Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

Гр.Каварна, 10.07.2019г.

 

В   И М Е Т О   Н А  Н А Р О Д А

 

Каварненски районен съд, в открито съдебно заседание на двадесети юни, през две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

при секретаря Е.Ш., като разгледа докладваното от съдията Гр.д. №184/2015г. по описа на КРС, и за да се произнесе съдът взе предвид следното:

 

Решението е по **** фаза на делбеното производство.

С влязло в сила решение №106/21.12.206г., постановено по гр.д.№184/2015г. по описа на Каварненски районен съд, по първата фаза на делбата, е допуснато извършването на делба на следния недвижим имот: дворно място с площ от 1 566 кв.м., представляващо поземлен имот с идентификатор ****.** по КККР на с. ****, находящ се на ул. „****” № **, с номер по предходен план пл. № **** по регулационния план на с. ****, общ. Каварна, одобрен със заповед № 32 от 18.12.1985г., ведно с построените в това дворно място къща за живеене, сграда с идентификатор ****.*** със застроена площ от 112 кв.м. на един етаж, сграда за обитаване с идентификатор ****.*** със застроена площ от 79 кв.м., складова база с идентификатор ****.*** със застроена площ от 22 кв.м., друга складова база на площ от 16 кв.м. с идентификатор ****.***, друг вид сграда за обитаване на площ от 50 кв.м. с идентификатор ****.***, складова база със застроена площ от 13 кв.м. с идентификатор****.***, между Р.Е.А., Р.К.Д., Н.Е.Д., Г.Д.Д., Е.Д.Д., К.Е.К., Т.Ю.Д., Д.Ю.Е., Н. Е.А. (починала на 26.08.***г. и заместена в процеса от наследниците си Н.С.С.Н.С.С. и Д.С.С.), Г.В.Д., Л.Й.Х., С.Й.Е., Е.Ю.Д., Я.Г.Д. и Г.Д.Е., при делбени квоти: за Р.Е.А. - 12/84 ид.ч., за Р.К. Д. -  3/84 ид.ч., за Н.Е.Д. – 3/84 ид.ч., за Г.Д.Д. – 3/84 ид.ч., за Е.Д.Д. – 3/84 ид.ч., за К.Е.К. – 12/84 ид.ч., за Т.Ю.Д. – 6/84 ид.ч., за Д.Ю.Е. – 6/84 ид.ч., за Н. Е.А. – 12/84 ид.ч., за Г.В.Д. – 4/84 ид.ч., за Л.Й.Х. – 4/84 ид.ч., за С.Й.Е. – 4/84 ид.ч.,  за Е.Ю.Д. – 4/84 ид.ч., за Я.Г.Д. -4/84 ид.ч., и  за Г.Д. Е. – 4/84 ид.ч.

С молба вх.№3557/22.10.2018г., изпратена по ел.поща на съда процесуалният представител на ответниците е поискал делото да бъде отложено за друга дата, тъй като е ангажиран като свидетел по НЧХД, но не е поискал изрично да не се дава ход на делото. Прилага писмени доказателства. В с.з. проведено на 25.10.2018г. съдът е дал ход на делото и е отложил същото за 22.11.2018г., с оглед депозираната волаба. В с.з. проведено на 22.11.2018г.  адв.Ж.П. е депозирал молба, с която е поискал възлагане на делбения имот в дял на доверителката му Е.Ю.Д.. Твърди, че тя е живяла с наследодателя в имота до смъртта му и не разполага с друго жилище.

Процесуалния представител на ищците – адв.Ю.О. е направила възражение, че искането е преклудирано, тъй като заседанието на 22.11.2018г. не е първо с.з., а първото заседание е било на 25.10.2018г., когато по настояване на адв.П. същото е било отложено. Процесуалния представител на ищците прави искане за изнасяне на процесния имот на публична продан. Отделно от това оспорва твърдението на ответницата, Е.Д., че е живяла с наследодателя в имота преди смъртта му.

Съобразно заключението по приетата по делото съдебно-техническа експертиза, процесният имот е реално неподеляем.

Съгласно разпоредбата на чл.349, ал.4, пр.1 от ГПК искането за възлагане на недвижим имот може да се направи най-късно в първото заседание след влизане в сила на решението за допускане на делбата по чл.344, ал.1 от ГПК. Срока е преклузивен и страната пропуснала да направи това свое искане, губи възможността да го направи по-късно. В действителност в първото с.з. след допускане на делбата, делото е отложено по искане на процесуалния представител на ответницие, но същия е имал възможността да депозира молба, която да бъде докладвана от съда в о.с.з.

Отделно от това следва да се посочи, че твърдението на ответниците, че Е.Д. е живяла с общия наследодател преди смъртта му остана недоказан при условията на чл.154 от ГПК. самия процесуален представител заяви, че няма живи свидетели, които да докажат това твърдение.

При липса на предпоставките за приложението на специалния състав по чл.349, ал.2 от ГПК, делбата следва да се извърши по общия такъв по чл.348 от ГПК, като неподеляемият имот бъде изнесен на публична продан.

Съобразно нормата на чл.355 от ГПК страните следва да бъдат осъдени да заплатят разноски за производството по делбата, съобразно дяловете им. Определената от вещото лице по съдебно-техническа експертиза пазарната стойност на дворното място с идентификатор ****.** е 67 025 лева, жилищната сграда с идентификатор ****.*** е на стойност 7 840 лева; сграда с идентификатор ****.*** е съборена; стопанска сграда с идентификатор ****.*** е на стойност 660 лева; стопанска сграда с идентификатор ****.*** е на стойност 480 лева; сграда с идентификатор ****.*** не е довършена и е на стойност 2 250 лева и сграда с идентификатор ****.*** също е съборена. Съдът кредитира заключението на вещото лице, като компетентно изготвено.

При така възприетата оценка, дължимата от страните съобразно дела им държавна такса във връзка с чл.8 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по реда на ГПК е както следва: Р.Е.А. – 447,16 лева, Р.К. Д. -  111,80 лева,  Н.Е.Д. – 111,80 лева,  Г.Д.Д. – 111,80 лева,  Е.Д.Д. – 111,80 лева,  К.Е.К. – 447,16 лева,  Т.Ю.Д. – 223,60 лева,  Д.Ю.Е. – 223,60 лева,  наследниците на Н. Е.А. – 447,16 лева,  Г.В.Д. – 149,04 лева, Л.Й.Х. – 149,04 лева, С.Й.Е. – 149,04 лева,  Е.Ю.Д. – 149,04 лева,  Я.Г.Д. – 149,04 лева и  за Г.Д. Е. – 149,04 лева.

Мотивиран от горното Каварненският районен съд

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН,на основание чл.348 от ГПК, следния недвижим имот: дворно място с площ от 1 566 кв.м., представляващо поземлен имот с идентификатор ****.** по КККР на с. ****, находящ се на ул. „****” № **, с номер по предходен план пл. № **** по регулационния план на с. ****, общ. Каварна, одобрен със заповед № 32 от 18.12.1985г., ведно с построените в това дворно място къща за живеене, сграда с идентификатор ****.*** със застроена площ от 112 кв.м. на един етаж, сграда за обитаване с идентификатор ****.*** със застроена площ от 79 кв.м., складова база с идентификатор ****.*** със застроена площ от 22 кв.м., друга складова база на площ от 16 кв.м. с идентификатор ****.***, друг вид сграда за обитаване на площ от 50 кв.м. с идентификатор ****.***, складова база със застроена площ от 13 кв.м. с идентификатор****.***, допуснат до делба между Р.Е.А., Р.К.Д., Н.Е.Д., Г.Д.Д., Е.Д.Д., К.Е.К., Т.Ю.Д., Д.Ю.Е., Н. Е.А. (починала на 26.08.***г. и заместена в процеса от наследниците си Н.С.С.Н.С.С. и Д.С.С.), Г.В.Д., Л.Й.Х., С.Й.Е., Е.Ю.Д., Я.Г.Д. и Г.Д.Е., при делбени квоти: за Р.Е.А. - 12/84 ид.ч., за Р.К. Д. -  3/84 ид.ч., за Н.Е.Д. – 3/84 ид.ч., за Г.Д.Д. – 3/84 ид.ч., за Е.Д.Д. – 3/84 ид.ч., за К.Е.К. – 12/84 ид.ч., за Т.Ю.Д. – 6/84 ид.ч., за Д.Ю.Е. – 6/84 ид.ч., за Н. Е.А. – 12/84 ид.ч., за Г.В.Д. – 4/84 ид.ч., за Л.Й.Х. – 4/84 ид.ч., за С.Й.Е. – 4/84 ид.ч.,  за Е.Ю.Д. – 4/84 ид.ч., за Я.Г.Д. -4/84 ид.ч., и  за Г.Д. Е. – 4/84 ид.ч.

