Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

04.06.2018 г.

гр.Каварна

В ИМЕТО НА НАРОДА

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в открито съдебно заседание, проведено на двадесет и трети май две хиляди и осемнадесета година, в състав: 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

при участието на секретаря А.М., разгледа докладваното от съдията гр.д. № 179 по описа на КРС за 2018 година

         Производството е с правно основание чл.16в, вр. чл.16б и чл.16а ЗСП.

         Образувано е по молба на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Каварна с правно основание чл.16 в от Закона за социалното подпомагане за настаняване на И.Р.К. ЕГН ********** в Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост „Св.П.“ с.Б.,общ.Каварна,обл.Добрич за срок от три години, считано от датата на влизане в сила на решението. Молбата е обоснована с твърденията, че И.Р.К. ЕГН ********** е лице с трайно увреждане на което по силата на ЕР на ТЕЛК № *****. издадено от „МБАЛ-Добрич“АД-гр.Добрич са определени 80% трайно намалена работоспособност за срок до 01.03.2020г. по диагноза „умерена умствена изостаналост“.Понастоящем И.Р.К. е на 44 години.Същата от ранна възраст е била настанена в специализирана институция първоначално Дом за деца с умствена изостаналост с.Г.С.,общ.Търговище,където е пребивавала от 1987г. до 1993г.,а от 23.09.1993г. ползва услугите на Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост-с.Б.,общ.Каварна.Предвид характера на трайното увреждане и невъзможността и да води самостоятелен начин на живот И.Р.К. е поставена под пълно запрещение по силата на Решение на Добрички Окръжен съд от 23 юли 1997г.С оглед липсата на близки,които да се грижат за защита правата и интересите и,както и да я представляват,Органът по настойничество и попечителство при Община Каварна е определил за неин настойник З.Д.М.-директор на специализираната институция.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

На основание чл. 16в, ал.7 от ЗСП следва да се определи срок за настаняването, като с оглед данните по делото съдът намира за подходящо, той да е три години считано от влизане в сила на настоящото решение.

         Водим от горното, съдът

Р Е Ш И:

         НАСТАНЯВА лицето И.Р.К. ЕГН **********,в Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост „Св.П.“ с.Б.,общ.Каварна,обл.Добрич за срок от три години от влизане в сила на решението, на осн. чл.16б и чл.16в ЗСП.

         Решението подлежи на обжалване пред Добрички Окръжен съд в 7-дневен срок от връчването му на страните.

 

                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: