Н Е П Р Е С Ъ С Т В Е Н О   Р ЕШ Е Н И Е

 

гр. Каварна, 16.04.2019г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в публично заседание на двадесет и осми март две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ВЕСЕЛИНА  УЗУНОВА

 

при секретаря Елена Шопова,  като разгледа докладваното от съдията Гр.д. №187 по описа за 2018г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Гражданско дело №187/2018г. е образувано на основание искова молба с вх.№1076/02.04.2018г., подадена от "Теленор България“ ЕАД  с ЕИК 130460283 със седалище и адрес на управление гр.София, ж.к.Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 6, със законен представител ***, чрез адв.В.П.Г., против А.И.К. с ЕГН ********** ***, с която иска да бъде установено, че по отношение на ответникът съществува вземане в размер на 83,43 лева, представляваща незаплатени далекосъобщителни услуги за абонаментен номер №***, ведно със законната лихва за забава, считано от датата на подаване на исковата молба – 12.04.2018г., до окончателното плащане на вземането; сума в размер на 884,54 лева за начислена договорна неустойка по договор с абонаментен номер №***; сума в размер на 491,80 лева, представляваща незаплатена лизингова вноска по договор с абонаментен номер №***. Претендира разноски. С допълнителна молба с вх.№1067/19.03.2019г. ищецът  изменя сумата претендирана за неустойка, като я намаля до размера  от 149,97 лева. С уточняващата молба ищеца прави искане за постановяване на неприсъствено решение, ако са налице основанията за това.

Ответника не е взел становище по иска, като не е депозирал писмен отговор в законоустановения срок, не се явява в първото по делото съдебно заседание и не е направил искане за разглеждането му в негово отсъствие.

Видно от приложените по делото книжа, на ответника са били указани последиците от неспазване на сроковете за размяна на книжата и неявяване в съдебно заседание.

От представените по делото писмени доказателства може да се направи извод за вероятната основателност на исковете. Ответникът е клиент на ищцовото дружество, като има сключен договор за мобилни услуги. На 28.11.2015г. е сключил договор за лизинг за закупуван на устройство марка SAMSUNG модел Galaxy A5 Silver, IMEI ***.  Към договора за лизинг са приложени и подписани общи условия за лизинг. Към исковата молба са приложени и издадените фактури №7234129538; 7235404847; 7236603435 и 7239389759, по които са начислени претендираните суми.

По тези съображения, съдът установява наличието на предпоставките за постановяване на неприсъствено решение по чл.239 от ГПК, поради което и претенцията следва да бъде уважена, до размера на направеното изменение с молба с вх.№1067/19.03.2019г.

На основание чл.78, ал.1 от ГПК на ответника следва да бъдат възложени разноските в производството, които възлизат на 229,03.00 съгласно приложен списък за разноски, както и разноските в заповедното производство в размер на 229,28 лева.

 Съдът намира, че са налице предпоставките на чл.238 и чл.239 от ГПК за постановяване на неприсъствено решение срещу ответника.

Мотивиран от горното и на основание чл.238 и чл.239 от ГПК, КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

Р   Е   Ш   И:

 

         ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на  А.И.К. с ЕГН ********** ***, че дължи на "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД  с ЕИК 130460283 със седалище и адрес на управление гр.София, ж.к.Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 6, със законен представител ***, чрез адв.В.П.Г.,  следните суми: 83,43 (осемдесет и три лева и четиридесети три стотинки) лева, представляваща незаплатени далекосъобщителни услуги за абонаментен номер №***, ведно със законната лихва за забава, считано от датата на подаване на заявлението – 26.10.2017г., до окончателното плащане на вземането; сума в размер на 149,97 (сто четиридесет и девет лева и деветдесет и седем стотинки) лева, начислена договорна неустойка по договор с абонаментен номер №***; сума в размер на 491,80 (четиристотин деветдесет и един лева и осемдесет стотинки) лева, представляваща незаплатена лизингова вноска по договор с абонаментен номер №***, всичките дължими по фактура №7239389759 от 10.04.2016г., както и присъдените в заповедното производство деловодни разноски в размер на 229,28 (двеста двадесет и девет лева и двадесет и осем стотинки) лева, за които е издадена заповед № 311/27.10.2017г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 ГПК по Ч.Гр.д. № 628/2017г. по описа на РС  гр. Каварна, на основание чл.422 във вр. с чл.415 ГПК.

ОСЪЖДА   А.И.К. с ЕГН ********** ***, да заплати на  "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД  с ЕИК 130460283 със седалище и адрес на управление гр.София, ж.к.Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 6, със законен представител ***, чрез адв.В.П.Г. сумата от 229,03 (двеста двадесет и девет лева и три стотинки) лева - направени разноски по настоящото дело, на основание чл.78 ал.1 ГПК.

          Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

         РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………………