Н., П.И.Л., К.И.Л., Г.Е.С. и Д.Г.И..

СЪДЪТ поканва да теглят жребий първо ищците А.Й.Б., Н.Й.К., които не се явяват, но се представляват от адв. К..

Същата изтегли талон, на който е означен ДЯЛ ВТОРИ, включващ НИВА с площ от ***, имот с идентификатор  ***, находящ се в землището на с. ***, общ. Каварна по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-23/27.02.2008 г. на ИД на АГКК.

Стойността на имота, включен в ДЯЛ ВТОРИ е 32 100 лева.

За съделителите А.В.Х., К.А.Д., В.А.С. СЪДЪТ поканва адв. П. да тегли жребий за тях, тъй като същите не се явяват.

Адв. П. изтегли талон, на който е означен ДЯЛ ТРЕТИ, включващ НИВА с площ от ***дка, имот с идентификатор  ***, находящ се в землището на с. ***, общ. Каварна по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-23/27.02.2008 г. на ИД на АГКК.

Стойността на имота, включен в ДЯЛ ТРЕТИ е 32 100 лева.

За съделителя В.К.Ч. Съдът поканва адв. П. да тегли жребий за нея, тъй като същата не се явява.

Адв. П. изтегли талон, на който е означен ДЯЛ ЧЕТВЪРТИ, включващ НИВА с площ от ***дка, имот с идентификатор  ***, находящ се в землището на с. ***, общ. Каварна по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-23/27.02.2008 г. на ИД на АГКК.

Стойността на имота, включен в ДЯЛ ЧЕТВЪРТИ е 32 100 лева.

За съделителите А.И., който в хода на производството е починал и негови наследници са Г.В.И., И.А.М. и В.А.И., С.И.И., А.С.Н., П.И.Л., К.И.Л., Г.Е.С. и Д.Г.И., които получават един общ дял остава единственият талон, на който е означен ДЯЛ ПЪРВИ, включващ НИВА с площ от ***дка, имот с идентификатор  ***, находящ се в землището на с. ***, общ. Каварна по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-23/27.02.2008 г. на ИД на АГКК.

Стойността на имота, включен в ДЯЛ ПЪРВИ е 32 100 лева.

За осемте равни по стойност дяла от 48 100 лв. – Дял пети, Дял шести, Дял седми, Дял осми, Дял девети, Дял  десети, Дял единадесети, Дял дванадесети, които получават НИВА с площ от 26 763 дка са: К.Н.С., С.Н.С., А.В.Н., Д.П., която е починала в хода на производството и неин наследник е И.П.И., Н.А.А., М.А.А., А.А.А., Е.А.А., Г.В. А., която в хода на процеса е починала, С.И.Б., Ж.С.П., С.Т.М., М.Т.М., П.Д.П. и В.Я.Ц..

СЪДЪТ поканва присъстващият в залата съделител К.Н.С. да тегли жребий за себе си, С.Н.С. и А.В.Н., които не се явяват.

 Същият изтегли талон, на който е означен ДЯЛ ДЕВЕТИ, включващ НИВА с площ от ***дка, имот с идентификатор  ***, находящ се в землището на с. ***, общ. Каварна по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-23/27.02.2008 г. на ИД на АГКК.

Стойността на имота, включен в ДЯЛ ДЕВЕТИ е 48 100 лева.

За съделителя И.П.И. СЪДЪТ поканва адв. П. да тегли жребий за него, тъй като същият не се явява.

Адв. П. изтегли талон, на който е означен ДЯЛ ДВАНАДЕСЕТИ, включващ НИВА с площ от ***дка, имот с идентификатор  ***, находящ се в землището на с. ***, общ. Каварна по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-23/27.02.2008 г. на ИД на АГКК.

Стойността на имота, включен в ДЯЛ ДВАНАДЕСЕТИ е 48 100 лева.

За съделителите Н.А.А., М.А.А., А.А.А., Е.А.А., Г.В. А., която в хода на процеса е починала, С.И.Б. СЪДЪТ поканва присъстващият в залата съделител Н.А.А. да тегли жребий, тъй като другите не се явяват.

Същият изтегли талон, на който е означен ДЯЛ ЕДИНАДЕСЕТИ, включващ НИВА с площ от ***дка, имот с идентификатор  ***, находящ се в землището на с. ***, общ. Каварна по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-23/27.02.2008 г. на ИД на АГКК.

Стойността на имота, включен в ДЯЛ ЕДИНАДЕСЕТИ е 48 100 лева.

СЪДЪТ поканва присъстващата в залата съделителка П.Д.П. да тегли жребий.

Същата изтегли талон, на който е означен ДЯЛ ШЕСТИ, включващ НИВА с площ от ***дка, имот с идентификатор  ***, находящ се в землището на с. ***, общ. Каварна по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-23/27.02.2008 г. на ИД на АГКК.

Стойността на имота, включен в ДЯЛ ШЕСТИ е 48 100 лева.

СЪДЪТ поканва присъстващият в залата съделител В.Я.Ц. да тегли жребий.

Същият изтегли талон, на който е означен ДЯЛ СЕДМИ, включващ НИВА с площ от ***дка, имот с идентификатор  ***, находящ се в землището на с. ***, общ. Каварна по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-23/27.02.2008 г. на ИД на АГКК.

Стойността на имота, включен в ДЯЛ СЕДМИ е 48 100 лева.

За съделителя М.Т.М. СЪДЪТ поканва адв. П. да тегли жребий за него, тъй като същият не се явява.

Адв. П. изтегли талон, на който е означен ДЯЛ ОСМИ, включващ НИВА с площ от ***дка, имот с идентификатор  ***, находящ се в землището на с. ***, общ. Каварна по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-23/27.02.2008 г. на ИД на АГКК.

Стойността на имота, включен в ДЯЛ ОСМИ е 48 100 лева.

За съделителя С.Т.М. СЪДЪТ поканва адв. П. да тегли жребий за него, тъй като същият не се явява.

Адв. П. изтегли талон, на който е означен ДЯЛ ПЕТИ, включващ НИВА с площ от ***дка, имот с идентификатор  ***, находящ се в землището на с. ***, общ. Каварна по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-23/27.02.2008 г. на ИД на АГКК.

Стойността на имота, включен в ДЯЛ ПЕТИ е 48 100 лева.

За съделителя Ж.С.П. остава единственият талон, на който е означен ДЯЛ ДЕСЕТИ, включващ НИВА с площ от ***дка, имот с идентификатор  ***, находящ се в землището на с. ***, общ. Каварна по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-23/27.02.2008 г. на ИД на АГКК.

Стойността на имота, включен в ДЯЛ ДЕСЕТИ е 48 100 лева.

Съделителите М.Н.С. и Д.Н.С. получават ДЯЛ ТРИНАДЕСЕТИ, включващ НИВА с площ от ***дка, имот с идентификатор  ***, находящ се в землището на с. ***, общ. Каварна по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-23/27.02.2008 г. на ИД на АГКК.

Стойността на имота, включен в ДЯЛ ТРИНАДЕСЕТИ е 64 200 лева.

С оглед изтегления жребий в днешното съдебно заседание СЪДЪТ намира че:

Съделителите А.Й.Б., с ЕГН: **********,***, пл. "***" № * и Н.Й.К., с ЕГН: **********,***, пл. "***" № * стават собственици на имота, включен в ДЯЛ ВТОРИ, включващ НИВА с площ от ***, имот с идентификатор  ***, находящ се в землището на с. ***, общ. Каварна по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-23/27.02.2008 г. на ИД на АГКК.

Съделителите А.В.Х., с ЕГН: **********,***, К.А.Д., с ЕГН: **********,*** и В.А.С., с ЕГН: **********,*** стават собственици на имота, включен в ДЯЛ ТРЕТИ, включващ НИВА с площ от ***дка, имот с идентификатор  ***, находящ се в землището на с. ***, общ. Каварна по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-23/27.02.2008 г. на ИД на АГКК.

Съделителят В.К.Ч., с ЕГН: **********, от гр. С., р-н *** става собственик на имота, включен в ДЯЛ ЧЕТВЪРТИ, включващ НИВА с площ от ***дка, имот с идентификатор  ***, находящ се в землището на с. ***, общ. Каварна по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-23/27.02.2008 г. на ИД на АГКК.

Съделителите А.И.И. (починал на 24.09.2018 г. и заместен в процеса от Г.В.И., с ЕГН: **********,***, И.А.М., с ЕГН: **********,*** и В.А.И., ЕГН: **********,***), С.И.И., с ЕГН: **********,***, А.С.Н., с ЕГН: **********,***, П.И.Л., с ЕГН: **********,***, К.И.Л., с ЕГН: **********,***, Г.Е.С., с ЕГН: **********,***, ж. к. ”***” № *, вх. *, ет. *, ап. * и Д.Г.И., с ЕГН: **********,*** стават собственици на имота, включен в ДЯЛ ПЪРВИ, включващ НИВА с площ от ***дка, имот с идентификатор  ***, находящ се в землището на с. ***, общ. Каварна по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-23/27.02.2008 г. на ИД на АГКК.

