Р   Е  Ш  Е  Н   И   Е

 

Гр.Каварна, 09.02.2017Г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД в закрито заседание на девети февруари, през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

при секретаря ………., като разгледа докладваното от съдията гр.д. №184/2015г. по описа на КРС и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл.247 от ГПК.

Постъпила е молба с вх.№9/03.01.2017г. от проц представител на ищците по делото адв.Ю.О.. С нея се иска поправка на поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №106/21.12.2016г., където в диапозитива на решението съдът грешно е изписал квотите относно една от съделителките. Посочва се още, че правилно е посочено, че К.Е.К. в мотивната част на решението е посочен, че е пряка наследница на общия наследодател с 12/84 ид.ч. от наследството, а в диспозитива било изписано 4/84 ид.ч. В този смисъл моли съда да поправи очевидната фактическа грешка.

Ответната страна не е взела становище по молбата на проц.представител на ищците.

Съдът като разгледа докладваното дело и постановеното Решение №106/21.12.2016г., намира следното:

Съгласно чл.247, ал.1 от ГПК съдът по своя инициатива или по молба на страните може да поправи допуснатите в решението очевидни фактически грешки. Според правната теория и съдебна практика явна фактическа грешка е всяко несъответствие между формираната истинска воля на съда и нейното външно изразяване в писмения текст на решението. Такава грешка представлява погрешното посочване на имената на страните, на посочено процентно съотношение при определяне на размера на присъдената сума или погрешно пресмятане на суми, произнасяне по част от искането в мотивите и пропуск съдът да се произнесе в диспозитива на решение и др. като не е допустимо чрез поправка на явна фактическа грешка да се замести формираната воля на съда в съдебния акт.

     В конкретния случай съдът намира, че следва да бъде поправена сочената очевидна фактическа грешка, тъй като в действителност в мотивите на решението съдът е обсъдил и посочил, че К.Е.К. е дъщеря на прекия общ наследодател Е. А. Д., а по-късно в диапозитива е изписал, че и се полага квота от 3/84 ид.ч. от общия имот, което е грешна квота и тя следва да бъде поправено по реда на чл.247 от ГПК.

Водим от горното, съдът

Р   Е   Ш   И   :

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в Решение №106 от 21.12.2016г. по гр.д.№184/2015г. по описа на КвРС като на лист 8 ред 26 отгоре надолу се вместо „К.Е.К. – 3/84 ид.ч.“ да се чете „К.Е.К. – 12/84 ид.ч.“

 Решението за поправка на явна фактическа грешка може да се обжалва пред Добрички окръжен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.

 

 

                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………………