Р Е Ш Е Н И Е

гр.Каварна, 18.06.2018 г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в публично заседание проведено на двадесет и трети май през две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

при секретаря А.М.и в присъствието на прокурора Галин Гавраилов като разгледа докладваното от съдията Гр. Д. № 182  по описа за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производство по чл. 16в от Закона за социалното подпомагане.

Постъпила е молба от Дирекция „Социално подпомагане” гр.Каварна, представлявана от Директора И.Г.В., с искане за настаняване по съдебен ред на поставената под пълно запрещение К.Д.М. с ЕГН **********  в Дом за възрастни хора с умствена изостаналост с. Б., общ. Каварна, обл. Добрич, за срок от три години.

 

…………………………………………………………………………………

 

Поради гореизложеното и на основание чл. 16в от ЗСП, съдът

 

Р  Е  Ш  И:

  

НАСТАНЯВА  К.Д.М. с ЕГН **********, с настоящ адрес ***, в  „Дом за възрастни хора с умствена изостаналост“  с. Б., общ. Каварна, обл. Добрич, за срок от 3 (три) години от влизане на решението в сила.

Решението подлежи на незабавно изпълнение.

На основание чл. 16в, ал. 8 от ЗСП решението подлежи на обжалване с жалба или протест пред Добрички окръжен съд в седемдневен срок от обявяването му на страните.

Препис от решението да се изпрати на страните, а след влизането му в сила препис от същото да се изпрати на Дирекция “Социално подпомагане”, гр. Каварна за сведение и изпълнение.

За постановеното решение да се уведоми Каварненска районна прокуратура, с оглед разпоредбата на чл. 16в, ал. 8 от ЗСП.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……………….