Съделителите К.Н.С., с ЕГН: **********,***, С.Н.С., с ЕГН: **********, от гр. ***, ж. к. “***“ № ***, вх. *, ет. *, ап. * и А.В.Н., с ЕГН: **********,*** стават собственици на имота, включен в ДЯЛ ДЕВЕТИ, включващ НИВА с площ от ***дка, имот с идентификатор  ***, находящ се в землището на с. ***, общ. Каварна по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-23/27.02.2008 г. на ИД на АГКК.

Съделителят И.П.И., с ЕГН: **********,*** става собственик на имот, включен в ДЯЛ ДВАНАДЕСЕТИ, включващ НИВА с площ от ***дка, имот с идентификатор  ***, находящ се в землището на с. ***, общ. Каварна по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-23/27.02.2008 г. на ИД на АГКК.

Съделителите Н.А.А., с ЕГН: **********,***, М.А.А., с ЕГН: **********,***, А.А.А., с ЕГН: **********,***, Е.А.А., с ЕГН: **********,***, Г.В. А., (починал на 20.03.2018 г. и заместена в процеса от С.И.Б., с ЕГН: **********,***), С.И.Б. с ЕГН: **********,*** стават собственици на имота, включен в ДЯЛ ЕДИНАДЕСЕТИ, включващ НИВА с площ от ***дка, имот с идентификатор  ***, находящ се в землището на с. ***, общ. Каварна по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-23/27.02.2008 г. на ИД на АГКК.

Съделителят П.Д.П., с ЕГН: **********,***  става собственик на имота, включен в ДЯЛ ШЕСТИ, включващ НИВА с площ от ***дка, имот с идентификатор  ***, находящ се в землището на с. ***, общ. Каварна по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-23/27.02.2008 г. на ИД на АГКК.

Съделителят В.Я.Ц., с ЕГН: **********,*** става собственик на имота, включен в ДЯЛ СЕДМИ, включващ НИВА с площ от ***дка, имот с идентификатор  ***, находящ се в землището на с. ***, общ. Каварна по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-23/27.02.2008 г. на ИД на АГКК.

Съделителят М.Т.М., с ЕГН: **********,*** става собственик на имота, включен в ДЯЛ ОСМИ, включващ НИВА с площ от ***дка, имот с идентификатор  ***, находящ се в землището на с. ***, общ. Каварна по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-23/27.02.2008 г. на ИД на АГКК.

Съделителят С.Т.М., с ЕГН: **********,*** става собственик на имота, включен в ДЯЛ ПЕТИ, включващ НИВА с площ от ***дка, имот с идентификатор  ***, находящ се в землището на с. ***, общ. Каварна по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-23/27.02.2008 г. на ИД на АГКК.

Съделителят Ж.С.П., с  ЕГН: **********,*** става собственик на имота, включен в ДЯЛ ДЕСЕТИ, включващ НИВА с площ от ***дка, имот с идентификатор  ***, находящ се в землището на с. ***, общ. Каварна по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-23/27.02.2008 г. на ИД на АГКК.

Съделителите М.Н.С., с ЕГН: **********,*** и Д.Н.С., с ЕГН: **********,*** стават собственици на имота, включен в ДЯЛ ТРИНАДЕСЕТИ, включващ НИВА с площ от ***дка, имот с идентификатор  ***, находящ се в землището на с. ***, общ. Каварна по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-23/27.02.2008 г. на ИД на АГКК.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЛАГА талоните към делото.

АДВ. К. – Делото продължи около десет години. Много разноски направиха моите клиенти. Претендираме единствено само внесените депозити за особените представители и конкретни лица, които моля да бъдат осъдени.

АДВ. П. – Е.А.А. и А.А.А. нямат особен представител. Аз съм упълномощена от тях да ги представлявам.

АДВ. К. – В такъв случай моля сумата от 800.00 лв., внесена на 10.09.2014 г., тъй като същата стои в депозитната сметна на Районен съд Каварна да бъде разпоредено да бъде възстановена на ищците по посочена от тях сметка.

СЪДЪТ

                              О П Р Е Д Е Л И:

Сумата от 800.00 лв., внесена от страна на ищците А.Й.Б., ЕГН: ********** и Н.Й.К., ЕГН: ********** за особен представител на ответниците Е.А.А., ЕГН: ********** и А.А.А., ЕГН: ********** ДА БЪДЕ ВЪЗСТАНОВЕНА на ищците по посочена от тях банкова сметка ***.

