Р Е Ш Е Н И Е

 

гр.Каварна, 20.07.2016г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в публично заседание на двадесет и първи юни през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

при участието на секретаря А.М. и в присъствието на прокурора .......................... разгледа докладваното от съдията Гр.Д. №197 по описа за 2016 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Подадена е молба за развод по реда на чл.318 и сл. от ГПК, вр. с чл.49, ал.1 СК, от К.В.К. срещу П.Д.К., за прекратяване на сключения между страните на 25.03.****г. граждански брак, поради дълбокото му и непоправимо разстройство.

Ищецът излага в подадената искова молба, че с ответницата са сключили граждански брак през 1984г., от който брак имат родени две вече пълнолетни деца. Излага, че в началото бракът между съпрузите протичал нормално, живеели в дома на родителите му, които много помагали на семейството. След промяната на икономическите условия в страната и невъзможността за намиране на работа, съпругата заминала да работи в Гърция през 2007г. Въпреки, че съпрузите полагали усилия да запазят отношенията си, с течение на времето започнали да се отдалечават един от друг, нямали общи интереси и планове. При последното си завръщането в България на 10.04.2016 г. ответницата изнесла личните си вещи от семейното жилище и се преместила да живее при родителите си. С оглед изложеното ищецът счита, че бракът им е изчерпан от съдържание и не осъществява своята социална функция, поради което моли съда да го прекрати с развод, без да се произнася по въпроса за вината. Претендира за предоставяне ползването на семейното жилище, находящо се в гр.Ш., ул.“С“ №**. Моли след прекратяване на брака ответницата да носи предбрачното си фамилно име У.

Ответницата, чрез процесуалния си представител адв.М.К.  в подадения отговор заявява, че не оспорва изложените в исковата молба обстоятелства, няма възражения по исковата претенция, желае след прекратяване на брака да възстанови предбрачното си фамилно име У.

От събраните в настоящото производство писмени доказателства, съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

Страните са сключили граждански брак на 25.03.****г., за което е съставен акт за граждански брак № 0011/25.03.**г. на общ.Ш.. От брака съпрузите имат родени две вече навършили пълнолетие деца, видно от представеното удостоверение за съпруга и родствени връзки №АУГ-158/18.04.2016г.

От представения нотариален акт *****. на РС Каварна, се установява, че на 17.03.1997г. - през време на брака между съпрузите, В. и Ив.П. са прехвърлили на сина си К.К., срещу поето задължение за гледане и издръжка собствения си недвижим имот представляващ дворно място с площ 843 кв.м., урегулирано в парцел ****, по рег.план на гр.Ш., ул.С. **, ведно с построените в това място къща за живеене, лятна кухня и стопански сгради.

При така изложената фактическа обстановка, от правна страна съдът намира следното:

Въз основа на събраните по делото доказателствени средства се установи, че брачната връзка е изцяло разкъсана и лишена от съдържание. Между съпрузите не съществуват дължимите от закона и морала взаимоотношения, характеризиращи брачната връзка - обич, доверие, загриженост един за друг, общ социален живот, икономическа общност. Настъпилата между съпрузите през 2007г. фактическа раздяла, освен продължителна, е и необратима. Поради това съдът прави извода, че бракът е дълбоко и непоправимо разстроен по смисъла на закона, формалното му съществуване не е в интерес нито на съпрузите, нито за обществото и искът за прекратяването му следва да бъде уважен, като съдът не следва да се произнася по въпроса относно вината.

С оглед липсата на спор между съпрузите относно ползването на семейното жилище, заявеното искане единствено от ищеца и непротивопоставянето на ответницата, съдът следва да уважи искането така както е заявено.

Ответницата, чрез процесуалния си представител е направила искане след прекратяване на брака да възстанови предбрачното си фамилно име - У. Съгласно чл.53 СК след развода съпругът може да възстанови фамилното си име преди този брак, т.е. законодателят е предоставил възможността на съпруга, който при сключването на гражданския брак е приел фамилното име на другия съпруг както да възстанови предбрачното си фамилно име, така и да запази брачната си фамилия. Доколкото възстановяването на предбрачната фамилия е субективно право на съпруга, който при сключването на брака е приел новата фамилия, съдът намира искането на ответницата в тази насока за основателно, поради което и следва да бъде постановено на основание чл.53 от СК жената след прекратяването на брака да носи предбрачното си фамилно име - У.

Съдът определя окончателна държавна такса за прекратяването на брака в размер на 35.00 лева, внесена изцяло от ищеца  при завеждане на делото.

Водим от гореизложеното съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА на основание чл.49, ал.1 от СК бракът, сключен с акт №0011 от 25.03.****г. на Община Ш., между К.В.К., ЕГН **********, с адрес *** и П.Д.К., ЕГН **********, с адрес ***, като дълбоко и непоправимо разстроен.

ПРЕДОСТАВЯ на К.В.К. ползването на семейното жилище находящо се в гр.Ш., ул.“С“ №**, придобито с нотариален акт *****. на РС Каварна, вписан в книгите по вписванията с вх.рег.**** и представляващо: поземлен имот с идентификатор ****, по КК и КР на гр.Ш., обл.Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/29.03.2006г. на ИД на АГКК, с адрес на поземления имот в гр.Ш., ул.“С“ №**, с площ 1021 кв.м., с трайно предназначение на територията урбанизирана, с начин на трайно ползване за ниско застрояване /до 10м/, с номер по предходен план в кв.**, парцел ***, при съседи *******, ведно със сградите които попадат върху имота – сграда №1 с идентификатор ****.1, със застроена площ 145 кв.м., с брой етажи един, с предназначение на обекта: жилищна сграда, еднофамилна, сграда №2 с идентификатор ****.*, със застроена площ 13 кв.м., с предназначение стопанска сграда, сграда №3 с идентификатор ****.*.

След прекратяване на брака съпругата на основание чл.53 СК, следва да носи предбрачното си фамилно име У.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Добрички окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……………..