Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

Гр.Каварна, 18.07.2019г.

 

В   И М Е Т О   Н А  Н А Р О Д А

 

Каварненски районен съд, в открито съдебно заседание на петнадесети юли, през две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

при секретаря Е.Ш., като разгледа докладваното от съдията Гр.д. №172/2003г. по описа на КРС, и за да се произнесе съдът взе предвид следното:

 

Решението е по втора фаза на делбеното производство, искове по сметки.

С влязло в сила решение №73 от 01.08.2008г. на Каварненски районен съд е допусната съдебна делба на следните недвижими имоти: нива с площ от 302,510 дка, имот №*** по плана за земеразделяне на гр.Шабла; нива с площ от 50,410 дка, представляваща имот №***; нива с площ от 23,352 дка, имот №***; нива с площ от 23,353 дка, съставляваща имот №***; лозе с площ от 2,001 дка, представляващо имот с №***; нива с площ от 25,197 дка, имот №*** и нива с площ от 25,198 дка, имот №***, всичките в землището на гр.Шабла между съдебителите М.П.П. – 1/8 ид.ч.; П.П.П. – 1/8 ид.ч.; Е.К.П. – 1/ ид.ч.; Ц.К.Б. – 1/8 ид.ч.; П.С.Б. – 2/8 ид.ч.; П.Й.П. – 1/8 ид.ч. и М.П.С. – 1/8 ид.ч.

В първо съдебно заседание след допускане на делбата съделителят П.Й.П. е предявил искове по сметки срещу ответниците в производството, в следния смисъл:

Срещу Ц.К.Б. за НИВА с площ от 25.323 дка съставляваща имот № *** в местността „Кованльок” в землището на гр. Шабла при граници имот № , № ***;*** и *** както следва:

За 2003 г. за получена рента по 15 лв. на декар в размер на 379.84 лв. за сумата от 47.48 лв., равностойна на неговата 1/8 ид.част  от имота, както и за сумата 69.26 лв., представляваща мораторна лихва на осн. чл. 86 от ЗЗД за периода 01.01.2004 г./ най-благоприятната за ответника, предвид разпоредбата на § 2 т. 3 от Допълнителните разпоредби на Закона за аренда в земеделието, който  дава легално определение на понятието „стопанска година”/, до 09.06.2016 г., ведно със законната лихва до окончателното изплащане на сумите.

  За 2004 г. за получена рента по 20 лв. на декар в размер на 506.46 лв. за сумата от 63.31 лв., равностойна на неговата 1/8 ид.част от имота, както и за сумата 84.28 лв., представляваща мораторна лихва  на осн. чл. 86 от ЗЗД за периода 1.1.2005 г./ най-благоприятната за ответника предвид разпоредбата на § 2 т. 3 от  Допълнителните разпоредби на Закона за аренда в земеделието, който  дава легално определение на понятието „стопанска година”/, до 09.06.2016 г., ведно със законната лихва до окончателното изплащане на сумите.

  За 2005 г. за получена рента по 15 лв. на декар в размер на 379.84 лв. за сумата от 47.48 лв., равностойна на неговата 1/8 ид. част от имота, както и за сумата 57.38 лв., представляваща мораторна лихва  на осн. чл. 86 от ЗЗД за периода 1.1.2006 г./ най-благоприятната за ответника предвид разпоредбата на § 2 т. 3 от  Допълнителните разпоредби на Закона за аренда в земеделието, който  дава легално определение на понятието „стопанска година”/, до 09.06.2016 г., ведно със законната лихва до окончателното изплащане на сумите.

  За 2006 г. за получена рента по 20 лв. на декар в размер на 506.46 лв. за сумата от 63.31 лв., равностойна на неговата 1/8 ид.част от имота, както и за сумата 68.37 лв. представляваща мораторна лихва  на осн. чл. 86 от ЗЗД за периода 1.1.2007 г./ най-благоприятната за ответника предвид разпоредбата на § 2 т. 3 от  Допълнителните разпоредби на Закона за аренда в земеделието, който  дава легално определение на понятието „стопанска година”/, до 09.06.2016 г., ведно със законната лихва до окончателното изплащане на сумите.

  За 2007 г. за получена рента по 30 лв. на декар в размер на 759.69 лв. за сумата от 94.96лв., равностойна на неговата 1/8 ид.част  от имота, както и за сумата 89.16 лв., представляваща мораторна лихва  на осн. чл. 86 от ЗЗД за периода 1.1.2008 г./ най-благоприятната за ответника предвид разпоредбата на § 2 т. 3 от  Допълнителните разпоредби на Закона за аренда в земеделието, който  дава легално определение на понятието „стопанска година”/, до 09.06.2016 г., ведно със законната лихва до окончателното изплащане на сумите.

  За 2008 г. за получена рента по 30 лв. на декар в размер на 759.69 лв. за сумата от 94.96 лв., равностойна на неговата 1/8 ид.част от имота, както и за сумата 74.51 лв., представляваща мораторна лихва  на осн. чл. 86 от ЗЗД за периода 1.1.2009 г./ най-благоприятната за ответника предвид разпоредбата на § 2 т. 3 от  Допълнителните разпоредби на Закона за аренда в земеделието, който  дава легално определение на понятието „стопанска година”/, до 09.06.2016 г., ведно със законната лихва до окончателното изплащане на сумите.

  За 2009 г. за получена рента по 40 лв. на декар в размер на 1012.92лв. за сумата от 126.61 лв., равностойна на неговата 1/8 ид.част от имота, както и за сумата 83.51 лв., представляваща мораторна лихва  на осн. чл. 86 от ЗЗД за периода 1.1.2010 г./ най-благоприятната за ответника предвид разпоредбата на § 2 т. 3 от  Допълнителните разпоредби на Закона за аренда в земеделието, който  дава легално определение на понятието „стопанска година”/, до 09.06.2016 г., ведно със законната лихва до окончателното изплащане на сумите.

  За 2010 г. за получена рента по 50 лв. на декар в размер на 1266.15 лв. за сумата от 158.27 лв., равностойна на неговата 1/8 ид.част от имота, както и за сумата 88.05лв., представляваща мораторна лихва  на осн. чл. 86 от ЗЗД за периода 1.1.2011 г./ най-благоприятната за ответника предвид разпоредбата на § 2 т. 3 от  Допълнителните разпоредби на Закона за аренда в земеделието, който  дава легално определение на понятието „стопанска година”/, до 09.06.2016 г., ведно със законната лихва до окончателното изплащане на сумите.

  За 2011 г. за получена рента по 60 лв. на декар в размер на 1519.38 лв. за сумата от 189.92 лв., равностойна на неговата 1/8 ид.част от имота, както и за сумата 86.04 лв., представляваща мораторна лихва  на осн. чл. 86 от ЗЗД за периода 1.1.2012 г./ най-благоприятната за ответника предвид разпоредбата на § 2 т. 3 от  Допълнителните разпоредби на Закона за аренда в земеделието, който  дава легално определение на понятието „стопанска година”/, до 09.06.2016 г., ведно със законната лихва до окончателното изплащане на сумите.

