Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

гр. Каварна, 05.06.2018г.

 

В  И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в публично заседание на двадесет и трети май две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ВЕСЕЛИНА  УЗУНОВА

 

при секретаря Е.Ш. като разгледа докладваното от съдията  гр.д. №174 по описа за 2018г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл.16в, вр. чл.16б и чл.16а ЗСП.

Образувано е по молба на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Каварна с правно основание чл.16 в от Закона за социалното подпомагане за настаняване на П.Н.  И. с ЕГН ********** в Дом за пълнолетни хора с умствена изостаналост – с.Б. общ.Каварна за срок от три години, считано от датата на влизане в сила на решението. Молбата е обоснована с твърденията, че заболяването на П.И. е от ранно детство и се характеризира изоставяне в развитието на цялостната психична дейност, преимуществено в интелектуално – ***

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

С оглед събраните по делото доказателства и личните впечатления на съда, придобити по повод проведеното изнесено съдебно заседание, водят до извода, че настаняването на П.Н.И.  в Дом за пълнолетни хора с умствена изостаналост – с.Б. общ.Каварна е в неин най-добър интерес. Тя е пълнолетно лице, постановено под пълно запрещение. Не е в състояние да осъществява вербален контакт с околните, да взема самостоятелни решения, да разбира свойството и значението на постъпките си и да ги ръководи. В Дом за пълнолетни хора с умствена изостаналост – с.Б. общ.Каварна се предоставя необходимата жизнена среда, както и индивидуална грижа от съответните специалисти и е изготвен индивидуален план относно грижите, които следва да се полагат за нея.

От гореизложеното следва изводът, че за П.И. е най – подходящо да бъде настанена в Дом за пълнолетни хора с умствена изостаналост – с.Б. общ.Каварна, поради което депозираната молба подлежи на уважаване.

На основание чл. 16в, ал.7 от ЗСП следва да се определи срок за настаняването, като с оглед данните по делото съдът намира за подходящо, той да е три години считано от влизане в сила на настоящото решение.

Водим от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

НАСТАНЯВА лицето П.Н.  И. с ЕГН ********** в Дом за пълнолетни хора с умствена изостаналост – с.Б. общ.Каварна, за срок от три години от влизане в сила на решението, на осн. чл.16б и чл.16в ЗСП.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд град Д. в 7-дневен срок от връчването му на страните.

 

                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………….