Р   Е   Ш   Е  Н  И   Е

Гр.Каварна, 03.05.2016г.

 

В    И М Е Т О    Н А     Н А Р О Д А

 

Каварненски районен съд в открито съдебно заседание на седми април през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

и при секретаря Е.Ш. разгледа докладваното от районния съдия Гр.дело №201/2015г. по описа на КРС и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по искова молба подадена пред РС Варна с вх.№25701/02.10.2014г. от М.Н.Г. с ЕГН ********** ***, против „***“ЕООД, ЕИК *** от гр.Каварна, ул.“***“, №30, вх.Б, ап.1, представлявано от управителя Г.И.К.. В молбата се излага, че ищецът е собственик на поземлен имот – нива с идентификатор ***.13.31 по КК на с.***, общ.Шабла, местността „***“, с площ от 13.003 дка, трета категория, при съседи: ***.12.46, ***.13.187, ***.13.30 и ***.13.68. Излага още, че през стопанските години 2008-2009г., 2009-2010г., 2010-2011г., 2011-2012г. и 2012-2013г. ответното дружеството ползвало имота за целите си като земеделски производител, за което и представило пред ОСЗ гр.Шабла доказателства за това, че притежава правно основание за това. Ищецът твърди, че не е предоставил имота си на ответника за ползване и последния се е обогатил за негова сметка.

Моли съда за постанови решение, с което да осъди ответника да му заплати  обезщетение в размер на 3000 лева за ползване на имота му за стопанските 2008-2009г., 2009-2010г., 2010-2011г., 2011-2012г. и 2012-2013г., като претендира и разноски. С уточняваща молба от 22.10.2014г., ищецът е коригирал петитума на исковата молба като претендира обезщетение в размер на 4000 лева и мораторна лихва върху главницата в размер на 1106.46 лева.

На 23.12.2014г. е депозиран писмен отговор от ответника „***“ЕООД, представлявано от Г.И.К.. Счита иска за допустим, но неоснователен и недоказан. Прави възражение за местна подсъдност на основание чл.105 от ГПК и моли делото пред  РС Варна да бъде прекратено и изпратено по подсъдност в РС Каварна. Оспорва твърденията на ищеца, че е обработвал процесната земеделска земя през сочените години, за което ищеца не е представил доказателства. Признава, че стопанската 2012-2013г. е обработвало земята и е изплатило рента на т.г.г. в размер на 500.00 лева. Представя писмени доказателства.

След направения отвод за местна подсъдност делото е изпратено в РС Каварна и е преобразувано под №201/2015г.

С Определение в о.с.з., проведено на 18.12.2015г. съдът е прекратил производството, поради оттегляне на иска от ищеца по отношение на претендирано обезщетение за стопанските 2008-2009г., 2009-2010г., 2010-2011г., 2011-2012г., като ищецът поддържа иска само за стопанската 2012-2013г. в размер на 1000 лева и мораторна лихва в размер на 101.62 лева. След изслушване на съдебно-счетоводната експертиза ищецът е направил изменение на иска до размер на 910.21 лева и мораторна лихва в размер на 92.72 лева.

Каварненския районен съд, след като прецени събраните по делото доказателства и становищата на страните, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Установява се от представеното Решение №41/21.04.2007г. на РС Каварна по иск с правно основание чл.19, ал.3 от ЗЗД, с който е обявен за окончателен сключения предварителен договор между М.Н.Г. и т.г.г., с който Т.Г е продал на М.Н. следния недвижим имот: нива с площ от 13.003 дка, находяща се в землището с.***, общ.Шабла, ПИ с идентификатор ***.13.31 по КК на с.с.

В хода на процеса по искане на ищеца са събрани писмени доказателства от които става ясно, че ответното дружество е обработвало процесната земеделска земя само през стопанската 2012-2013г. за което и ответника не спори.

От разпита на свидетеля, воден от ответника – т.г.г., бивш собственик на земята става ясно, че той получавал рентата и от арендатора разбрал, че не е собственик на земята. От разказа му става ясно ,че е сключил предварителен договор за покупко-продажба и получил 1900 лева от ищеца, и трябвало да получи още 2000 лева, за да подпише нотариален акт, а през 2014г. разбрал, че земята не е негова.

От допуснатата и изготвена по делото съдебно-счетоводна експертиза се установява, че средния наем/рента за 2012-2013г. е в размер на 70.00 лева за дка, като за процесните дка вещото лице определя обезщетение в размер на 910.21 лева, а мораторната лихва в размер на 92.72 лева.

Безспорно  в настоящото производство се установи, че ответника е обработвал земеделската земя на ищеца през стопанската 2012-2013г., за което е подавал и Заявление в ОСЗ гр.Шабла и съгласно Декларация по чл.70, ал.2 от ППЗСПЗЗ /л.33/. Не представи обаче доказателства за това да е заплатил на М.Н.Г. претендираната сума, поради което съдът счита иска за основателен до този размер. Твърдението на ответника, че е заплатил рента на т.г.г. е несъстоятелно, тъй като не е платил на собственика.

С оглед изхода на спора ответника дължи на ищеца сторените по делото разноски, които съгласно приложен списък са в размер на 590.84 лева.  

Водим от горното, съдът

 

Р   Е   Ш   И   :

 

ОСЪЖДА „***“ЕОО, ЕИК *** от гр.Каварна, ул.“***“, №30, вх.Б, ап.1, представлявано от управителя Г.И.К. да заплати на М.Н.Г. с ЕГН ********** ***,  с у м а т а  от  910.21/деветстотин и десет лева и двадесет и една стотинки/ лева, представляваща обезщетение за ползвана земеделска земя за стопанската 2012-2013г., ведно със законната лихва от датата на  подаване на исковата молба – 02.10.2014г., до окончателното изплащане на задължението и мораторна лихва в размер на 92.72 /деветдесет и два лева и седемдесет и две стотинки/ лева.

ОСЪЖДА „***“ЕОО, ЕИК *** от гр.Каварна, ул.“***“, №30, вх.Б, ап.1, представлявано от управителя Г.И.К. да заплати на М.Н.Г. с ЕГН ********** ***,  с у м а т а   от 590.84 /петстотин и деветдесет лева и осемдесет и четири стотинки/лева, разноски по делото.

Решението може да бъде обжалвано в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд Добрич.

 

 

 

 

                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ:…………………………