Р Е Ш Е Н И Е

№56

гр.Каварна 17.06.2016г.

 

В   ИМЕТО    НА   НАРОДА

 

Каварненският районен съд в публично заседание на седемнадесети май през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА     

 

при участието на секретаря А.М. и в присъствието на прокурора Галин Гавраилов, като разгледа докладваното от съдията Гр.д. №184 по описа за 2016г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производство по чл.28 вр. с чл.26, вр. с чл.31 от ЗЗДетето. Образувано е по молба на Директора на Дирекция "Социално подпомагане" гр.Каварна, в която се излага, че със Заповед №ЗД-94ЕЕ/0002 от 25.03.2016г., на основание чл.27, ал.1, във вр. с чл.5, ал.1 и  чл.25, ал.1, т.2 от ЗЗДет., детето Е.К. Д., е настанена временно в професионалното приемно семейство на М.Г.К. до произнасяне на съда с решение по чл.28 от ЗЗДет.

*********************************************************************************************************************************  

*********************************************************************************************************************************

Водим от гореизложеното и на осн. чл.26, ал.1, изр.1, вр. с чл.25, ал.1 т.3 от ЗЗДет., съдът

Р Е Ш И:

 

НАСТАНЯВА детето Е.К. Д., родена на ***г., в гр.Каварна, с ЕГН **********, с родители К.Д.И. с ЕГН ********** и баща - неизвестен, в семейството на професионалния приемен родител М.Г.К. с ЕГН **********, с постоянен адрес ***, за срок до 12.03.2019г. – три години, считано от датата на предприемане на мярката по административен ред или до настъпване на законови основания за прекратяване на настаняването.

ПОСТАНОВЯВА, на основание чл.20 от Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях, при установена нужда от Отдел "Закрила на детето" при Дирекция "Социално подпомагане" гр.Каварна, детето Е.К. Д., да ползва "заместваща приемна грижа", съгласно Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето.

ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения между детето Е.К. Д., майка й К.Д.И. и брат й Н.К.Д., съгласно изготвен от Дирекция „Социално подпомагане” гр.Каварна, план за действие.

Препис от решението да се връчи на директора на Д"СП" гр.Каварна, на професионалния приемен родител М.Г.К., на майката К.Д.И. ***, за сведение и изпълнение.

Жалбата или протестът срещу решението не спират изпълнението и същото подлежи на незабавно изпълнение.

Решението подлежи на обжалване или протест пред Добрички окръжен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните, че е изготвено и обявено.

 

 

                                                         РАЙОНЕН  СЪДИЯ: