Р Е Ш Е Н И Е

№123

гр.Каварна, 30.10.2017г.

 

В   И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

Районен съд Каварна, в публично заседание на двадесет и шести септември през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

при участието на секретаря Анастасия Митева и в присъствието на прокурора .................................., като разгледа докладваното от съдията Гр.д. № 173 по описа за 2017 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Предявен е иск за делба с правно основание чл.341 и сл. ГПК, вр. с чл.69 ЗН от Й.Й.Б., срещу И.Й.Й., М.Й.Х. и Я.Й.П..

В исковата молба ищцата излага, че заедно с ответниците след смъртта на родителите им Й. О. Й. и С. Г. Й., са станали съсобственици на следния недвижим имот: ДВОРНО МЯСТО с площ от 2 556 кв.м., представляващо имот с кадастрален № ***.***.46 по КК и КР на с.***, общ.Каварна, обл.Добрич, одобрена със Заповед № РД-18-25/27.02.2008г. на ИД на АГКК, находящ се в с.***, ул.”***” №21, ведно с построените в имота едноетажна жилищна сграда с идент. ***.***.46.1 със застроена площ 67 кв.м.; едноетажна жилищна сграда с идент. ***.***.46.2 със ЗП 4 кв.м.; едноетажна жилищна сграда с идент. ***.***.46.3 със ЗП 23 кв.м.; селскостопанска сграда с идент. ***.***.46.4 със ЗП 18 кв.м. и селскостопанска сграда с идент. ***.***.46.5 със ЗП 30 кв.м. С оглед невъзможността за доброволно разделяне на съсобствения имот моли съда да допусне делба при законоопределените квоти – по 1/4 ид.ч. за всеки един от съделителите.  

Ответниците И.Й.Й., М.Й.Х. и Я.Й.П., чрез процесуалния си представител в подадения отговор изразяват становище за допустимост и основателност на предявения иск за делба. Не оспорват твърденията на ищцата за наличие на съсобственост, начина й на възникване, както и посочените права в съсобствеността. Излагат твърдения за ползване на делбения имот изцяло и единствено от ищцата за задоволяване на нейни лични нужди и недопускането им от нейна страна да ползват същия, като отправят нарочно искане за предоставяне на полагащото им се право на ползване или заплащане на обезщетение за ползата от която са лишени, на осн. чл.31, ал.2 от ЗС, в размер на 50 лв. за всеки един от ответниците.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства и взе предвид доводите на страните, намира от  фактическа страна следното:

В съответствие с изискванията на чл.341, ал.1 ГПК са представени писмени доказателства установяващи правото на собственост върху имотите чиято делба се иска. От представените нотариални актове за собственост на недвижим имот, придобит по давност и наследство № 6, том 5, дело 1424/98г. и нот.акт за собственост на поземлен имот и сгради придобити по наследство и давност № 59/22.12.2016г., том 4, рег.№ 3935, нот.дело № 570/2016г. се установява, че Я.Й.П., Й.Й.Б., М.Й.Х. и И.Й.Й. са признати за собственици по наследство и давност на поземлен имот с идентификатор ***.***.46 по КК и КР одобрена със Заповед № РД-18-25/27.02.2008г. на ИД на АГКК, находящ се в с.***, ул.”***” №21, с площ 2556 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10м./, номер по предходен план: квартал: 4, парцел: IV-46, V-46, при съседи: ***.***.9528, ***.***.45, ***.***.9526, ***.***.14, ведно с построените в имота: сграда с идент. ***.***.46.1 със застроена площ 67 кв.м., с предназначение: жилищна сграда-еднофамилна, сграда с идент. ***.***.46.2 със ЗП 4 кв.м. с предназначение: жилищна сграда-еднофамилна, сграда с идент. ***.***.46.3 със ЗП 23 кв.м., с предназначение: жилищна сграда-еднофамилна, сграда с идент. ***.***.46.4 със ЗП 18 кв.м., с предназначение селскостопанска сграда и сграда с идент. ***.***.46.5 със ЗП 30 кв.м. с предназначение селскостопанска сграда.