  За 2012 г. за получена рента по 80 лв. на декар в размер на 2025.84 лв. за сумата от 253.23 лв., равностойна на неговата 1/8 ид.част от имота, както и за сумата 88.54 лв., представляваща мораторна лихва  на осн. чл. 86 от ЗЗД за периода 1.1.2013 г./ най-благоприятната за ответника предвид разпоредбата на § 2 т. 3 от  Допълнителните разпоредби на Закона за аренда в земеделието, който  дава легално определение на понятието „стопанска година”/, до 09.06.2016 г., ведно със законната лихва до окончателното изплащане на сумите.

  За 2013 г. за получена рента по 70 лв. на декар в размер на 1772.60 лв. за сумата от 221.57 лв., равностойна на неговата 1/8 ид.част от имота, както и за сумата 54.95 лв., представляваща мораторна лихва  на осн. чл. 86 от ЗЗД за периода 1.1.2014 г./ най-благоприятната за ответника предвид разпоредбата на § 2 т. 3 от  Допълнителните разпоредби на Закона за аренда в земеделието, който  дава легално определение на понятието „стопанска година”/, до 09.06.2016 г., ведно със законната лихва до окончателното изплащане на сумите.

  За 2014 г. за получена рента по 70 лв. на декар в размер на 1772.60 лв. за сумата от 221.57 лв., равностойна на неговата 1/8 ид.част от имота, както и за сумата 32.43лв., представляваща мораторна лихва  на осн. чл. 86 от ЗЗД за периода 1.10. 2015 г./ най-благоприятната за ответника предвид разпоредбата на § 2 т. 3 от  Допълнителните разпоредби на Закона за аренда в земеделието, който  дава легално определение на понятието „стопанска година”/, до 09.06.2016 г., ведно със законната лихва до окончателното изплащане на сумите.

  За 2015 г. за получена рента по 80 лв. на декар в размер на 2025.84 лв. за сумата от 253.23 лв., равностойна на неговата 1/8 ид.част от имота, както и за сумата 11.35 лв., представляваща мораторна лихва на осн. чл. 86 от ЗЗД за периода 1.10. 2015 г./ най-благоприятната за ответника предвид разпоредбата на § 2 т. 3 от Допълнителните разпоредби на Закона за аренда в земеделието, който  дава легално определение на понятието „стопанска година”/, до 09.06.2016 г., ведно със законната лихва до окончателното изплащане на сумите.

Срещу Е.К.П. за НИВА с площ от 23.352 дка, съставляваща имот № *** в местността „Кованльок”, в землището на гр. Шабла при граници имот № , № ***;***  и  *** както следва :

  За 2003 г. за получена рента по 15 лв. на декар в размер на 380.28 лв. за сумата от 47.53 лв., равностойна на неговата 1/8 ид.част от имота, както и за сумата 69.34 лв., представляваща мораторна лихва  на осн. чл. 86 от ЗЗД за периода 1.1.2004 г./ най-благоприятната за ответника/, до 09.06.2016 г., ведно със законната лихва до окончателното изплащане на сумите.

  За 2004 г. за получена рента по 20 лв. на декар в размер на 507.06 лв. за сумата от 63.38 лв., равностойна на неговата 1/8 ид.част от имота, както и за сумата 84.44 лв., представляваща мораторна лихва  на осн. чл. 86 от ЗЗД за периода 1.1.2005 г./ най-благоприятната за ответника/, до 09.06.2016 г., ведно със законната лихва до окончателното изплащане на сумите.

  За 2005 г. за получена рента по 15 лв. на декар в размер на 380.28 лв. за сумата от 47.53 лв., равностойна на неговата 1/8 ид.част от имота, както и за сумата 57.45 лв., представляваща мораторна лихва  на осн. чл. 86 от ЗЗД за периода 1.1.2006 г./ най-благоприятната за ответника/, до 09.06.2016 г., ведно със законната лихва до окончателното изплащане на сумите.

  За 2006 г. за получена рента по 20 лв. на декар в размер на 507.06 лв. за сумата от 63.38 лв., равностойна на неговата 1/8 ид.част от имота, както и за сумата 68.53 лв., представляваща мораторна лихва  на осн. чл. 86 от ЗЗД за периода 1.1.2007 г./ най-благоприятната за ответника/, до 09.06.2016 г., ведно със законната лихва до окончателното изплащане на сумите.

  За 2007 г. за получена рента по 30 лв. на декар в размер на 760.58 лв. за сумата от 95.07 лв., равностойна на неговата 1/8 ид.част от имота, както и за сумата 89.27 лв., представляваща мораторна лихва  на осн. чл. 86 от ЗЗД за периода 1.1.2008 г./ най-благоприятната за ответника/, до 09.06.2016 г., ведно със законната лихва до окончателното изплащане на сумите.

  За 2008 г. за получена рента по 30 лв. на декар в размер на 760.58 лв. за сумата от 95.07 лв., равностойна на неговата 1/8 ид.част от имота, както и за сумата 74.65 лв., представляваща мораторна лихва  на осн. чл. 86 от ЗЗД за периода 1.1.2009 г./ най-благоприятната за ответника/, до 09.06.2016 г., ведно със законната лихва до окончателното изплащане на сумите.

  За 2009 г. за получена рента по 40 лв. на декар в размер на 1014.08 лв. за сумата от 126.76 лв., равностойна на неговата 1/8 ид.част от имота, както и за сумата 83.61 лв., представляваща мораторна лихва  на осн. чл. 86 от ЗЗД за периода 1.1.2010 г./ най-благоприятната за ответника/, до 09.06.2016 г., ведно със законната лихва до окончателното изплащане на сумите.

  За 2010 г. за получена рента по 50 лв. на декар в размер на 12666.60 лв. за сумата от 158.45 лв., равностойна на неговата 1/8 ид.част от имота, както и за сумата 88.13 лв., представляваща мораторна лихва  на осн. чл. 86 от ЗЗД за периода 1.1.2011 г./ най-благоприятната за ответника/, до 09.06.2016 г., ведно със законната лихва до окончателното изплащане на сумите.

  За 2011 г. за получена рента по 60 лв. на декар в размер на 1521.12 лв. за сумата от 190.14 лв., равностойна на неговата 1/8 ид.част от имота, както и за сумата 86.13 лв., представляваща мораторна лихва  на осн. чл. 86 от ЗЗД за периода 1.1.2012 г./ най-благоприятната за ответника/, до 09.06.2016 г., ведно със законната лихва до окончателното изплащане на сумите.

  За 2012 г. за получена рента по 80 лв. на декар в размер на 2028.16 лв. за сумата от 253.52 лв., равностойна на неговата 1/8 ид.част от имота, както и за сумата 88.63 лв., представляваща мораторна лихва  на осн. чл. 86 от ЗЗД за периода 1.1.2013 г./ най-благоприятната за ответника/, до 09.06.2016 г., ведно със законната лихва до окончателното изплащане на сумите.

