Р Е Ш Е Н И Е

№84

гр.Каварна, 14.10.2016г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в публично заседание проведено на двадесети септември през двехиляди и шестнадесета година в състав

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

при секретаря А.М. и в присъствието на прокурора ……….………......, като разгледа докладваното от съдията Гр.Д. №192 по описа за 2016г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по предявен от “Е. 2009” ЕООД с управител Г.И.А., срещу Е.О.С., иск с правно основание чл.79, ал.1, вр. с чл.200 ЗЗД, за осъждане на ответника да му заплати сума от  110.00 лева, представляваща дължими суми за закупени строителни материали, ползвани съоръжения и транспорт през 2014г., ведно със законната лихва върху главницата от подаване на исковата молба до окончателното изплащане на задължението.

В исковата молба ищецът излага, че е собственик и управител на фирма "Е. 2009” ЕООД, с основна икономическа  дейност търговия на едро с дървен материал и материали за строителството. Също така фирмата отдавала под наем строителни скелета и извършвала транспортиране на строителните материали, които продавала да обектите на клиентите. Твърди, че през месец януари 2014г. ответникът посетил фирмата като клиент с цел закупуване на строителни материали, във връзка с извършван ремонт. Тъй като нямал средства, а ремонтът бил наложителен помолил ищеца да му предостави строителни материали, които той щял да заплати до два месеца. Ищецът се съгласил, при условие, че ответникът подпише запис на заповед за стойността на материалите. След издаването на записа на заповед на 10.01.2014г. за сумата от 2 060.00 лева ищецът му предоставил нужните строителни материали и осигурил транспортираните им. Твърди, че след два месеца ответникът му дал 1 000 евро, като от общо дължимата сума приспаднали равностойността им в лева, а именно 1 950 лева, като остатъкът от 110.00 лева останал неиздължен и до настоящия момент. Отправил нотариална покана до ответника, но той отново не извършил плащане на дължимата сума. С оглед изложеното моли съда да постанови решение с което да осъди ответника да му заплати сума от  110.00 лева, представляваща дължими суми за закупени строителни материали, ползвани съоръжения и транспорт през 2014г., ведно със законната лихва от подаване на исковата молба до окончателното изплащане на задължението, както и сумата от 50.00 лева, представляваща направените в производството разноски.    

В срока по чл.131 от ГПК за отговор на исковата молба, ответникът не е подал такъв.

В съдебно заседание ищецът, чрез процесуалния си представител адв.М.К. прави искане за постановяване на неприсъствено решение, с оглед наличието на предвидените в закона предпоставки.

Ответникът редовно призован за съдебно заседание, не се явява, не се представлява и не прави искане делото да се разгледа в негово отсъствие.

След като прецени, че са налице формалните предпоставки по чл.238, ал.1 и чл.239, ал.1, т.1 от ГПК - ответникът е получил преписа от исковата молба и приложенията към нея (връчени му на 17.05.2016г.), не е представил в срок отговор на исковата молба, не се явява и не се представлява в първото заседание по делото, без да е направил искане за разглеждането му в негово отсъствие, указани са му последиците от неспазването на срока за подаване на отговор на исковата молба и от неявяването му в първото заседание по делото, както и че е налице предпоставката по чл.239, ал.1, т.2 от ГПК - предявения иск е вероятно основателен с оглед на посочените в исковата молба обстоятелства и представените доказателства, съдът намира, че следва да постанови неприсъствено решение, като уважи предявения иск. Съгласно нормата на чл.239, ал.2, изр.1 от ГПК неприсъственото решение не се мотивира по същество.

С оглед изхода на спора при настоящото му разглеждане, разноски следва да се присъдят в полза на ищеца на основание чл.78, ал.1 ГПК. Направено е съответно искане и са представени доказателства за сторени такива в размер на 59.00 лева - платена държавна такса за завеждане на иска.

Водим от гореизложеното, съдът

Р Е Ш И:

ОСЪЖДА на основание чл.79, ал.1, вр. с чл.200 от ЗЗД, Е.О.С., ЕГН **********, с адрес ***, ДА ЗАПЛАТИ на “Е. 2009” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.***, представлявано от управител Г.И.А., сумата от 110.00 лв. /сто и десет лева/, представляваща дължими суми за закупени строителни материали, ползвани съоръжения и транспорт през 2014 год., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на исковата молба – 18.04.2016г. до окончателното изплащане на задължението

ОСЪЖДА на осн. чл.78, ал.1 ГПК, Е.О.С., ЕГН **********, да заплати на “Е. 2009” ЕООД, ЕИК ***, сумата от 50.00 лв. /петдесет лева/, представляваща сторените по делото съдебни разноски.

Решението не подлежи на обжалване.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……………….