От представените по делото удостоверения за наследници №АО-38/24.11.2010г. и № 2/22.03.2017г. изд. от кметство с.***, се установява, че Й. О. Й. е починал на 13.10.1974г., а С. Г. Й. е починала на 16.05.1986г., като са оставили за свои законни наследници четирите си деца: Я.П., Й.Б., М.Х. и И.Й..

Предвид така установеното от фактическа страна съдът прави следните правни изводи:

От представените по делото доказателства се установи по безспорен начин, че ищцата и ответниците, като наследници на своите родители и вследствие упражнявано давностно владение притежават в изключителна собственост заявените за делба имоти, описани по-горе.

Към датата на откриване на наследството на С. Г. Й., същата е имала за законни наследници трите си дъщери Я.П., Й.Б., М.Х. и синът й И.Й.. Съгласно разпоредбата на чл.5, ал.1 от ЗН, децата на починалия наследяват по равно, т.е всеки от наследниците е придобил по 1/4 ид.ч. от наследствените имоти. След смъртта на наследодателката си настъпила през 1986г. децата й са започнали да упражняват собствено владение върху придобитите в наследство имоти, продължаващо и до настоящия момент.

Безспорно е, че с предявяване на иска за делба от ищеца и с участието в делбеното производство на ответниците те са изразили конклудентно волята си да приемат наследството от техните наследодатели. Частите им в съсобствеността на делбените имоти, образувани в съответствие с чл.5, ал.1 от ЗН са както следва: 1/4 ид.ч. за Й.Й.Б.; 1/4 ид.ч. за И.Й.Й.; 1/4 ид.ч. за М.Й.Х. и 1/4 ид.ч. за Я.Й.П.. Следователно на основание чл.69 ал.1 от ЗН трябва да се допусне извършването на съдебна делба за процесните имоти при определените делбени квоти.

Така мотивиран, съдът

 

Р   Е   Ш   И   :

 

ДОПУСКА СЪДЕБНА ДЕЛБА на основание чл.341 и сл. ГПК, вр. с чл.69 от ЗН, между Й.Й.Б., ЕГН *********, с адрес ***, И.Й.Й., ЕГН **********, с адрес ***, М.Й.Х., ЕГН **********, с адрес *** и Я.Й.П., ЕГН **********, с адрес ***, върху следните недвижими имоти: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор ***.***.46 по КК и КР одобрена със Заповед № РД-18-25/27.02.2008г. на ИД на АГКК, находящ се в с.***, общ.Каварна, ул.”***” №21, с площ 2556 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10м./, номер по предходен план: квартал: 4, парцел: IV-46, V-46, при съседи: ***.***.9528, ***.***.45, ***.***.9526, ***.***.14, ведно с построените в имота: СГРАДА с идент. ***.***.46.1 със застроена площ 67 кв.м., с предназначение жилищна сграда-еднофамилна, СГРАДА с идент. ***.***.46.2 със ЗП 4 кв.м., с предназначение жилищна сграда-еднофамилна, СГРАДА с идент. ***.***.46.3 със ЗП 23 кв.м., с предназначение жилищна сграда-еднофамилна, СГРАДА с идент. ***.***.46.4 със ЗП 18 кв.м., с предназначение селскостопанска сграда и СГРАДА с идент. ***.***.46.5 със ЗП 30 кв.м. с предназначение селскостопанска сграда, при делбени квоти: 1/4 ид.ч. за Й.Й.Б.; 1/4 ид.ч. за И.Й.Й.; 1/4 ид.ч. за М.Й.Х. и 1/4 ид.ч. за Я.Й.П..

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Добрички окръжен съд, в двуседмичен срок от получаване на съобщението от страните, че е изготвено и обявено.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: …………………