  За 2013 г. за получена рента по 70 лв. на декар в размер на 1774.64 лв. за сумата от 221.83 лв., равностойна на неговата 1/8 ид.част от имота, както и за сумата 55.01 лв., представляваща мораторна лихва  на осн. чл. 86 от ЗЗД за периода 1.1.2014 г./ най-благоприятната за ответника/, до 09.06.2016 г., ведно със законната лихва до окончателното изплащане на сумите.

  За 2014 г. за получена рента по 70 лв. на декар в размер на 1774.64 лв. за сумата от 221.83 лв., равностойна на неговата 1/8 ид.част от имота, както и за сумата 32.46 лв., представляваща мораторна лихва  на осн. чл. 86 от ЗЗД за периода 1.1.2015 г./ най-благоприятната за ответника/, до 09.06.2016 г., ведно със законната лихва до окончателното изплащане на сумите.

  За 2015 г. за получена рента по 80 лв. на декар в размер на 2028.16 лв. за сумата от 253.52 лв., равностойна на неговата 1/8 ид.част от имота, както и за сумата 11.36 лв., представляваща мораторна лихва  на осн. чл. 86 от ЗЗД за периода 1.1.2013 г./ най-благоприятната за ответника/, до 09.06.2016 г., ведно със законната лихва до окончателното изплащане на сумите.

Срещу М.П.П.  за НИВА  с площ от 25.198 дка, съставляваща имот № *** в местността „Кованльок” в землището на гр. Шабла при граници имот № , №  ***;*** и *** както следва :

  За 2003 г. за получена рента по 15 лв. на декар в размер на 377.95 лв. за сумата от 47.24 лв., равностойна на неговата 1/8 ид.част от имота, както и за сумата 68.90 лв., представляваща мораторна лихва  на осн. чл. 86 от ЗЗД за периода 1.1.2004 г./ най-благоприятната за ответника/, до 09.06.2016 г., ведно със законната лихва до окончателното изплащане на сумите.

  За 2004 г. за получена рента по 20 лв. на декар в размер на 503.94 лв. за сумата от 62.99 лв., равностойна на неговата 1/8 ид.част от имота, както и за сумата 83.79 лв., представляваща мораторна лихва  на осн. чл. 86 от ЗЗД за периода 1.1.2005 г./ най-благоприятната за ответника/, до 09.06.2016 г., ведно със законната лихва до окончателното изплащане на сумите.

  За 2005 г. за получена рента по 15 лв. на декар в размер на 377.95 лв. за сумата от 47.24 лв., равностойна на неговата 1/8 ид.част от имота, както и за сумата 57.08 лв., представляваща мораторна лихва  на осн. чл. 86 от ЗЗД за периода 1.1.2006 г./ най-благоприятната за ответника/, до 09.06.2016 г., ведно със законната лихва до окончателното изплащане на сумите.

  За 2006 г. за получена рента по 20 лв. на декар в размер на 503.94 лв. за сумата от 62.99 лв., равностойна на неговата 1/8 ид.част от имота, както и за сумата 68.02 лв., представляваща мораторна лихва  на осн. чл. 86 от ЗЗД за периода 1.1.2007 г./ най-благоприятната за ответника/, до 09.06.2016 г., ведно със законната лихва до окончателното изплащане на сумите.

  За 2007 г. за получена рента по 30 лв. на декар в размер на 755.91 лв. за сумата от 94.49 лв., равностойна на неговата 1/8 ид.част от имота, както и за сумата 88.74 лв., представляваща мораторна лихва  на осн. чл. 86 от ЗЗД за периода 1.1.2008 г./ най-благоприятната за ответника/, до 09.06.2016 г., ведно със законната лихва до окончателното изплащане на сумите.

  За 2008 г. за получена рента по 30 лв. на декар в размер на 755.91 лв. за сумата от 94.49 лв., равностойна на неговата 1/8 ид.част  от имота, както и за сумата 74.22 лв., представляваща мораторна лихва  на осн. чл. 86 от ЗЗД за периода 1.1.2009 г./ най-благоприятната за ответника/, до 09.06.2016 г., ведно със законната лихва до окончателното изплащане на сумите.

  За 2009 г. за получена рента по 40 лв. на декар в размер на 1007.98 лв. за сумата от 125.98 лв., равностойна на неговата 1/8 ид.част от имота, както и за сумата 83.08 лв., представляваща мораторна лихва  на осн. чл. 86 от ЗЗД за периода 1.1.2010 г./ най-благоприятната за ответника/, до 09.06.2016 г., ведно със законната лихва до окончателното изплащане на сумите.

  За 2010 г. за получена рента по 50 лв. на декар в размер на 1259.85 лв. за сумата от 157.48 лв., равностойна на неговата 1/8 ид.част от имота както и за сумата 87.62 лв., представляваща мораторна лихва  на осн. чл. 86 от ЗЗД за периода 1.1.2011 г./ най-благоприятната за ответника/, до 09.06.2016 г., ведно със законната лихва до окончателното изплащане на сумите.

  За 2011 г. за получена рента по 60 лв. на декар в размер на 1511.82 лв. за сумата от 188.98 лв., равностойна на неговата 1/8 ид.част  от имота, както и за сумата 85.60 лв., представляваща мораторна лихва  на осн. чл. 86 от ЗЗД за периода 1.1.2012 г./ най-благоприятната за ответника/, до 09.06.2016 г., ведно със законната лихва до окончателното изплащане на сумите.

  За 2012 г. за получена рента по 80 лв. на декар в размер на 2015.76 лв. за сумата от 251.97 лв., равностойна на неговата 1/8 ид.част от имота както и за сумата 88.10 лв., представляваща мораторна лихва  на осн. чл. 86 от ЗЗД за периода 1.1.2013 г./ най-благоприятната за ответника/, до 09.06.2016 г., ведно със законната лихва до окончателното изплащане на сумите.

  За 2013 г. за получена рента по 70 лв. на декар в размер на 1763.79 лв. за сумата от 220.47 лв., равностойна на неговата 1/8 ид.част от имота, както и за сумата 54.68 лв., представляваща мораторна лихва  на осн. чл. 86 от ЗЗД за периода 1.1.2014 г./ най-благоприятната за ответника/, до 09.06.2016 г., ведно със законната лихва до окончателното изплащане на сумите.

  За 2014 г. за получена рента по 70 лв. на декар в размер на 1763.79 лв. за сумата от 220.47 лв., равностойна на неговата 1/8 ид.част от имота, както и за сумата 32.27 лв., представляваща мораторна лихва  на осн. чл. 86 от ЗЗД за периода 1.1.2015 г./ най-благоприятната за ответника/, до 09.06.2016 г., ведно със законната лихва до окончателното изплащане на сумите.