 

ОСЪЖДА А.В.Х., с ЕГН: **********,*** да заплати  държавна такса по сметка на КРС в размер на 428.00 (четиристотин двадесет и осем) лева,   представляваща  4 % върху стойността на дела му, както и 5.00 (пет) лв. в случай на издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА К.А.Д., с ЕГН: **********,*** да заплати  държавна такса по сметка на КРС в размер на 428.00 (четиристотин двадесет и осем) лева,   представляваща  4 % върху стойността на дела й, както и 5.00 (пет) лв. в случай на издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА В.А.С., с ЕГН: **********,***  да заплати  държавна такса по сметка на КРС в размер на 428.00 (четиристотин двадесет и осем) лева,   представляваща  4 % върху стойността на дела й, както и 5.00 (пет) лв. в случай на издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА В.К.Ч., с ЕГН: **********, от гр. С., р-н *** да заплати  държавна такса по сметка на КРС в размер на  1 284.00 (хиляда двеста осемдесет и четири) лева,   представляваща  4 % върху стойността на дела й, както и 5.00 (пет) лв. в случай на издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА А.Й.Б., с ЕГН: **********,***, пл. "***" № * да заплати  държавна такса по сметка на КРС в размер на  642.00 (шестстотин четиридесет и два) лева,   представляваща  4 % върху стойността на дела й, както и 5.00 (пет) лв. в случай на издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА Н.Й.К., с ЕГН ********** ***, пл. "***" № * да заплати  държавна такса по сметка на КРС в размер на  642.00 (шестстотин четиридесет и два) лева,   представляваща  4 % върху стойността на дела й, както и 5.00 (пет) лв. в случай на издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА Г.В.И., с ЕГН: **********,***, И.А.М., с ЕГН: **********,*** и В.А.И., ЕГН: **********,*** да заплатят  държавна такса по сметка на КРС в размер на  321.00 (триста двадесети един) лева,   представляваща  4 % върху стойността на дела им, както и 5.00 (пет) лв. в случай на издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА С.И.И., с ЕГН: **********,*** да заплати  държавна такса по сметка на КРС в размер на 321.00 (триста двадесети един)  лева,   представляваща  4 % върху стойността на дела му, както и 5.00 (пет) лв. в случай на издаване на изпълнителен лист.

            

