Р   Е  Ш  Е  Н   И   Е

Гр.Каварна, 18.04.2018г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД в закрито съдебно заседание на осемнадесети април, през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: В.  УЗУНОВ А

 

като разгледа докладваното от съдията гр.д. №170/2014г. по описа на КРС и за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Производството е по чл.247 от ГПК, за допускане на поправка на очевидна фактическа грешка на Решение №93/18.08.2017г. на КРС по Гр.д.№ 170/2014г. по описа на същия съд.

Постъпила е молба от адв.П.П.  - ДАК, съдебен адрес:***, офис 4, като  процесуален представител на   А.В.Н. с ЕГН **********, С.Н.С. с ЕГН ********** и К.Н.С. с ЕГН ********** с искане да се допусне поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №93/18.08.2017г. на КРС по Гр.д.№ 170/2014г., вписано под № 85, том първи стр.258-259 на 18.08.2017г. в регистъра по чл.235, ал.5 ГПК на Районен съд гр.Каварна по Гр.д.№ 170/2014г. по описа на същия съд в следния смисъл:

1.    На страница първа от Решението не било вписано последното влязло в сила Решение № 88/08.04.2016г. по В.Гр.д.№ 690/2015г. по описа на ДОС, с което е допусната делбата на поземления имот между съделителите при определените квоти.

2.    На страница първа и втора от Решението – съделителите и определените им дялове, съгласно Решение № 88/08.04.2016г. по В.Гр.д.№ 690/2015г. по описа на ДОС били както следва:

-         за А.В.Х. – 16/864 ид.ч.

-         за К.А.Д. – 16/864 ид.ч.

-         за В.А.С. – 16/864 ид.ч.

     Тримата следвало  да бъдат вписани с посочените идеални части, вместо вписаната М.К.Х. – 30/1080 ид.ч. – починала по време на процеса, преди постановяване на решението на ДОС.

-         за В.К.Ч. – 48/864 ид.ч. вместо вписаните 60/1080 ид.ч.

-         за А.Й.Б. – 24/864 ид.ч. вместо вписаните 30/1080 ид.ч.

-         за Невяна Й.К. - 24/864 ид.ч. вместо вписаните 30/1080 ид.ч.

-         за Ж.С.П. – 72/864 ид.ч. вместо вписаните 90/1080ид.ч.

-         за С. Николово С. - 24/864 ид.ч. вместо вписаните 30/1080 ид.ч.

-         за К.Н.С. - 24/864 ид.ч. вместо вписаните 30/1080 ид.ч.

-         за А.В.Н. - 24/864 ид.ч. вместо вписаните 30/1080 ид.ч.

-         за Д.А.П. - 72/864 ид.ч. вместо вписаните 90/1080 ид.ч.

-         за Г.В.А. - 18/864 ид.ч. вместо вписаните 18/1080 ид.ч.

-         за С.И. Б. - 18/864 ид.ч. вместо вписаните 18/1080 ид.ч.

-         за Е.А.А. - 9/864 ид.ч. вместо вписаните 6/1080 ид.ч.

-         за А.А.А. - 9/864 ид.ч. вместо вписаните 6/1080 ид.ч.

-         за М.А.А. - 9/864 ид.ч. вместо вписаните 18/1080 ид.ч.

-         за Н.А.А. - 9/864 ид.ч. вместо вписаните 18/1080 ид.ч.

-         за В.Я.Ц. - 72/864 ид.ч. вместо вписаните 90/1080 ид.ч.

-         за П.Д.П. - 72/864 ид.ч. вместо вписаните 90/1080 ид.ч.

-         за С.Т.М. - 72/864 ид.ч. вместо вписаните 90/1080 ид.ч.

-         за М.Т.М. - 72/864 ид.ч. вместо вписаните 90/1080 ид.ч.

-         за М.Н.С. - 48/864 ид.ч. вместо вписаните 60/1080 ид.ч.

-         за Д.Н.С. - 48/864 ид.ч. вместо вписаните 60/1080 ид.ч.

-         за А.И.И. – 12/864 ид.ч. вместо вписаните 15/1080ид.ч.

-         за С.И.И. - 12/864 ид.ч. вместо вписаните 15/1080ид.ч.

-         за А.С.Н. - 12/864 ид.ч. вместо вписаните 15/1080ид.ч.

-         за И.К.Л. - 4/864 ид.ч. вместо вписаните 5/1080ид.ч.

-         за Г.Е.С. - 4/864 ид.ч. вместо вписаните 5/1080ид.ч.

-         за Д.Г.И. - 4/864 ид.ч. вместо вписаните 5/1080ид.ч.

3.       На страница първа от мотивите на решението на последният ред и на страница втора от диспозитива на решението била вписана като съделител Р.Г.А. – 6/1080 ид.ч. С влязло в сила Решение № 88/08.04.2016г. по В.Гр.д.№ 690/2015г. по описа на ДОС било отменено Решение № 41/04.05.2015г. по Гр.д.№ 170/2014г. по описа на РС Каварна в частта, с която е постановено делбата да се извърши с участието на лицето Р.Г.А., като същата следвало да бъде заличена.

4.       В диспозитива на решението били допуснати очевидни фактически грешки както следва:

4.1.         В записаната квадратура на ДЯЛ ВТОРИ било записано „ 17,842 дка, имот с идентификатор № ***26”, вместо „17,841 дка, имот с идентификатор № ***26”, съгласно предложеният Проект и предявен на страните в съдебно заседание.

4.2.         В записаната квадратура на ДЯЛ  ЧЕТВЪРТИ било записано „ 17,847 дка, имот с идентификатор № ***28”, вместо „17,842 дка, имот с идентификатор № ***28”, съгласно предложеният Проект и предявен на страните в съдебно заседание.

4.3.         В записаната квадратура на ДЯЛ ПЕТИ било записано „ 26,763 дка, имот с идентификатор № ***30”, вместо „26,764дка, имот с идентификатор № ***30”, съгласно предложеният Проект и предявен на страните в съдебно заседание.

4.4.         В записаната квадратура на ДЯЛ ШЕСТИ  било записано „ 26,763 дка, имот с идентификатор № ***31”, вместо „26,764дка, имот с идентификатор № ***31”, съгласно предложеният Проект и предявен на страните в съдебно заседание.

4.5.         В записаната квадратура на ДЯЛ СЕДМИ било  записано „ 26,763 дка, имот с идентификатор № ***32”, вместо „26,764дка, имот с идентификатор № ***32”, съгласно предложеният Проект и предявен на страните в съдебно заседание.

          При постановяване на Решение №93/18.08.2017г. на КРС по Гр.д.№ 170/2014г. по описа на същия съд, съдът допуснал очевидни фактически грешки като не съобразил постановеното Решение № 88/08.04.2016г. по В.Гр.д.№ 690/2015г. по описа на ДОС, както и предложения Проект.   

В с.з., насрочено по молбата за очевидна фактическа грешка страните не се противопоставят на искането и подкрепят становището на проц.представител адв.П.П. относно квотите да бъдат определени съгласно решението на ДОС.

Съдът като разгледа постановеното Решение №93/18.08.2017г. на КРС по Гр.д.№ 170/2014г. по описа на Районен съд Каварна  и взе в предвид депозираната от молба, намира  искането за поправка на очевидна фактическа грешка в съдебното решение за ОСНОВАТЕЛНО 

В настоящия случай първоинстанционния съд, е допуснал очевидна фактическа грешка и не е съобразил постановеното Решение № 88/08.04.2016г. по В.Гр.д.№ 690/2015г. по описа на ДОС, както и предложения Проект. 

Мотивиран по изложените по-горе обстоятелства, КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

Р Е Ш И :

 

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в  Решение №93/18.08.2017г. на КРС по Гр.д.№ 170/2014г., вписано под № 85, том първи стр.258-259 на 18.08.2017г. в регистъра по чл.235, ал.5 ГПК на Районен съд гр.Каварна по Гр.д.№ 170/2014г. по описа на същия съд в следния смисъл:

1.       На страница първа от Решението след абзаца „Решение №80/25.08.2015г. на същия съд” да се впише „ и Решение № 88/08.04.2016г. по В.Гр.д.№ 690/2015г. по описа на ДОС „.

2.       На страница първа и втора в мотивната част на Решението – съделителите и определените им дялове, съгласно Решение № 88/08.04.2016г. по В.Гр.д.№ 690/2015г. по описа на ДОС както следва:

-         за А.В.Х. – 16/864 ид.ч.

-         за К.А.Д. – 16/864 ид.ч.

-         за В.А.С. – 16/864 ид.ч.