  За 2015 г. за получена рента по 80 лв. на декар в размер на 2015.76 лв. за сумата от 251.97 лв., равностойна на неговата 1/8 ид.част от имота, както и за сумата 11.29 лв., представляваща мораторна лихва  на осн. чл. 86 от ЗЗД за периода 1.1.2016 г./ най-благоприятната за ответника/, до 09.06.2016 г., ведно със законната лихва до окончателното изплащане на сумите.

 

  Срещу П.П.П.  3а НИВА  с площ от 25.197 дка, съставляваща имот № *** в местността „Кованльок” в землището на гр. Шабла при граници имот № , № ***;***  и  *** както следва :

  За 2003 г. за получена рента по 15 лв. на декар в размер на 377.95 лв. за сумата от 47.24 лв., равностойна на неговата 1/8 ид.част от имота, както и за сумата 68.90 лв., представляваща мораторна лихва  на осн. чл. 86 от ЗЗД за периода 1.1.2004 г./ най-благоприятната за ответника/, до 09.06.2016 г., ведно със законната лихва до окончателното изплащане на сумите.

  За 2004 г. за получена рента по 20 лв. на декар в размер на 503.94 лв. за сумата от 62.99 лв., равностойна на неговата 1/8 ид.част от имота, както и за сумата 83.79 лв., представляваща мораторна лихва  на осн. чл. 86 от ЗЗД за периода 1.1.2005 г./ най-благоприятната за ответника/, до 09.06.2016 г., ведно със законната лихва до окончателното изплащане на сумите.

  За 2005 г. за получена рента по 15 лв. на декар в размер на 377.95 лв. за сумата от 47.24 лв., равностойна на неговата 1/8 ид.част от имота, както и за сумата 57.08 лв., представляваща мораторна лихва  на осн. чл. 86 от ЗЗД за периода 1.1.2006 г./ най-благоприятната за ответника/, до 09.06.2016 г., ведно със законната лихва до окончателното изплащане на сумите.

  За 2006 г. за получена рента по 20 лв. на декар в размер на 503.94 лв. за сумата от 62.99 лв., равностойна на неговата 1/8 ид.част от имота, както и за сумата 68.02 лв., представляваща мораторна лихва  на осн. чл. 86 от ЗЗД за периода 1.1.2007 г./ най-благоприятната за ответника/, до 09.06.2016 г., ведно със законната лихва до окончателното изплащане на сумите.

  За 2007 г. за получена рента по 30 лв. на декар в размер на 755.91 лв. за сумата от 94.49 лв., равностойна на неговата 1/8 ид.част от имота, както и за сумата 88.74 лв., представляваща мораторна лихва  на осн. чл. 86 от ЗЗД за периода 1.1.2008 г./ най-благоприятната за ответника/, до 09.06.2016 г., ведно със законната лихва до окончателното изплащане на сумите.

  За 2008 г. за получена рента по 30 лв. на декар в размер на 755.91 лв. за сумата от 94.49 лв., равностойна на неговата 1/8 ид.част от имота, както и за сумата 74.22 лв., представляваща мораторна лихва  на осн. чл. 86 от ЗЗД за периода 1.1.2009 г./ най-благоприятната за ответника/, до 09.06.2016 г., ведно със законната лихва до окончателното изплащане на сумите.

  За 2009 г. за получена рента по 40 лв. на декар в размер на 1007.98 лв. за сумата от 125.98 лв., равностойна на неговата 1/8 ид.част от имота, както и за сумата 83.08 лв. представляваща мораторна лихва  на осн. чл. 86 от ЗЗД за периода 1.1.2010 г./ най-благоприятната за ответника/, до 09.06.2016 г., ведно със законната лихва до окончателното изплащане на сумите.

  За 2010 г. за получена рента по 50 лв. на декар в размер на 1259.85 лв. за сумата от 157.48 лв., равностойна на неговата 1/8 ид.част от имота, както и за сумата 87.62 лв., представляваща мораторна лихва  на осн. чл. 86 от ЗЗД за периода 1.1.2011 г./ най-благоприятната за ответника/, до 09.06.2016 г., ведно със законната лихва до окончателното изплащане на сумите.

  За 2011 г. за получена рента по 60 лв. на декар в размер на 1511.82 лв. за сумата от 188.98 лв., равностойна на неговата 1/8 ид.част от имота, както и за сумата 85.60 лв., представляваща мораторна лихва  на осн. чл. 86 от ЗЗД за периода 1.1.2012 г./ най-благоприятната за ответника/, до 09.06.2016 г., ведно със законната лихва до окончателното изплащане на сумите.

  За 2012 г. за получена рента по 80 лв. на декар в размер на 2015.76 лв. за сумата от 251.97 лв., равностойна на неговата 1/8 ид.част от имота, както и за сумата 88.10 лв., представляваща мораторна лихва  на осн. чл. 86 от ЗЗД за периода 1.1.2013 г./ най-благоприятната за ответника/, до287.04.2016 г., ведно със законната лихва до окончателното изплащане на сумите.

  За 2013 г. за получена рента по 70 лв. на декар в размер на 1763.79 лв. за сумата от 220.47 лв., равностойна на неговата 1/8 ид.част от имота, както и за сумата 54.68 лв., представляваща мораторна лихва  на осн. чл. 86 от ЗЗД за периода 1.1.2014 г./ най-благоприятната за ответника/, до 09.06.2016 г., ведно със законната лихва до окончателното изплащане на сумите.

  За 2014 г. за получена рента по 70 лв. на декар в размер на 1763.79 лв. за сумата от 220.47 лв., равностойна на неговата 1/8 ид.част от имота, както и за сумата 32.27 лв. представляваща мораторна лихва  на осн. чл. 86 от ЗЗД за периода 1.1.2015 г./ най-благоприятната за ответника/, до 09.06.2016 г., ведно със законната лихва до окончателното изплащане на сумите.

  За 2015 г. за получена рента по 80 лв. на декар в размер на 2015.76 лв. за сумата от 251.97 лв., равностойна на неговата 1/8 ид.част от имота, както и за сумата 11.29 лв., представляваща мораторна лихва  на осн. чл. 86 от ЗЗД за периода 1.1.2016 г./ най-благоприятната за ответника/, до 09.06.2016 г., ведно със законната лихва до окончателното изплащане на сумите.

Срещу П.С.Б. за НИВА с площ от 50.410  дка, съставляваща имот № *** в местността „Кованльок”по плана за земеразделяне  в землището на гр. Шабла, при граници имот  № ** - полски път,землищна граница и имот № , №  *** и *** както следва :

  За 2003 г. за получена рента по 15 лв. на декар в размер на 756.15 лв. за сумата от 94.52 лв., равностойна на неговата 1/8 ид.част от имота, както и за сумата 137.93 лв., представляваща мораторна лихва  на осн. чл. 86 от ЗЗД за периода 1.1.2004 г./ най-благоприятната за ответника/, до 09.06.2016 г., ведно със законната лихва до окончателното изплащане на сумите.

  За 2004 г. за получена рента по 20 лв. на декар в размер на 1008.20 лв. за сумата от 126.02 лв., равностойна на неговата 1/8 ид.част от имота, както и за сумата 167.69 лв., представляваща мораторна лихва  на осн. чл. 86 от ЗЗД за периода 1.1.2005 г./ най-благоприятната за ответника/, до 09.06.2016 г., ведно със законната лихва до окончателното изплащане на сумите.

  За 2005 г. за получена рента по 15 лв. на декар в размер на 756.15 лв. за сумата от 94.52 лв., равностойна на неговата 1/8 ид.част от имота, както и за сумата 114.28 лв., представляваща мораторна лихва  на осн. чл. 86 от ЗЗД за периода 1.1.2006 г./ най-благоприятната за ответника/, до 09.06.2016 г., ведно със законната лихва до окончателното изплащане на сумите.

  За 2006 г. за получена рента по 20 лв. на декар в размер на 1008.20 лв. за сумата от 126.02 лв., равностойна на неговата 1/8 ид.част от имота, както и за сумата 136.09 лв., представляваща мораторна лихва  на осн. чл. 86 от ЗЗД за периода 1.1.2007 г./ най-благоприятната за ответника/, до 09.06.2016 г., ведно със законната лихва до окончателното изплащане на сумите.

  За 2007 г. за получена рента по 30 лв. на декар в размер на 1512.30 лв. за сумата от 189.04 лв., равностойна на неговата 1/8 ид.част от имота, както и за сумата 177.57 лв., представляваща мораторна лихва  на осн. чл. 86 от ЗЗД за периода 1.1.2008 г./ най-благоприятната за ответника/, до 09.06.2016 г., ведно със законната лихва до окончателното изплащане на сумите.

  За 2008 г. за получена рента по 30 лв. на декар в размер на 1512.30 лв. за сумата от 189.04 лв., равностойна на неговата 1/8 ид.част от имота, както и за сумата 148.51 лв., представляваща мораторна лихва  на осн. чл. 86 от ЗЗД за периода 1.1.2009 г./ най-благоприятната за ответника/, до 09.06.2016 г., ведно със законната лихва до окончателното изплащане на сумите.

  За 2009 г. за получена рента по 40 лв. на декар в размер на 2016.40 лв. за сумата от 252.05 лв., равностойна на неговата 1/8 ид.част от имота, както и за сумата 166.33 лв., представляваща мораторна лихва  на осн. чл. 86 от ЗЗД за периода 1.1.2010 г./ най-благоприятната за ответника/, до 09.06.2016 г., ведно със законната лихва до окончателното изплащане на сумите.

  За 2010 г. за получена рента по 50 лв. на декар в размер на 2520.50 лв. за сумата от 315.06 лв., равностойна на неговата 1/8 ид.част от имота, както и за сумата 175.25 лв., представляваща мораторна лихва  на осн. чл. 86 от ЗЗД за периода 1.1.2011 г./ най-благоприятната за ответника/, до 09.06.2016 г., ведно със законната лихва до окончателното изплащане на сумите.

  За 2011 г. за получена рента по 60 лв. на декар в размер на 3024.60 лв. за сумата от 378.07 лв., равностойна на неговата 1/8 ид.част от имота, както и за сумата 171.24 лв., представляваща мораторна лихва  на осн. чл. 86 от ЗЗД за периода 1.1.2012 г./ най-благоприятната за ответника/, до 09.06.2016 г., ведно със законната лихва до окончателното изплащане на сумите.

  За 2012 г. за получена рента по 80 лв. на декар в размер на 4 032.80 лв. за сумата от 504.10 лв., равностойна на неговата 1/8 ид.част от имота, както и за сумата 176.26 лв., представляваща мораторна лихва  на осн. чл. 86 от ЗЗД за периода 1.1.2013 г./ най-благоприятната за ответника/, до 09.06.2016 г., ведно със законната лихва до окончателното изплащане на сумите.

  За 2013 г. за получена рента по 70 лв. на декар в размер на 3 528.70 лв. за сумата от 441.09 лв., равностойна на неговата 1/8 ид.част от имота, както и за сумата 109.39 лв. представляваща мораторна лихва  на осн. чл. 86 от ЗЗД за периода 1.1.2014 г./ най-благоприятната за ответника/, до 09.06.2016 г., ведно със законната лихва до окончателното изплащане на сумите.

  За 2014 г. за получена рента по 70 лв. на декар в размер на 3 528.70 лв. за сумата от 441.09 лв., равностойна на неговата 1/8 ид.част от имота, както и за сумата 64.56 лв., представляваща мораторна лихва  на осн. чл. 86 от ЗЗД за периода 1.1.2015 г./ най-благоприятната за ответника/, до 09.06.2016 г., ведно със законната лихва до окончателното изплащане на сумите.

  За 2015 г. за получена рента по 80 лв. на декар в размер на 4 032.80 лв. за сумата от 504.10 лв., равностойна на неговата 1/8 ид.част от имота, както и за сумата 22.59 лв., представляваща мораторна лихва  на осн. чл. 86 от ЗЗД за периода 1.1.2016 г./ най-благоприятната за ответника/, до 09.06.2016 г., ведно със законната лихва до окончателното изплащане на сумите.

В с.з., проведено на 08.03.2018г., проц.представител на ищеца П.П., адв.Ж. е направил отказ от исковете срещу ответниците относими за стопанската 2003г., тъй като било постановено решение на РС Каварна в този смисъл.

Ответниците по тези исковете, чрез проц.представител адв.И.Ж. в с.з., проведено на 08.12.2016г. са направили възражение за изтекла погасителна давност по отношение на цитираните по-горе суми, които са за повече от пет години от момента  на предявяване на иска, т.е. подаване на молбата 09.06.2016г. и за мораторната лихва за периода над три години от тази дата назад и считат исковите за неоснователни.

Искове по сметки е предявила и съделителката М.П.С. срещу Ц.К.Б. за сумата от 1835,91 лева, ведно със законната лихва от предявяване на исковете до окончателното изплащане а вземането; срещу Е.К.П. за сумата от 1838,02 лева, ведно със законната лихва от датата на предявяване на иска – 09.06.2016г. до окончателното изплащане; срещу М.П.П. за сумата от 1826,85 лева, ведно със законната лихва от 09.06.2016г. до окончателното изплащане; срещу П.П.П. за сумата от 1826,78 лева, ведно със законната лихва от датата на предявява – 09.06.2016г., до окончателното изплащане и срещу П.С.Б. за сумата от 3654,72 лева, ведно със законната лихва от датата на предявяване на иска до окончателното изплащане.

Отделно от това в първо с.з. след допускане на делбата ответниците П.С.Б., Е.К.П., Ц.К.Б., М.П.П. и П.П.П. са предявили искове по сметки с молба, депозирана с молба от 02.02.2004г., с която са заявили претенции с правно основание чл.12, ал.2 от ЗН.

В молбата си съделителите посочват, че техните наследодатели П.П.Б., С. П.Б. и К.П.Б. (синове на общия наследодател П. К.Б.), са спомогнали имуществото на общия наследодател да се увеличи с ниви с обща площ от 151,516 дка и са направили възможно възстановяването върху тези земеделски земи в последствие при действието на ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ.

Твърдят още, че синовете К., П. и С. от най-ранна възраст и до смъртта на баща им на 13.01.1950г. са се трудили в неговото земеделско и животновъдно стопанство. Горното се установявало от Протокол №5916 на Комисията по ТПС в с.Шабла от 13.09.1946г. В този протокол било вписано, че П. К.Б. на възраст 75 години е притежавал 539,5 дка земи, а тримата му синове, по занятие земеделски стопани и задомени, не са притежавали и декар собствена земя. И тримата братя обработвали земите на баща си, грижили се за животните му, управлявали са и поддържали неговите машини, организирали са работата на наемните работници, като и те са работили с тях, без за това да им е давано пари, само срещу неголямо количество земеделска продукция за прехранване на техните семейства. С плодовете от техния труд баща им е купувал допълнително земи, имоти със стопанско и жилищно предназначение, машини, животни, семена и посадъчен материал, както и други нужди за стопанството вещи. Синовете К., П. и С. участвали както със своя труд, така и с труда на целите си семейства и поради това техните наследници претендират на основание чл.12, ал.2 от ЗН 151,500 дка от земите, а именно за наследниците на П.П.Б. – 50,400 дка; за наследниците на С. П.Б. – 50,410 дка и за К.П.Б. – 50,706 дка.

В молбата се посочва още, че тъй като наследодателите им, респективно те като техни наследници не са възнаградени по друг начин, молят съда да постанови решение, с което да уважи искането им да се пресметне увеличението на имуществото в пари или имотно възнаграждение, като в дял на наследниците на П.П.Б. – М.П.П. и П.П.П. се постави в дял нива с площ от 25,198 дка, находящ се в землището на гр.Шабла, представляващ имот №*** по плана на града и нива с площ от 25,197 дка, находящ се в землището на гр.Шабла, представляващ имот №***. В дял на наследниците на К.П.Б. – Е.К.П. и Ц.К.Б. се постави нива с площ от 25,353 дка, находяща се в землището на гр.Шабла, представляваща имот №*** и нива с площ от 23,352 дка, находяща се в землището на гр.Шабла, представляваща имот №*** и лозе с площ от 2,001 дка, в землището на гр.Шабла имот №***. В дял на наследника на С. П.Б. – П.С.Б. да бъде поставена в дял нива с площ от 50,410 дка, находяща се в землището на гр.Шабла, представляваща имот с №*** по плана за земеразделяне на града.

В с.з. молителите по тези искове, чрез упълномощените адв.Ю.О. и адв.Ю.М. поддържат исковете.

Каварненският районен съд след преценка на събраните писмени и гласни доказателства, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

По иска предявен от П.Й.П.

Предявеният от П.Й.П. против Ц.К.Б., Е.К.П., М.П.П., П.П.П. и Н.П.С. иск черпи правното си основание от нормата на чл. 30 ал. 3 от СК. Съгласно чл. 93 от ЗС добивите от вещта, представляващи наем за използването й, принадлежат на собственика. Същите права имат и съсобствениците за своята част от общата вещ. Плодовете се дължат на собственика/съсобственика и без покана. Това са хипотези, основани на принципа за недопустимост на неоснователно обогатяване. Когато ответниците ползват сами целия имот като получават добивите от него, включително плодовете от частта на ищеца, и искът е основан на тези обстоятелства, ответниците му дължи обезщетение до размер на тяхната стойност – в този смисъл Решение № 290 от 11.11.2011 г. на ВКС по гр. д. № 1503/2010 г., III г. о.

Безспорно е установено, че ответниците са получавали добивите от съсобствените имоти. След изслушване на вещото лице по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза се установява, че ответниците дължат следните суми: съделителя Ц.К.Б. дължи сума в размер на 1788,44 лева за периода от 2004 до 2015г. и мораторна лихва в размер на 818,64 лева; Е.К.П. дължи сума в размер на 1790,48 лева и мораторна лихва в размер на 819,68 лева; М.П.П. дължи сума в размер на 1779,61 лева и мораторна лихва в размер на 814,50 лева; П.П.П. дължи сума в размер на 1779,54 лева и лихва в размер на 814,49 лева и съделителя П.С.Б. дължи сума в размер на 3560,21 лева и моратрона лихва в размер на 1629,87 лева. Претендирания период е от 2004г. до 2015г. В с.з., проведено на 08.12.2016г., проц.представител на ответниците - адв.И.Ж.  е направила възражение за изтекла погасителна давност по отношение на горните суми, които са за повече от пет години от момента на предявяване на исковтете – 09.06.2016г. и по отношение на исковете за мораторна лихва за три годишен период. Съдът счита направеното възражение за основателно. Съгласно разпоредбата на чл.110 от ЗЗД с изтичането на петгодишна давност се погасяват всички вземания, за които законът не предвижда друг срок. Чл. 111 от ЗЗД, определя кога срокът е друг. Така, че вземанията на ищеца към ответниците за получавани от тях рентни възнаграждения пет години преди датата 09.06.2016г. са погасени по давност. Погасени са по давност и вземанията за мораторна лихва, но за тригодишен периода от сочената дата съгласно чл.111, б.“в“ от ЗЗД.

Математически изчислено съобразно изготвената съдебно-счетоводна експертиза дължимостта е в следния смисъл: Ц.К.Б. дължи сума в размер на 1139,54 лева и мораторна лихва в размер на 98,73 лева; Е.К.П. дължи сума в размер на 1140,84 лева и мораторна лихва в размер на 98,83 лева; М.П.П. дължи сума в размер на 1133,91 лева и мораторна лихва в размер на 98,24 лева; П.П.П. дъжи сума в размер на 1133,86 лева и мораторна лихва в размер на 98,24 лева и П.С.Б. дължи сума в размер на 2268,46 лева и моратрона лихва в размер на 198,54 лева. За горницата от претендираните суми, исковете следва да бъдат отхвърлени като погасени по давност.

По исковете на М.П.С.

В с.з. поведено на 09.06.2016г. съделителят М.С. е предявила искове срещу ответниците Ц.К.Б., Е.К.П., М.П.П., П.П.П. и П.С.Б. за получавани от тях плодове от ползване на съсобствените вещи  за периода от 2003г. до 2016г.

Исковете са основателни, до посочените по-горе размери. Същата обаче не претендира мораторна лихва, т.е ответниците дължат сумите за получавани добиви от 2011г. до 2016г.

По отнешение на исковете с правно основание чл.12, ал.2 от ЗН, предявени от П.С.Б., Е.К.П., Ц.К.Б., М.П.П. и П.П.П. (л.438 от делото).