ОСЪЖДА на основание чл.355 от ГПК, Р.Е.А. с ЕГН ********** ***, да заплати по сметка на Каварненски районен съд държавна такса по делбата в размер на 447,16 (четиристотин четиридесет и седем лева и шестнадесет стотинки) лева.

ОСЪЖДА на основание чл.355 от ГПК, Р.К. Д. с ЕГН ********** ***, да заплати по сметка на Каварненски районен съд държавна такса по делбата в размер на 111,80 (сто и единадесет лева и осемдесет стотинки) лева.

ОСЪЖДА на основание чл.355 от ГПК, Н.Е.Д. с ЕГН ********** ***, да заплати по сметка на Каварненски районен съд държавна такса по делбата в размер на 111,80 (сто и единадесет лева и осемдесет стотинки) лева.

ОСЪЖДА на основание чл.355 от ГПК, Г.Д.Д. с ЕГН ********** ***, дома на Е.Д.Д., да заплати по сметка на Каварненски районен съд държавна такса по делбата в размер на 111,80 (сто и единадесет лева и осемдесет стотинки) лева.

ОСЪЖДА на основание чл.355 от ГПК, Е.Д.Д. с ЕГН ********** ***, да заплати по сметка на Каварненски районен съд държавна такса по делбата в размер на 111,80 (сто и единадесет лева и осемдесет стотинки) лева.

ОСЪЖДА на основание чл.355 от ГПК, К.Е.К. с ЕГН ********** от РТурция, с адрес – дома на Е.Д.Д. ***, да заплати по сметка на Каварненски районен съд държавна такса по делбата в размер на 447,16 (четиристотин четиридесет и седем лева и шестнадесет стотинки) лева.

ОСЪЖДА на основание чл.355 от ГПК, Т.Ю.Д. с ЕГН ********** ***, да заплати по сметка на Каварненски районен съд държавна такса по делбата в размер на 223,60 (двеста двадесет и три лева и шестдесет стотинки) лева

ОСЪЖДА на основание чл.355 от ГПК, Д.Ю.Е. с ЕГН ********** ***,, да заплати по сметка на Каварненски районен съд държавна такса по делбата в размер на 223,60 (двеста двадесет и три лева и шестдесет стотинки) лева.

ОСЪЖДА на основание чл.355 от ГПК, наследниците на Н. Е.А. с ЕГН ********** *** – Н.С.С. с ЕГН ********** ***, Н.С.С. с ЕГН ********** *** и Д.С.С. с ЕГН ********** ***, да заплатят по сметка на Каварненски районен съд държавна такса по делбата в размер на 447,16 (четиристотин четиридесет и седем лева и шестнадесет стотинки) лева.

ОСЪЖДА на основание чл.355 от ГПК, Г.В.Д. с ЕГН ********** ***, да заплати по сметка на Каварненски районен съд държавна такса по делбата в размер на 149,04 (сто четиридесет и девет лева и четири стотинки) лева.

ОСЪЖДА на основание чл.355 от ГПК, Л.Й.Х. с ЕГН ********** ***, да заплати по сметка на Каварненски районен съд държавна такса по делбата в размер на 149,04 (сто четиридесет и девет лева и четири стотинки) лева.

ОСЪЖДА на основание чл.355 от ГПК, С.Й.Е. с ЕГН ********** ***, да заплати по сметка на Каварненски районен съд държавна такса по делбата в размер на 149,04 (сто четиридесет и девет лева и четири стотинки) лева.

ОСЪЖДА на основание чл.355 от ГПК, Е.Ю.Д. с ЕГН ********** ***, да заплати по сметка на Каварненски районен съд държавна такса по делбата в размер на 149,04 (сто четиридесет и девет лева и четири стотинки) лева.

ОСЪЖДА на основание чл.355 от ГПК, Я.Г.Д. с ЕГН ********** ***, да заплати по сметка на Каварненски районен съд държавна такса по делбата в размер на 149,04 (сто четиридесет и девет лева и четири стотинки) лева.

ОСЪЖДА на основание чл.355 от ГПК, Г.Д. Е. с ЕГН ********** от гр.****, да заплати по сметка на Каварненски районен съд държавна такса по делбата в размер на 149,04 (сто четиридесет и девет лева и четири стотинки) лева.

Решението може да се обжалва пред Окръжен съд Добрич в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

                                                    РАЙОНЕН  СЪДИЯ:…………………….