Р Е Ш Е Н И Е

 

гр.Каварна, 12.07.2017г.

 

В   ИМЕТО  НА   НАРОДА

 

Каварненският районен съд в публично заседание на шести юни през двехиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

при секретаря А.М., като разгледа докладваното от съдията Гр.Д № 170 по описа на 2017 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.14, ал.3 от ЗСПЗЗ.

Образувано е по жалба на А.М.Б., срещу мълчаливия отказ на ОСЗ Шабла и Общ.Шабла да завършат започнатата процедура с молба вх.№4991/15.10.2007г. подадена по реда на чл.4, ал.4 от НОБМГ, за придобиване правото на собственост върху ползваните от него земи - имот *** /стар идентификатор ***/ с площ от 15.000 дка. представляващ част от поземлен имот от общинския поземлен фонд /нива/ целият от 34.764 дка. в местността „Кавалджиево” по КВС на землището на гр.Шабла. Алтернативно се обжалва изричния отказ обективиран в писмо с изх.№РД-0528/15.02.2017г. на Началника на ОСЗ Шабла. Счита същите за неправилни и моли съдът да бъдат отменени и да се задължат ОС „Земеделие” Шабла и община Шабла да завършат започната през 2007г. процедура за закупуване на имот *** в землището на гр.Шабла.

Ответникът ОС „Земеделие” гр.Шабла в депозираното по делото писмено становище оспорва жалбата, с мотива, че поради изтичане на предвидените в закона срокове липсва ред за постановяване на решение за придобиване правото на собственост от жалбоподателя върху ползваните от него земи.

Община гр.Шабла в подадения писмен отговор излага доводи, че е налице изричен отказ за завършване на процедурата за оземляване, като счита, че подадената жалба е допустима и основателна.

Съдът след преценка на посочените в жалбата доводи, изразените становища на страните и събраните по делото доказателства, приема за установено от фактическа страна следното:

Страните не спорят, че жалбоподателят е оземлен с решение на Общинска служба по земеделие –Шабла №004/17.09.2002г. /л.8 от делото/ със земя от общинския поземлен фонд, въз основа на което решение е сключен договор за оземляване чрез отдаване под наем между Общината и жалбоподателя № 98/153.10.2002г./л.9 и сл./, както и че Б. е подал молба до кмета на община Шабла с вх.№ 4991/15.10.2007г. по чл.4, ал.4 от НОБМГ и молба до ОСЗ по §23 от ПЗР на ППЗСПЗЗ като и двете молби са с искане за придобиване правото на собственост върху земите, с които е било оземлено лицето чрез отдаване под наем.

От приложения към административната преписка договор за оземляване чрез отдаване под наем на процесния имот се установява, че същият е бил сключен за срок от пет години. Член 25 от него повтаря уредената в чл.4, ал.4 от наредбата правна възможност за наемателя в едномесечен срок от изтичането на договора да поиска от общината придобиване право на собственост върху ползваната земя. Искането е направено в този срок с молба вх.№ 4991/15.10.2007г., отправено до посочения в чл.25 орган.

След обнародването на ПМС № 188/2009 г. с § 23, ал.1 от същото е дадена нова възможност на оземлените лица чрез отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд в 3-месечен срок от влизане в сила на постановлението - 4.08.2009 г., да придобият право на собственост преди изтичане на срока на договора за наем. Жалбоподателят е подал молба в този срок до Кмета на Община Шабла вх.№ 4991/15.10.2007г., по чл.4 от НОБМГ и до общинска служба "Земеделие" с вх. №ВС-28-362/18.09.2009г. по § 23 от ПЗР на ППЗСПЗЗ, като и двете молби са с искане за придобиване правото на собственост върху имота, с който е оземлен молителя. Общинската служба е поискала от общината списък на оземлените наематели, които са изпълнили задълженията си и заплатените суми /стр.91-92 от делото/. Такъв е изпратен на 15.10.2009 г. Отделно от това е поискано от общинския съвет да се произнесе с решение за прехвърляне правото на собственост, с което да се осигури довършване на процедурата.

С решене № 543, по протокол №30 от заседание проведено на 27.11.2009г. ОбС гр.Шабла  е взел решение да не се прехвърля правото на собственост на оземлените чрез отдаване под наем със земи от общ.поземлен фонд лица, между които и А.М. Б. – с подадена молба вх. № 4991/15.10.2007г., за имот *** /стр.98-101 от делото/.