-         за В.К.Ч. – 48/864 ид.ч. вместо вписаните 60/1080 ид.ч.

-         за А.Й.Б. – 24/864 ид. вместо вписаните 30/1080 ид.ч.

-         за Невяна Й.К. - 24/864 ид.ч. вместо вписаните 30/1080 ид.ч.

-         за Ж.С.П. – 72/864 ид.ч. вместо вписаните 90/1080ид.ч.

-         за С. Николово С. - 24/864 ид.ч. вместо вписаните 30/1080 ид.ч.

-         за К.Н.С. - 24/864 ид.ч. вместо вписаните 30/1080 ид.ч.

-         за А.В.Н. - 24/864 ид.ч. вместо вписаните 30/1080 ид.ч.

-         за Д.А.П. - 72/864 ид.ч. вместо вписаните 90/1080 ид.ч.

-         за Г.В.А. - 18/864 ид.ч. вместо вписаните 18/1080 ид.ч.

-         за С.И. Б. - 18/864 ид.ч. вместо вписаните 18/1080 ид.ч.

-         за Е.А.А. - 9/864 ид.ч. вместо вписаните 6/1080 ид.ч.

-         за А.А.А. - 9/864 ид.ч. вместо вписаните 6/1080 ид.ч.

-         за М.А.А. - 9/864 ид.ч. вместо вписаните 18/1080 ид.ч.

-         за Н.А.А. - 9/864 ид. вместо вписаните 18/1080 ид.ч.

-         за В.Я.Ц. - 72/864 ид.ч. вместо вписаните 90/1080 ид.ч.

-         за П.Д.П. - 72/864 ид. вместо вписаните 90/1080 ид.ч.

-         за С.Т.М. - 72/864 ид.ч. вместо вписаните 90/1080 ид.ч.

-         за М.Т.М. - 72/864 ид.ч. вместо вписаните 90/1080 ид.ч.

-         за М.Н.С. - 48/864 ид.ч. вместо вписаните 60/1080 ид.ч.

-         за Д.Н.С. - 48/864 ид.ч. вместо вписаните 60/1080 ид.ч.

-         за А.И.И. – 12/864 ид. вместо вписаните 15/1080ид.ч.

-         за С.И.И. - 12/864 ид.ч. вместо вписаните 15/1080ид.ч.

-         за А.С.Н. - 12/864 ид.ч. вместо вписаните 15/1080ид.ч.

-         за И.К.Л. - 4/864 ид.ч. вместо вписаните 5/1080ид.ч.

-         за Г.Е.С. - 4/864 ид. вместо вписаните 5/1080ид.ч.

-         за Д.Г.И. - 4/864 ид.ч. вместо вписаните 5/1080ид.ч.

3.     На страница първа от мотивите на решението на последният ред и на страница втора от диспозитива на решението да се заличи като съделител  лицето Р.Г.А..

4.     В диспозитива на решението:

4.1                 Вместо записаната квадратура на ДЯЛ ВТОРИ „ 17,842 дка, имот с идентификатор № ***26”, да се чете „17,841 дка, имот с идентификатор № ***26”, съгласно предложеният Проект и предявен на страните в съдебно заседание.

4.2                Вместо записаната квадратура на ДЯЛ  ЧЕТВЪРТИ „ 17,847 дка, имот с идентификатор № ***28”, да се чете „17,842 дка, имот с идентификатор № ***28”, съгласно предложеният Проект и предявен на страните в съдебно заседание.

4.3                Вместо записаната квадратура на ДЯЛ ПЕТИ „ 26,763 дка, имот с идентификатор № ***30”, да се чете  „26,764дка, имот с идентификатор № ***30”, съгласно предложеният Проект и предявен на страните в съдебно заседание.

4.4                Вместо записаната квадратура на ДЯЛ ШЕСТИ  „ 26,763 дка, имот с идентификатор № ***31”, да се впише „26,764 дка, имот с идентификатор № ***31”, съгласно предложеният Проект и предявен на страните в съдебно заседание.

4.5                Вместо записаната квадратура на ДЯЛ СЕДМИ  „ 26,763 дка, имот с идентификатор № ***32”, да се чете „26,764дка, имот с идентификатор № ***32”, съгласно предложеният Проект и предявен на страните в съдебно заседание.

          Решението за поправка  може да се обжалва пред Добрички окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.

 

 

 

 

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:…………