Разпоредбата на чл.12, ал.2 ЗН дава възможност на сънаследник, който приживе на наследодателя е спомогнал да се увеличи наследството и не е бил възнаграден по друг начин, да поиска при делбата на наследственото имущество да се пресметне това увеличение в негова полза. Правилото е проявление на принципа за недопускане на обогатяване за чужда сметка /чл. 59 ЗЗД/ в отношенията между призованите към наследяване лица. Фактическият състав включва материален принос на един наследник, довел до уголемяване имуществото на наследодателя преди откриване на наследството. Увеличението трябва да е изразено в някаква форма - постройка, посаждения, изплащане на дълг и да е налице към момента на откриване на наследството. Когато приносът е под формата на подобрение на недвижим имот е от значение подобренията да са извършени приживе на наследодателя от евентуален негов наследник и да са довели до увеличаване стойностния израз на наследството. Разпоредбата не поставя изискване наследодателят да е собственик на имота към момента на извършване на подобренията, въпреки че обикновено е така. Възможни са и хипотези, при които към момента на подобряването наследодателят не е собственик на имота, а е придобил собствеността по-късно.

Възникването на посоченото право е в зависимост от кумулативното наличие на следните предпоставки: 1/ претендиращият да има качеството на наследник, който лично е допринесъл за увеличението на наследството, или да бъде правоприемник на такъв наследник, 2/ претендиращият да е спомогнал за увеличаване на наследството - да е резултат на средства и/или труд, вложени от наследника и да се състои в увеличаване на актива или намаляване на пасива на имуществото на наследодателя /напр. изплащане на задължения на наследодателя/, като при определяне на размера на увеличението е от значение с колко е увеличено наследственото имущество, а не колко е изразходвал наследникът в средства и труд, 3/ това да е станало приживе на наследодателя, 4/ наследодателят да е бил съгласен или да е приел действията на наследника - в противен случай правоотношенията между наследниците следва да се уредят съобразно правилата на неоснователното обогатяване, в зависимост от характера на конкретното действие, и 5/ претендиращият да не е бил възнаграден по друг начин - в този случай възнаграждението следва да покрива увеличението на наследството, т. е. да не е по-малко от него. Посочените предпоставки следва да бъдат доказани от ищеца, предвид разпоредбата на.

При така разпределена доказателствена тежест съдът намира исковете за неоснователни поради следните съображения:

Предмет на делбата са недвижими имоти останали в наследство от П. К.Б., между наследниците на неговите трима синове – К., С. и П. и двете дъщери – Деспина и Е.. С Решение по гр.д.№89/1999г. на КвРС, с правно основание чл.14, ал.4 от ЗСПЗЗ, влязло в законна сила на 19.07.2002г. е признато за установено, че преди обоществяването всичките земи, предмет на делбата са били собственост на общия наследодател П. К.Б. и подлежат на възстановяване на всички негови наследници. Твърдението на ответниците, че техните наследодатели – синовете К., П. и С. са били оземлени и са спомогнали за увеличение имуществото на наследодателя е неоснователно. Дори разпитаните свидетели, водени от ответниците – К.И.Б. и М.Д.Д. със своите показания потвърждават, че наследодателя е имал 50 хектара или 500 дка земи, колкото и обработвали всичките - синовете и техните семейства.

С оглед на изложеното, исковете по чл. 12, ал. 2 ЗН следва да бъдат отхвърлени като неоснователни.

Доколкото страните не са заплатили държавна такса по предявените искове по сметки, същите следва да бъдат осъдени с решението да заплатят държавна такса по предявените искове по сметки съгласно чл.1 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.

Водим от горното Каварннеският районен съд

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОТХВЪРЛЯ предявените от П.С.Б. с ЕГН ********** ***, Е.К.П. с ЕГН ********** ***, Ц.К.Б. с ЕГН ********** ***, М.П.П. с ЕГН ********** *** и П.П.П. с ЕГН ********** ***, срещу П.Й.П. с ЕГН ********** ***, искове с правно основание чл.12, ал.2 от Закона за наследството, като неоснователни.

ОСЪЖДА П.С.Б. с ЕГН ********** ***, Е.К.П. с ЕГН ********** ***, Ц.К.Б. с ЕГН ********** ***, М.П.П. с ЕГН ********** ***, да заплатят по сметка на Районен съд Каварна, сумата от 150,00 (сто и петдесет) лева, държавна такса по водене на  иска, както и 5,00 (пет) лева за издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА Ц.К.Б. с ЕГН ********** *** да заплати на П.Й.П. с ЕГН ********** ***, сумата от 1139,54 (хиляда сто тридесет и девет лева и петдесет и четири стотинки) лева, представляваща получената рента за нива с площ от 25. 323 дка, съставляваща имот № ***, в землището на гр. Шабла, равна на стойността на 1/ 8 ид. ч. от добивите, получени от ползване имота за периода от 2011 г. до 2016 г., ведно със законната лихва върху сумата от датата на предявяване на иска – 09.06.2016г., до окончателното изплащане на сумата,  като отхвърля иска за разликата до претендираните 1788,44(хиляда седемстотин осемдесет и осем лева и четиридесет и четири стотинки) лева, поради погасяване по давност; както и сумата от 98,73 (деветдесет и осем лева и седемдесет и три стотинки) лева, представляваща мораторна лихва, като отхвърля иска до претендираните 818,64 (осемстотин и осемнадесет лева и шестдесет и четири стотинки) лева, като погасени по давност.

ОСЪЖДА Е.К.П. с ЕГН ********** *** да заплати на П.Й.П. с ЕГН ********** *** сумата от 1140,84 (хиляда сто и четиридесет лева и осемдесет и четири стотинки) лева, представляваща получената рента за нива с площ от 23. 352 дка, съставляваща имот № ***, в землището на гр. Шабла, равна на стойността на 1/ 8 ид. ч. от добивите, получени от ползване имота за периода от 2011 г. до 2015 г., ведно със законната лихва върху сумата от датата на предявяване на иска – 09.06.2016г., до окончателното изплащане на сумата, като отхвърля иска за разликата до претендираните 1790,48 (хиляда седемстотин и деветдесет лева и четиридесет и осем стотинки) лева, поради погасяване по давност; както и сумата от 98,83 (деветдесет и осем лева и осемдесет и три стотинки) лева, представляваща мораторна лихва, като отхвърля иска до претендираните 819,68 (осемстотин и деветнадесет лева и шестдесет и осем стотинки) лева, като погасени по давност.

ОСЪЖДА М.П.П. с ЕГН ********** ***, да заплати на П.Й.П. с ЕГН ********** ***, сумата от 1133,91 лв. (хиляда сто тридесет и три лева и деветдесет и една стотинки) лева, представляваща получената рента за нива с площ от 25. 198 дка, съставляваща имот № ***, в землището на гр. Шабла, равна на стойността на 1/ 8 ид. ч. от добивите, получени от ползване имота за периода от 2011 г. до 2015 г., ведно със законната лихва върху сумата от датата на предявяване на иска – 09.06.2016г., до окончателното изплащане на сумата, като отхвърля иска за разликата до претендираните 1779,61 (хиляда седемстотин седемдесет и девет лева и шестдесет и една стотинки) лева, като погасен по давност; както и сумата от 98,24 (деветдесет и осем лева и двадесет и четири стотинки) лева, представляваща мораторна лихва, като отхвърля иска до претендираните 814,50 (осемстотин и четиринадесет лева и четиридесет и девет стотинки) лева, като погасен по давност.

ОСЪЖДА П.С.Б. с ЕГН ********** ***, да заплати на П.Й.П. с ЕГН ********** ***, сумата от 2268,46 лв. (две хиляди двеста шестдесет и осем лева и четиридесет и шест стотинки) лева, представляваща получената рента за нива с площ от 50. 410 дка, съставляваща имот № ***, в землището на гр. Шабла, равна на стойността на 1/ 8 ид. ч. от добивите, получени от него и от наследодателката си С.К. Б. за ползване имота за периода от 2011 г. до 2015 г., ведно със законната лихва върху сумата от датата на предявяване на иска – 09.06.2016г., до окончателното изплащане на сумата, като отхвърля иска за горницата от претендираните 3560,21 (три хиляди петстотин и шестдесет лева и двадесет и една стотинки) лева, като погасени по давност; както и сумата от 198,54 (сто деветдесет и осем лева и петдесет и четири стотинки) лева мораторна лихва, като отхвърля иска до претендираните 1629,87 (хиляда шестстотин двадесет и девет лева и осемдесет и седем стотинки) лева, като погасени по давност.

ОСЪЖДА П.П.П. с ЕГН ********** ***, да заплати на П.Й.П. с ЕГН ********** ***, сумата от на 1133,86 (хиляда сто тридесет и три лева и осемдесет и шест стотинки) лева,  представляваща получената рента за нива с площ от 25. 197 дка, съставляваща имот № ***, в землището на гр. Шабла, равна на стойността на 1/ 8 ид. ч. от добивите, получени от ползване имота за периода от 2011 г. до 2015 г., ведно със законната лихва върху сумата от датата на предявяване на иска – 09.06.2016г., до окончателното изплащане на сумата, като отхвърля иска до претенидарните 1779,54 (хиляда седемстотин седемдесет и девет лева и петдесет и четири стотинки) лева, като погасени по давност, както и сумата от 98,24 (деветдесет и осем лева и двадесет и четири стотинки) лева мораторна лихва, като отхвърля иска до претендираните 814,46 (осемстотин и четиринадесет лева и четиридесети девет стотинки) лева, като погасен по давност.

ОСЪЖДА П.Й.П. с ЕГН ********** ***, да заплати по сметка на Районен съд Каварна сумата от 693,12 (шестстотин деветдесет и три лева и дванадесет стотинки) лева, държавна такса по предявените искове, съгласно чл.1 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, както и 5,00 (пет) лева за издаване на един изпълнителен лист.

ОСЪЖДА Ц.К.Б. с ЕГН ********** *** да заплати на М.П.С. с ЕГН ********** ***, сумата от 1139,54 (хиляда сто тридесет и девет лева и петдесет и четири стотинки) лева, представляваща получената рента за нива с площ от 25. 323 дка, съставляваща имот № ***, в землището на гр. Шабла, равна на стойността на 1/ 8 ид. ч. от добивите, получени от ползване имота за периода от 2011 г. до 2015 г., ведно със законната лихва върху сумата от датата на предявяване на иска – 09.06.2016г., до окончателното изплащане на сумата,  като отхвърля иска за разликата до претендираните 1835,91 (хиляда осемстотин тридесети пет лева и деветдесет и една стотинки), поради погасяване по давност.

ОСЪЖДА Е.К.П. с ЕГН ********** *** да заплати на М.П.С. с ЕГН ********** ***, сумата от 1140,84 (хиляда сто и четиридесет лева и осемдесет и четири стотинки) лева, представляваща получената рента за нива с площ от 23. 352 дка, съставляваща имот № ***, в землището на гр. Шабла, равна на стойността на 1/ 8 ид. ч. от добивите, получени от ползване имота за периода от 2011 г. до 2015 г., ведно със законната лихва върху сумата от датата на предявяване на иска – 09.06.2016г., до окончателното изплащане на сумата, като отхвърля иска за разликата до претендираните 1838,02  (хиляда осемстотин тридесет и осем лева и две стотинки) лева, поради погасяване по давност.

ОСЪЖДА М.П.П. с ЕГН ********** ***, да заплати на М.П.С. с ЕГН ********** ***, сумата от 1133,91 лв. (хиляда сто тридесет и три лева и деветдесет и една стотинки) лева, представляваща получената рента за нива с площ от 25. 198 дка, съставляваща имот № ***, в землището на гр. Шабла, равна на стойността на 1/ 8 ид. ч. от добивите, получени от ползване имота за периода от 2011 г. до 2015 г., ведно със законната лихва върху сумата от датата на предявяване на иска – 09.06.2016г., до окончателното изплащане на сумата, като отхвърля иска за разликата до претендираните 1826,85 (хиляда осемстотин двадесет и шест лева и осемдесет и пет стотинки) лева, като погасен по давност.

ОСЪЖДА П.С.Б. с ЕГН ********** ***, да заплати на М.П.С. с ЕГН ********** ***, сумата от 2268,46 лв. (две хиляди двеста шестдесет и осем лева и четиридесет и шест стотинки) лева, представляваща получената рента за нива с площ от 50. 410 дка, съставляваща имот № ***, в землището на гр. Шабла, равна на стойността на 1/ 8 ид. ч. от добивите, получени от него и от наследодателката си С.К. Б. за ползване имота за периода от 2011 г. до 2015 г., ведно със законната лихва върху сумата от датата на предявяване на иска – 09.06.2016г., до окончателното изплащане на сумата, като отхвърля иска за горницата от претендираните 3654,72 (три хиляди шестстотин петдесет и четири лева и седемдесет и две стотинки) лева, като погасени по давност.

ОСЪЖДА П.П.П. с ЕГН ********** ***, да заплати на М.П.С. с ЕГН ********** ***, сумата от на 1133,86 (хиляда сто тридесет и три лева и осемдесет и шест стотинки) лева,  представляваща получената рента за нива с площ от 25.197 дка, съставляваща имот № ***, в землището на гр. Шабла, равна на стойността на 1/ 8 ид. ч. от добивите, получени от ползване имота за периода от 2011 г. до 2015 г., ведно със законната лихва върху сумата от датата на предявяване на иска – 09.06.2016г., до окончателното изплащане на сумата, като отхвърля иска до претенидарните 1826,78 (хиляда осемстотин двадесет и шест лева и седемдесет и осем стотинки) лева, като погасени по давност.

ОСЪЖДА М.П.С. с ЕГН ********** *** да заплати по сметка на Районен съд Каварна сумата от 439,29 (четиристотин тридесет и девет лева и двадесет и девет стотинки) лева, държавна такса по предявените искове, съгласно чл.1 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, както и 5,00 (пет) лева за издаване на един изпълнителен лист.

Решението може да се обжалва пред Окръжен съд Добрич в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

                                                    РАЙОНЕН  СЪДИЯ:…………………….