С последващо решение №415, по протокол №33 от проведено заседание на 30.10.2013г., ОбС Шабла е взела решение за придобиване право но собственост чрез прехвърляне на имоти, в което в т.1.1 фигурира името на А.М.Б. /л.96-97 от делото/  

След заповед № АК-04-46/13.11.2013г. на областния управител на област Добрич, с която е върнато за ново обсъждане решение №415 по протокол №33/30.10.2013г. с указания за неговата отмяна /л.123-125/, с решение № 423/29.11.2013г., ОбС гр.Шабла отменя свое решение №415 по протокол № 33 от проведено заседание на 30.10.2013г.

При така установената фактическа обстановка, съдът намира от правна страна следното:

В случая става въпрос за административно производство във връзка с искане за придобиване на собственост върху земята – общински поземлен фонд /ОПФ/, с която е било оземлено лицето, чрез отдаване под наем. Тази нормативно определена възможност е предвидена в чл.4, ал.4 от Наредбата във връзка с чл.37а от ППЗСПЗЗ /а в последствие с изменение и допълнение на ППЗСПЗЗ, обн. ДВ, бр.62 от 04.08.2009г. и в §23 на ППЗСПЗЗ/.

Съгласно чл.4, ал.4 от Наредбата след изтичане срока на договора за отдаване под наем оземлените лица могат в едномесечен срок да поискат от Министерство на земеделието и храните, съответно от Общината, придобиване правото на собственост върху ползваните от тях земи. Според чл.21, ал.5 и ал.6 от НОБМГ, в случаите по чл.4, ал.4, лицата подават искане до областна дирекция “Земеделие” /ОД”З”/ за земите ДПФ и до Общината – за земите от ОПФ, за придобиване право на собственост за ползваните от тях земи. Именно такава молба жалбоподателят подава /вх.№4991/15.10.2007г./ до Кмета на община Шабла. Въведено е задължение на ОД”З”, съответно на Общината да изпратят до Общинска служба по земеделие /ОС”З”/ списък на наемателите, които са изпълнили задълженията си, и информация за платените суми по договорите. Определено е също, че ОС”З” издава на лицата по ал.5 на чл.21 от НОБМГ решения по ал.3, след приспадане на изплатения наем за срока на договора от стойността на земята за оземляване и еднократно заплащане на останалата дължима сума,  а именно решение, в което се посочва номера на имота, категорията, начина на трайно ползване, границите и съседите, цените и начина на плащане. Посочено е в чл.21, ал.6 от НОБМГ, че процесното решение се вписва в службата по вписванията  в 14-дневен срок от влизането му в сила.

  По силата на разпоредбата на чл.23, ал.1 от ЗСПЗЗ при оземляване правото на собственост се придобива с влизане в сила на решението на ОС”З”, което решение подлежи на вписване в службата по вписванията. В този смисъл са и разпоредбите на чл.37, ал.2 от ППЗСПЗЗ и чл.3, ал.4 от Наредбата, определящи, че компетентният орган по оземляването е общинската служба по земеделие.

За да издаде общинската служба по земеделие решение по заявление по чл.4, ал.4 от Наредбата /или по §23 от ППЗСПЗЗ/ на оземлено чрез отдаване под наем лице, което е поискало да придобие правото на собственост върху ползваните от него земи – ОПФ следва да са налице следните предпоставки: 1/ Общината следва да е изпратила до общинската служба по земеделие списък на наемателите, които са изпълнили задълженията си, и информация за платените суми по договорите – изискване на чл.21, ал.5 от Наредбата; 2/ да се изиска от заявителя представяне на доказателства /ако не е представил/ за обстоятелствата по чл.8, както и доказателства във връзка с изискването за постоянно местоживеене ***, за да се удостовери отговарят ли заявителите на условията за оземляване въобще; 3/ да се направи извод подадена ли е в срок молбата - съгласно чл.4, ал.4 от Наредбата искането трябва да е подадено в 1-месечен срок след изтичането на срока на договора за отдаване под наем /по §23 от ППЗСПЗЗ искането трябва да е подадено най-късно в 3-месечен срок от влизане в сила на ПМС №188 от 24.07.2009г. /обн.ДВ, бр.52 от 04.08.2009г., т.е. вл. в сила на 08.08.2009г./ и преди изтичането срока на договора за наем/; 4/ Кметът със заповед да определи представител на общинската администрация за участие заедно с Общинската служба по земеделие при разглеждането на постъпилите заявления и документи, за което се изготвя протокол /по аналогия с чл.16 от Наредбата/, в който се определят гражданите, на които ще бъде прехвърлено правото на собственост, както и кандидатите, на които се прави мотивиран отказ; 5/ С процесния протокол следва да е сезиран ОбС да одобри евентуално решенията по протокола. Наличието или липсата на посочените условия следва да се съобрази именно при разглеждане на исканията и констатациите следва да се отразят в протокола.

Решението на общинската служба по земеделие за прехвърляне правото на собственост на лицата, които са били оземлени чрез отдаване под наем с тези земи, се постановява след приемане на решение за одобряване на посочения протокол от Общинския съвет. Последното се явява част от фактическия състав на крайния акт на общинската служба по земеделие. В конкретния казус липсва съставен такъв протокол по чл.16, който общинския съвет да одобри или да откаже да одобри.

Общинският съвет не е изискал от общинската служба представяне на протокол по чл.16 от НОБМГ след което да се произнесе. Материалната компетентност на общинския съвет в рамките на конкретното производство, свързано с оземляване, законът свежда единствено до одобряване на протокола, обективиращ решенията на комисията, която разглежда молбите на гражданите.

В конкретния случа така разписаната процедура не е извършена изцяло и то не по вина на жалбоподателя, а поради бездействие на административните органи овластени и задължени от закона да я извършат. Въпреки, че жалбоподателят е извършил всички вменени му от закона действия и указаните му от административните органи, и то в предвидените срокове, процедурата е останала недовършена, като липсва произнасяне на ОСЗ Шабла с решение по чл.21, ал.6  от НОБМГ.

Следва да се отбележи, че взетите през годините решения от ОбС Шабла не са имали за предмет разглеждане на протокол, чийто вносител е ОСЗ Шабла и съдържащи констатации или изявления относно А.Б., и то такъв на комисия, в която участва представител на общинска администрация, с конкретни изводи касаещи правото му на оземляване, поради което същите нямат правнообвързващо действие по отношение на ОСЗ Шабла, а още по-малко необжалването им от страна на правоимащия гражданин е преклудирало правото на същия по смисъла на отменения чл.4, ал.4 от НОБМГ или възможността на ОСЗ Шабла да продължи процедурата. Съгласно §49 от ПЗР на ППЗСПЗЗ по ПМС № 139 от 13.05.2011г. довършването на оземляването е приложима процедура, когато решенията за признаване на право на оземляване са постановени преди 31.12.2009г., какъвто е настоящия случай.

С оглед всичко изложено съдът намира, че следва да отмени отказа на ОСЗ Шабла като и върне преписката за процедиране и произнасяне с решение по чл.21, ал.6  от НОБМГ.

След отмяна на отказа на ОСЗ, тъй като естеството на акта не позволява решаването на въпроса по същество следва да продължи процедурата, като Общинския съвет изиска от Общинската служба по земеделие Шабла да сформира комисия, която да разгледа постъпилата молба по чл.4, ал.4 от НОБМГ от оземления, чрез отдаване под наем гражданин, който е поискал да му бъде прехвърлена собствеността върху земята, с която е оземлен, а от Кмета следва да се изиска да посочи представител за участие в тази комисия. Комисията следва да вземе предвид наличието на предпоставките за допустимост на искането, а именно подаване в срок на искането, както и предпоставките за уважаване на искането /представените доказателства за обстоятелствата по чл.8 от НОБМГ, доказателства във връзка с изискването за постоянно местоживеене ***/чл.13, ал.2, т.3, б.а от НОБМГ/. Указването на жалбоподателя за необходимостта от отстраняването на непълнотата на искането следва да се направи или от кмета или от комисията. Изготвеният протокол от комисията следва да се предостави на Кмета на община Шабла, като последния е необходимо да го приложи към докладната си записка и така да го внесе за одобряване от ОбС-Шабла. След извършването на горните действия ОСЗ Шабла следва да се произнесе с решение по чл.21, ал.6 от НОБМГ.

 Водим от гореизложеното съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ отказа на Общинска служба "Земеделие" Шабла, обективиран в писмо изх.№ РД-05-28/15.02.2017г., с който е отказано на А.М.Б., ЕГН **********,***, завършване на започнатата процедура с молба вх. № 4991/15.10.2007г. подадена по реда на чл.4, ал.4 от НОБМГ, за придобиване правото на собственост върху ползваните от него земи - имот *** /стар идентификатор ***/ с площ от 15.000 дка. представляващ част от поземлен имот от общинския поземлен фонд /нива/ целият от 34.764 дка. в местността „Кавалджиево” по КВС на землището на гр.Шабла.

ВРЪЩА преписката на Общинска служба "Земеделие" Шабла за произнасяне с решение по чл.21, ал.6 от НОБМГ, съгласно дадените  в мотивите на настоящия съдебен акт указания по прилагане на закона.

Решението подлежи на касационно обжалване по реда на АПК, пред Административен съд гр.Добрич в 14-дневен срок от връчването му на страните.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ..........................