О П Р Е  Д Е Л Е Н И Е

 

Каварненският районен съд, в закрито заседание на втори април през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: Е. ПАНЧЕВА

като обсъди Гр. Д № 19/2019 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по нередовна искова молба.

Горното обстоятелство е установено от съда с Разпореждане № 36/17.01.2019 г., в което са визирани конкретните нередовности на исковата молба и на ищеца е даден едноседмичен срок от съобщаването за отстраняването им.

С молба вх. № 462/06.02.2019 г. ищецът, чрез процесуалния си представител адв. Е.Ф. е поискал да бъде продължен срока за отстраняване нередовностите на исковата молба. С разпореждане от 07.02.2019 г. съдът на осн. чл. 63, ал. 1 от ГПК е продължил срока с три седмици. Ищецът е редовно уведомен за разпореждането, връчено му, чрез процесуалния представител адв. Ф., на 20.02.2019 г. Съобразно нормата на чл. 60, ал. 4 от ГПК, новоопределения триседмичен срок за отстраняване нередовностите на исковата молба е до края на 13.03.2019 г. /сряда, присъствен ден/. В този срок по делото не са представени доказателства, удостоверяващи отстраняване нередовностите на исковата молба, въз основа на която е образувано производството по Гр.д. № 19/2019 г. по описа на КРС.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 129, ал. 3 от ГПК, исковата молба, ведно с приложенията към нея, подлежи на връщане като нередовна, а производството по настоящото дело - на прекратяване.

Воден от горното, Каварненският районен съд

 

                                       О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ВРЪЩА на ищеца Я.Х.М., ЕГН **********, като нередовна искова молба вх. № 140/15.01.2019 г., ведно с приложенията към нея, въз основа на която е образувано  производството по Гражданско дело № 19/2019 г. по описа на Районен съд Каварна и ПРЕКРАТЯВА производството по делото.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване от ищеца пред Добрички окръжен съд в едноседмичен срок от съобщаването му.

Препис от определението да се връчи на ищеца на посочения в исковата молба съдебен адрес.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ………………..