П Р О Т О К О Л

гр. Каварна, 19.02.2019 година

 

Каварненският районен съд  в публично съдебно заседание на деветнадесети февруари през две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                                             Председател: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

при участието на секретаря: А.М.

сложи на разглеждане на разглеждане  Гр.дело № 173  по описа на 2017 год.,  докладвано  от Районния съдия.

 

След спазване разпоредбите на чл. 142 ал. 1 от ГПК на именното повикване в 11.00 часа се явиха:

ИЩЦАТА Й.Й.Б., редовно призована, се  явява лично, представлява се от адв. Л.Х. от ДАК.

ОТВЕТНИЦИТЕ И.Й.Й., М.Й.Х., Х.П.Х. и Й.П.П. редовно призовани  се явяват лично, представляват се  от адв.М.Н. от ВАК.

СЪДЪТ запитва страните за становището им по хода на делото.

АДВ. Х. - Моля да се даде ход на делото.

АДВ. Н.  - Няма процесуални пречки, моля да  се даде ход на делото.

СЪДЪТ, като взе предвид, че не са  налице процесуални пречки по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

АДВ. Х. – Госпожо Съдия, с ответната страна постигнахме спогодба, която Ви представяме и молим да одобрите.  По силата на която ищцата изключителен собственик  на процесния поземлен имот. За уравнение на дяловете ответниците получават парични суми. Оттегляме предявените от нас  искове по сметки, във връзка с делбения имот. Занапред страните няма да имат претенции една спрямо друга.

АДВ. Н. – Госпожо Съдия, действително с ищеца сме постигнали спогодба, която моля да бъде одобрена. Съгласни сме с направеното оттегляне на исковете по сметки и заявяваме, че и ние оттегляме предявените от нас искове по сметки.

СЪДЪТ с оглед направеното изявление от процесуалните представители на страните, досежно оттегляне на предявените от съделителите искове по сметки

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по Гр.д. № 173/2017 г. по описа на КРС по отношение на предявените искове по сметки между съделителите, както следва:

От ищеца Й.Й.Б. срещу М.Й.Х., И.Й.Й. и Я.Й.П. /заместена в хода на делото от Х.П.Х. и Й.П.П./, искове с правно основание чл. 30, ал. 3 ЗС, за осъждане на ответниците да заплатят на ищцата извършените от нея в делбения имот, необходими и полезни разноски на обща стойност 27 720 лева.

От ответниците М.Й.Х., И.Й.Й. и Я.Й.П. /заместена в хода на делото от Х.П.Х. и Й.П.П./, срещу Й.Й.Б. искове с правно основание чл. 31, ал. 2 ЗС, за осъждане на ищцата да им заплати обезщетение за лишаването им от ползване на съсобствения недвижим имот, а именно сумата от **0.00 лева, за всеки един от ответниците, представляваща  дължим наем за ползване на собствените им идеални части от делбения имот, през периода 04.09.2017 г. до 22.05.2018 г., ведно със законната лихва, считано от предявяване на исковете до окончателното изплащане на сумите.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в едноседмичен срок, считано от днес с частна жалба пред ОС гр. Добрич.

СЪДЪТ, като взе предвид, че между страните по делото е  постигната    спогодба за начина на разделяне на допуснатия до съдебна делба недвижим  имот  и на осн. чл. 234, ал. 1 от ГПК

О П Р Е Д Е Л И:

ВПИСВА В ПРОТОКОЛА ПОСТИГНАТАТА СЪДЕБНА СПОГОДБА за извършване на делба на следния недвижим имот:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор ***.***.** по КК и КР одобрена със Заповед № РД-18-25/27.02.2008г. на ИД на АГКК, находящ се в с.***, общ.Каварна, ул.”***” №**, с площ 2556 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10м./, номер по предходен план: квартал: *, парцел: **-**, *-**, при съседи: ***.***.****, ***.***.**, ***.***.****, ***.***.**, ведно с построените в имота: СГРАДА с идент. ***.***.**.* със застроена площ 67 кв.м., с предназначение жилищна сграда-еднофамилна, СГРАДА с идент. ***.***.**.* със ЗП 4 кв.м., с предназначение жилищна сграда-еднофамилна, СГРАДА с идент. ***.***.**.* със ЗП 23 кв.м., с предназначение жилищна сграда-еднофамилна, СГРАДА с идент. ***.***.**.* със ЗП 18 кв.м., с предназначение селскостопанска сграда и СГРАДА с идент. ***.***.**.* със ЗП 30 кв.м. с предназначение селскостопанска сграда.

СЪДЕЛИТЕЛИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯВАТ ЗА СЛЕДНОТО:

1. Й.Й.Б., с ЕГН********** и постоянен адрес ***, чрез пълномощника си адв. Л.Х. - Добричка адвокатска колегия

2. И.Й.Й. с ЕГН ********** ***,

   3. М.Й.Х. с ЕГН ********** ***

   4. Х.П.Х. с ЕГН  ********** с адрес ***

   5. Й.П.П. с ЕГН ********** с адрес ***,

  четиримата лично и с пълномощник адв. М.Н. от ВАК, постигнат следната съдебна спогодба, с която окончателно решават спора помежду си по това дело, а именно:

  I. Страните се съгласяват да ликвидират съсобствеността по между си по отношение на недвижимите имоти, за които е допусната делба с Решение № 123/30.10.2017 г. по настоящото дело, при следните условия:

1. ПОСТАВЯ В ДЯЛ на Й.Й.Б., с ЕГН**********, следния недвижим имот:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор ***.***.** по КК и КР, одобрена със Заповед №РД- 18-25/ 27.02.2008 г. на ИД на АГКК, находящ се в с. ***, общ. Каварна, обл. Добрич, ул. “***“, № **, с площ от 2556 кв.м. /две хиляди петстотин петдесет и шест квадратни метра/, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване/ до 10м./, номер по предходен план: квартал 4, парцел: IV-**, V-**, при съседи: ***.***.****, ***.***.**, ***.***.****, ***.***.**, ведно с построените в имота: СГРАДА с идентификатор ***.***.**.*, със застроена площ от 67 кв.м., с предназначение: жилищна сграда-еднофамилна, СГРАДА с идентификатор ***.***.**.*, със застроена площ от 4 кв.м., с предназначение: жилищна сграда-еднофамилна; СГРАДА с идентификатор ***.***.**.*, със застроена площ от 23 кв.м., с предназначение: жилищна сграда-еднофамилна; СГРАДА с идентификатор ***.***.**.*, със застроена площ от 18 кв.м., с предназначение: селскостопанска сграда; СГРАДА с идентификатор ***.***.**.*, със застроена площ от 30кв.м., с предназначение: селскостопанска сграда.

Пазарната стойност на този дял е в размер на 30 180 лв. (тридесет хиляди сто и осемдесет лева).

2. И.Й.Й. с ЕГН **********, М.Й.Х. с ЕГН **********, Х.П.Х. с ЕГН  **********, Й.П.П. с ЕГН ********** не получават дял от делбения имот.

3. ЗА УРАВНЯВАНЕ НА ДЯЛОВЕТЕ:

М.Й.Х. с ЕГН ********** получава от  Й.Й.Б., с ЕГН********** сумата от 4000,00 лв. /четири хиляди лева/;

И.Й.Й. с ЕГН ********** получава от Й.Й.Б., с ЕГН********** сумата от 4000,00 лв. /четири хиляди лева/;

Х.П.Х. с ЕГН  ********** и Й.П.П. с ЕГН ********** получават от  Й.Й.Б., с ЕГН********** сумата от 4000,00 лв. /четири хиляди лева/.

II. С подписването на настоящата спогодба страните удостоверяват едновременно, че дължимите плащания за уравняване са извършени.

 С подписването на настоящата спогодба и одобряването и от съда споровете между страните, предмет на гр. д. № 173/2017г. по описа на РС Каварна, са окончателно уредени и никой не може да има претенции към останалите във връзка и по повод недвижимия  имот, предмет на спогодбата.

 

С П О Г О Д И Л И    С Е:

 

1. Й.Б.                                    2. М.Х.

                                   

  (…………………….)                                             ( …………………)

 

3. И.Й.                                             4. Х.Х.

          

  (…………………….)                                               ( …………………)

 

 

5. Й.П.                                                                         

          

 (…………………….)                                              

 

 

СЪДЪТ като взе предвид, че постигнатата между страните съдебна спогодба не противоречи на закона и на добрите нрави и на осн. чл. 234, ал. 1 от ГПК

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

ОДОБРЯВА постигнатата между страните по Гр.д.№ 173/2017 г. по описа на КРС съдебна спогодба за извършване на съдебна делба на недвижим  имот.

УКАЗВА на страните, че съдебната спогодба има значението на влязло в сила съдебно решение и не подлежи на обжалване пред по-горен съд.

ОСЪЖДА Й.Й.Б., с ЕГН **********, с постоянен адрес ***, да заплати държавна такса по сметка на КРС в размер на 363.60 лева (триста шестдесет и три лева и шестдесет стотинки), представляваща 2% върху стойността на нейния дял, изчислена след приспадане на заплатеното парично уравнение, както и държавна такса в размер на 5.00 (пет) лева, дължима в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА И.Й.Й., с ЕГН **********, с адрес ***, да заплати  държавна такса по сметка на КРС в размер на 80.00 лв. (осемдесет лева), представляваща  2% върху стойността на дела, както и държавна такса в размер на 5.00 (пет) лева, дължима в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА М.Й.Х., с ЕГН **********, с адрес ***, да заплати  държавна такса по сметка на КРС в размер на 80.00 лв. (осемдесет лева), представляваща  2% върху стойността на дела, както и държавна такса в размер на 5.00 (пет) лева, дължима в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА Х.П.Х., с ЕГН  **********, с адрес *** и Й.П.П., с ЕГН **********, с адрес ***, да заплатят солидарно  държавна такса по сметка на КРС в размер на 80.00 лв. (осемдесет лева), представляваща  2% върху стойността на дела, както и държавна такса в размер на 5.00 (пет) лева, дължима в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

Поради изчерпване предмета на спора  СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по Гр.дело № 173/2017 г. по описа на Районен съд гр.Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване може да бъде  обжалвано с частна жалба в едноседмичен срок,  считано от днес  пред Добрички окръжен съд.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи  в 11.30 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен в съдебно заседание.

 

                                     

                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                                                СЕКРЕТАР: