О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

               КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в закрито заседание проведено на шести юни  през две хиляди и седемнадесета година в състав

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

като обсъди Гр.Д №188 по описа за 2017год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

        Гражданско дело № 188/2017г. е образувано въз основа на искова молба вх.№ 1285/05.04.2017г., подадена от „ЗП С.Н.С. с ЕГН **********,*** против „****, със седалище и адрес на управление: гр.Добрич, бул.”Добруджа” № 42, представлявано от И.Г.И..

       Предвид констатираните от съда нередовности на исковата молба, с която е сезиран, с Разпореждане №598/05.05.2017г. производството по делото е оставено без движение, като на ищецът са дадени подробни указания за тяхното отстраняване.

Съобщението за така постановения съдебен акт е редовно връчен на ищецът  на 10.05.2017г. чрез неговият процесуален представител - адв.Г.Г.Г..   До изтичане на посочения в разпореждането  срок за отстраняване нередовностите на исковата молба, не е последвало изпълнение на съдебните указания, такова не е последвало и до настоящия момент, като ищецът не е сезирал съда и с искане за продължаване на определения му срок, съобразно изискването на чл.63, ал.1 от ГПК.

Съдът намира, че поведението на ищецът, изразяващо се в неизпълнение на съдебните указания, влече порок на исковата молба, проявяващ се в ненадлежно сезиране на съда и обуславящ недопустимост на учреденото въз основа на нея производство, поради което същото подлежи на прекратяване. Предвид така констатираната нередовност на исковата молба, с която е сезиран и редовно проведената процедура по чл.129, ал.2 от ГПК, соченото неизпълнение на съдебните указания за привеждането й в съответствие с изискванията на процесуалния закон съставлява основание за прекратяване на производството по делото.

Мотивиран от така изложените съображения и на основание чл.129, ал.3 от ГПК, съдът:

О П Р Е Д Е Л И :

           

 

         ПРЕКРАТЯВА производството по Гр.д. №188 по описа за 2017г. на Каварненски районен съд.

ВРЪЩА на ЗП С.Н.С. с ЕГН **********,*** чрез процесуалният му представител – адв. Г.Г.Г. ***, с адрес за призоваване: гр.Каварна, ул.” Дончо Стойков” № 10   искова молба вх.№ 1285/05.04.2017г. по описа на РС Каварна. 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Добрички окръжен съд в едноседмичен срок от съобщаването му на ищецът. 

 

 

 

                                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ:........................