О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

РАЙОНЕН СЪД КАВАРНА, в закрито заседание на втори юни през двехиляди и седемнадесета година в състав

 

                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

като обсъди Гр.Д № 172/2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Делото е образувано на основание искова молба вх. № 1192/29.03.2017 г. подадена от П.Г.П. и Й.П.М., с която е предявен иск с правно основание чл.11, ал.2 от ЗСПЗЗ.

Предвид констатираните от съда нередовности на молбата, с която е сезиран, с разпореждане № 475/18.04.2017 г. производството по делото е оставено без движение, като на ищците са дадени подробни указания за тяхното отстраняване. Съобщението за така постановения съдебен акт е получено на 25.04.2017г. от ищците на посочените в исковата молба адреси за призоваване.

С молба вх. № 1516/26.04.2017 г. ищците са поискали от съда продължаване на срока за отстраняване на нередовности с две седмици. С разпореждане от същата дата съдът на осн. чл.63, ал.1 от ГПК е продължил срока с две седмици. Видно е от материалите по делото, че в срока за отстраняване на нередовности, такова не е последвало, като ищците не са сезирали съда с ново искане за продължаване на определения им срок.

Предвид изрично дадените указания на ищците, редовно проведената процедура по чл.129, ал.2 от ГПК и соченото неизпълнение на съдебните указания за привеждането й в съответствие с изискванията на закона, съставлява основание за нейното връщане на основание чл.129, ал.3 ГПК и прекратяване на производството по делото.

Мотивиран от така изложените съображения, съдът:

 

О П Р Е Д Е Л И :

         

ПРЕКРАТЯВА производството по Гр.д. № 172 по описа за 2017 г. на Каварненски районен съд.

ВРЪЩА на П.Г.П. с ЕГН **********, с адрес *** и Й.П.М. с ЕГН **********, с адрес ***, искова молбата вх. № 1192/29.03.2017 год.

Определението подлежи на обжалва с частна жалба пред Добрички окръжен съд в едноседмичен срок от съобщаването му на ищеца.

 

                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ:........................