ОСЪЖДА А.С.Н., с ЕГН: **********,*** да заплати  държавна такса по сметка на КРС в размер на 321.00 (триста двадесети един)  лева,   представляваща  4 % върху стойността на дела й, както и 5.00 (пет) лв. в случай на издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА К.И.Л., с ЕГН: **********,*** да заплати  държавна такса по сметка на КРС в размер на 53.50 (петдесет и три лева и петдесет стотинки)  лева,   представляваща  4 % върху стойността на дела й, както и 5.00 (пет) лв. в случай на издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА П.И.Л., с ЕГН: **********,*** да заплати  държавна такса по сметка на КРС в размер на 53.50 (петдесет и три лева и петдесет стотинки) лева,   представляваща  4 % върху стойността на дела й, както и 5.00 (пет) лв. в случай на издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА Г.Е.С., с ЕГН: **********,***, ж. к. ”***” № *, вх. *, ет. *, ап. * да заплати  държавна такса по сметка на КРС в размер на 107.00 (сто и седем) лева,   представляваща  4 % върху стойността на дела му, както и 5.00 (пет) лв. в случай на издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА Д.Г.И., с ЕГН: **********,*** да заплати  държавна такса по сметка на КРС в размер на 107.00 (сто и седем) лева,   представляваща  4 % върху стойността на дела му, както и 5.00 (пет) лв. в случай на издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА К.Н.С., с ЕГН: **********,*** да заплати  държавна такса по сметка на КРС в размер на 641.33 (шестстотин четиридесет и един лева тридесет и три стотинки) лева,   представляваща  4 % върху стойността на дела му, както и 5.00 (пет) лв. в случай на издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА А.В.Н., с ЕГН: **********,*** да заплати  държавна такса по сметка на КРС в размер на 641.33 (шестстотин четиридесет и един лева тридесет и три стотинки) лева,   представляваща  4 % върху стойността на дела й, както и 5.00 (пет) лв. в случай на издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА С.Н.С., с ЕГН: **********, от гр. ***, ж. к. “***“ № ***, вх. *, ет. *, ап. * да заплати  държавна такса по сметка на КРС в размер на 641.33 (шестстотин четиридесет и един лева тридесет и три стотинки) лева,   представляваща  4 % върху стойността на дела му, както и 5.00 (пет) лв. в случай на издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА И.П.И., с ЕГН: **********,*** да заплати  държавна такса по сметка на КРС в размер на 1 924.00 (хиляда деветстотин двадесет и четири) лева,   представляваща  4 % върху стойността на дела му, както и 5.00 (пет) лв. в случай на издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА С.И.Б., с ЕГН: **********,*** да заплати  държавна такса по сметка на КРС в размер на 721.50 (седемстотин двадесет и един лева и петдесет стотинки) лева,   представляваща  4 % върху стойността на дела й, както и 5.00 (пет) лв. в случай на издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА А.А.А., с ЕГН: **********,*** да заплати  държавна такса по сметка на КРС в размер на 360.75 (триста и шестдесет лева седемдесет и пет стотинки) лева,   представляваща  4 % върху стойността на дела му, както и 5.00 (пет) лв. в случай на издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА Е.А.А., с ЕГН: **********,*** да заплати  държавна такса по сметка на КРС в размер на 360.75 (триста и шестдесет лева седемдесет и пет стотинки) лева,   представляваща  4 % върху стойността на дела й, както и 5.00 (пет) лв. в случай на издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА Н.А.А., с ЕГН: **********,*** да заплати  държавна такса по сметка на КРС в размер на 240.50 (двеста и четиридесет лева и петдесет стотинки) лева,   представляваща  4 % върху стойността на дела му, както и 5.00 (пет) лв. в случай на издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА М.А.А., с ЕГН: **********,*** да заплати  държавна такса по сметка на КРС в размер на 240.50 (двеста и четиридесет лева и петдесет стотинки) лева,   представляваща  4 % върху стойността на дела му, както и 5.00 (пет) лв. в случай на издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА В.Я.Ц., с ЕГН: **********,*** да заплати  държавна такса по сметка на КРС в размер на 1 924.00 (хиляда деветстотин двадесет и четири) лева,   представляваща  4 % върху стойността на дела му, както и 5.00 (пет) лв. в случай на издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА П.Д.П., с ЕГН: **********,***  да заплати  държавна такса по сметка на КРС в размер на 1 924.00 (хиляда деветстотин двадесет и четири) лева,   представляваща  4 % върху стойността на дела й, както и 5.00 (пет) лв. в случай на издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА С.Т.М., с ЕГН: **********,*** да заплати  държавна такса по сметка на КРС в размер на 1 924.00 (хиляда деветстотин двадесет и четири) лева,   представляваща  4 % върху стойността на дела му, както и 5.00 (пет) лв. в случай на издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА М.Т.М., с ЕГН: **********,*** да заплати  държавна такса по сметка на КРС в размер на 1 924.00 (хиляда деветстотин двадесет и четири) лева,   представляваща  4 % върху стойността на дела му, както и 5.00 (пет) лв. в случай на издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА Ж.С.П., с  ЕГН: **********,*** да заплати  държавна такса по сметка на КРС в размер на 1 924.00 (хиляда деветстотин двадесет и четири) лева,   представляваща  4 % върху стойността на дела му, както и 5.00 (пет) лв. в случай на издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА М.Н.С., с ЕГН: **********,*** да заплати  държавна такса по сметка на КРС в размер на 1 284.00 (хиляда двеста осемдесет и четири) лева,   представляваща  4 % върху стойността на дела й, както и 5.00 (пет) лв. в случай на издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА Д.Н.С., с ЕГН: **********,*** да заплати  държавна такса по сметка на КРС в размер на 1 284.00 (хиляда двеста осемдесет и четири) лева,   представляваща  4 % върху стойността на дела му, както и 5.00 (пет) лв. в случай на издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА Г.Е.С., с ЕГН: **********,***, ж. к. ”***” № *, вх. *, ет. *, ап. * да заплати на А.Й.Б., с ЕГН: **********,***, пл. "***" № * и Н.Й.К., с ЕГН: ********** ***, пл. "***" № * сумата от 300.00 (триста) лв., внесена за назначеният му особен представител, както и 5.00 (пет) лв. в случай на издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА С.И.Б., с ЕГН: **********,*** да заплати на А.Й.Б., с ЕГН: **********,***, пл. "***" № * и Н.Й.К., с ЕГН: ********** ***, пл. "***" № * сумата от 100.00 (сто) лв., внесена за назначеният й особен представител, както и 5.00 (пет) лв. в случай на издаване на изпълнителен лист.

С оглед изтегления жребий СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по Гр. д. № 170/2014 г. по описа на Районен съд гр. Каварна поради изчерпване на неговия предмет.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване на производството подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок, считано от днес, пред  Окръжен съд гр. Добрич.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи в 11.43  часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 12.07.2019 г.

 

 

                                                          РАЙОНЕН  СЪДИЯ:

 

 

                                                          СЕКРЕТАР: