Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

№.............

гр.Каварна 14.03.2019г.

В     И  М  Е  Т  О      Н  А     Н  А  Р  О  Д  А

Каварненският районен съд в публично заседание на осемнадесети февруари две хиляди и деветнадесета година в състав:

                             

 РАЙОНЕН СЪДИЯ : ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

При секретаря А.М.разгледа докладваното от съдията Гр.д.№2/2019год. по описа на КРС и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по подадена искова молба от „ТОПЛИВО“АД със седалище и адрес на управление гр.*** улица „***“ № * с ЕИК по БУЛСТАТ ***,представлявано от П.К.К.ЕГН **********,адрес за призоваване чрез адв.Л.Б.-*** срещу Й.Б.Л. ЕГН ********** с адрес *** с правно основание чл.327 от ТЗ и чл.79 от ЗЗД.

В исковата молба се твърди,че с фактура№ 3013000129/25.07.2018г. на Й.Л. е продадена стока от база „Шабла“ на стойност 2090,72 лева с ДДС.Падежа на плащане на получената стока е определен за 25.08.2018г.Въпреки,че посочения срок е изтекъл,ответникът не е заплатил дължимата сума.С покана изх.№ Т-256/20.08.2018г. ищецът е поканил ответника да заплати сумата по фактурата по посочена банкова сметка ***.В исковата молба се твърди,че определеният във фактурата,както и в поканата за доброволно плащане срок е изтекъл,но към настоящия момент задължението в размер на 2090,72лв. не е погасено.

С оглед на изложеното ищецът предявява обективно кумулативно съединени искове с правно основание чл.327 от ТЗ и чл.79 ал.1 от ЗЗД да бъде осъден ответника Й.Б.Л. ЕГН ********** с адрес *** да заплати на ищеца-„ТОПЛИВО“АД със седалище и адрес на управление гр.*** улица „***“ № * с ЕИК по БУЛСТАТ ***,представлявано от П.К.К.ЕГН ********** сумата от 2090,72/две хиляди и деветдесет лева и седемдесет и две стотинки/лева с включен в нея ДДС,представляваща стойността на продадена ,но неплатена стока на „Топливо“АД,за което е издадена ф-ра № 3013000129/25.07.2018г.,както и лихва за забава от датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане на задължението,както и да бъде осъден ответника Й.Б.Л. ЕГН ********** с адрес *** да заплати на ищеца-„ТОПЛИВО“АД със седалище и адрес на управление гр.*** улица „***“ № * с ЕИК по БУЛСТАТ ***,представлявано от П.К.К.ЕГН ********** направените по делото разноски.

Ответникът Й.Б.Л. ЕГН ********** с адрес *** в законоустановения срок депозира писмен отговор по реда на чл.131 от ГПК.В отговора не се оспорва допустимостта и основателността на иска,тъй като ответника не е погасил задължението си по посочената фактура.В отговора се отправя искане,съдът да приложи разпоредбата на чл.78 ал.2 от ГПК,т.е да приеме,че ответникът с поведението си не е дал повод за завеждане на делото и признава иска,поради което разноските да се възложат върху ищеца.

В съдебно заседание упълномощения процесуален представител на ищцовото дружество не се явява,но депозира писмено становище,като моли съда да постанови решение с което да бъде уважен предявения иск,като основателен и доказан,като се претендират и нпаравените по делото разноски.

В съдебно заседание ответника Й.Б.Л.,редовно призована,не се явява,представлява се от упълномощен процесуален представител,който изразява становище,че ответника не отрича задължението си към ищцовото дружество,но при постановяване на съдебния акт моли да бъде приложена разпоредбата на чл.78 ал.2 от ГПК,тъй като ответникът с поведението си не е дал повод за завеждане на делото и признава иска,поради което разноските да се възложат върху ищеца.

Съдът на основание чл.235 ал.2 от ГПК,след като обсъди становището на страните и представените и приети по делото писмени доказателства,приема за установено от фактическа страна следното:

С фактура № 3013000129/25.07.2018г. ТОПЛИВО“АД със седалище и адрес на управление гр.*** улица „***“ № * с ЕИК по БУЛСТАТ ***,представлявано от П.К.К.ЕГН ********** продава на Й.Л. *** на стойност 2090,72 лева с ДДС.Падежа за плащане на получената стока е определен за 25.08.2018г.Въпреки,че посоченият срок е изтекъл,ответника не е заплатил дължимата сума.С покана изх.№Т-256/20.08.2018г. ищеца е поканил ответника да заплати сумата по фактурата по посочена банкова сметка ***.Въпреки,че определеният във фактурата,както и в поканата за доброволно плащане срок е изтекъл,задължението в размер на 2090,72 лева не е погасено.Като доказателство по делото е приета счетоводна справка,представляваща справка по чл.366 от ГПК,която съдържа необходимите изчисления за определяне размера на вземането.

С оглед на обсъдените доказателства,съдът намира от правна страна следното:

Между страните е сключен неформален договор за покупко-продажба,като в случая не се касае за търговска продажба по арг. от чл.318 ал.2 ТЗ,тъй като вещта е за лично потребление и купувачът е физическо лице.Следователно приложими са разпоредбите на ЗЗД.Сделката продажба на движима вещ е двустранна,възмездна,неформална,с едноактно изпълнение и както е посочено в чл.183 от ЗЗД продавачът прехвърля собствеността на една вещ,а купувачът се задължава да му я заплати.Наред с това продавачът е длъжен  да предаде на купувача продадената вещ,а купувачът е длъжен да получи вещта.

Съгласно чл.327 ал.1 от ТЗ купувачът е длъжен да плати цената при предаване на стоката или на документите,които му дават право да я получи,освен ако не е уговорено друго.По искане на купувача,продавачът е длъжен да издаде фактура,а по съгласие на страните-и други документи/чл.321 от ТЗ/.Или получаването на стоката може да бъде удостоверено със съставянето на отделна от фактурата разписка,или такова удостоверяващо действие може да има самата фактура,когато е подписана от купувача.

Представената по делото фактура № 3013000129/25.07.2018г. доказва съществените елементи на неформалния договор за покупко-продажба,сключен между страните-вида на стоката и цената,доказателство за което е положения от ответника подпис върху фактурата.Ищецът в качеството на продавач,е изпълнил задълженията си по чл.183 и чл.187 от ЗЗД-да прехвърли прпавото на собственост върху стоките на купувача и да ги предаде на последния.За извършената продажба е съставена фактура,която е подписана от представител на ищцовото дружество и от ответника.Следователно щом ответника е подписал като получател описаната в приложената и съставена от ищеца фактура стока,то в случая е налице признание на купувача за престиране на дължимото по договора на дружеството-продавач.Необходимо е да се посочи,че фактурата е частен свидетелстващ документ и като такъв удостоверява материализираното в нея неяизявление,т.е. получаването на описаната стока.

С оглед изпълнението на задължението от продавача-ищец,купувачът-ответник дължи насрещната престация-заплащане на продажната цена на доставеното количество строителни материали,съгласно уговореното в неформалния договор за покупко-продажба и в негова тежест по делото,съгласно чл.154 от ГПК е да докаже,че е изпълнил това свое договорно задължение.По делото обаче не се събраха доказателства,а и не се твърди ответника да е изпълнил напълно или частично задължението си за заплащане на договорената и дължима от него цена на закупената стока.Тежестта да установи плащане или погасяване по друг начин на това задължение лежи върху него,тъй като са касае за положителни факти,който той може да установи и от които черпи изгодни за себе си правни последици.

Предвид изложеното съдът приема,че ответникът-купувач не е изпълнил задължението си да плати покупната цена на доставените строителни материали,поради което дължи плащането и.Предявеният иск е доказан за претендираната сума от 2090,72/две хиляди деветдесет лева и седемдесет и две стотинки/лева и следва да бъде уважен като основателен.

Присъждането на законната лихва  върху уважения размер на иска по чл.327 ал.1 от ТЗ и чл.79 от ЗЗД от датата на предявяване на исковата молба  до окончателното плащане представлява законна последица от уважаването на иска,поискано е с исковата молба,поради което същата следва да се присъди.

По отношение приложението на разпоредбата на чл.78 ал.2 от ГПК с оглед фактите по делото,настоящата инстанция намира следното:

Разпоредбата на чл.78 ал.2 от ГПК предвижда,че ако ответникът с поведението си не е дал повод за завеждане на делото и ако признае иска,разноските се възлагат върху ищеца.Внимателния прочит на разпоредбата дава основание да се приеме,че приложението и е обусловено от кумулативното наличие и на двете визирани в нея предпоставки,като първата от тях отразява процесуалното поведение на ответника-той трябва да признае иска,а другата неговото поведение,което предхожда образуването на съдебното производство-той не трябва да е дал повод за завеждане на делото.Тъй като се касае за парично задължение,то е носимо,а не търсимо.За да се освободи от отговорност ответника е следвало да изплати дължимата сума на ищцовото дружество преди завеждане на делото,за да се приеме,че с поведението си не е станало причина за образуване на съдебното производство.

В процесния случай настоящата инстанция приема,че причината ищеца да заведе настоящото дело е именно поведението на ответника,който независимо,че е поканен да заплати на ищеца сумата по фактура № 3013000129/25.07.2018г. по посочена банкова сметка ***,с покана изх.№ Т-256/20.08.2018г.,задължението в размер на 2090,72 лева не е погасено.

С оглед изхода на делото  и на основание чл.78 ал.1 от ГПК ответника следва да бъде осъден да заплати на ищеца направените по делото разноски,съобразно представения списък по чл.80 от ГПК в общ размер на 463,63 лева.

Водим от горното,Съдът

 

 

                                    Р    Е    Ш   И :

ОСЪЖДА Й.Б.Л. ЕГН ********** с адрес *** да заплати на ищеца-„ТОПЛИВО“АД със седалище и адрес на управление гр.*** улица „***“ № * с ЕИК по БУЛСТАТ ***,представлявано от П.К.К.ЕГН ********** сумата от 2090,72/две хиляди и деветдесет лева и седемдесет и две стотинки/лева с включен в нея ДДС,представляваща стойността на продадена,но неплатена стока на „Топливо“АД,за което е издадена ф-ра № 3013000129/25.07.2018г.,ведно със законоустановената лихва върху сумата от датата на предявяване на иска-10.10.2018г. до окончателното плащане на сумата,както и направените по делото съдебни и деловодни разноски в размер на 463,63/четиристотин шестдесет и три лева и шестдесет и три стотинки/лева.

Решението подлежи на обжалване пред Добрички Окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ: