Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

№.............

гр.Каварна 28.08.2019г.

В     И  М  Е  Т  О      Н  А     Н  А  Р  О  Д  А

Каварненският районен съд в открито съдебно заседание на трина***и май две хиляди и деветна***а година в състав:

 

                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ : ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

разгледа докладваното от съдията Гр.д.№ 202/2009год. по описа на КРС и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производствотo e по реда на чл. 341 и сл. ГПК във фаза по извършване на делбата.

Със съдебно решение № 81/28.06.2012г. на КРС, изменено със съдебно решение № 94/03.04.2015г., постановено по гр.д.№147/2013 год. на Добрички Окръжен съд е допусната делба на земеделски земи в землището на с.***,общ.Шабла:

1.нива от ***дка *** категория имот № *** по КК на с.***,обособен от имот № ***по проект за делба на нива с площ от ***дка *** категория;

2.нива от *** дка *** категория имот № *** по  КК на с.***,обособен от имот № *** по проект за делба на нива с площ от ***дка;

3.нива от ***дка *** категория,имот № *** по КК на с.***;

4.нива от ***дка *** категория,имот № ***  по КК на с.***;

5.нива от ***дка *** категория,имот № *** по КК на с.***;

6.нива от ***дка *** категория,имот № *** по КК на с.***;

7. нива от ***дка *** категория,имот № *** по КК на с.***;

8.нива от ***дка *** категория,имот № *** по КК на с.***;

9.нива от ***дка *** категория,имот № *** по КК на с.***;

10.нива от ***дка *** категория,имот № *** по КК на с.***;

11. нива от ***дка *** категория имот № *** по КК на с.***;

12. нива от ***дка *** категория имот № *** по КК на с.***;

13.нива от ***дка *** категория имот № *** по КК на с.***;

14.нива от ***дка *** категория имот № *** по КК на с.***;

между съделители и квоти както следва:

1.В.И.А. ЕГН ********** ***-6/84 ид.ч.;

2.Я.И.А. ЕГН ********** ***-6/84 ид.ч.;

3.Т.Ж.Ж. ЕГН ********** ***-6/84 ид.ч.;

4.К.Ж.Р. ЕГН ********** ***-6/84 ид.ч.;

5.В.И.У. ЕГН ********** ***/84 ид.ч.;

6.Т.И.П. ЕГН ********** ***-4/84 ид.ч.;

7.В.И.В. ЕГН ********** ***-4/84 ид.ч.;

8. П.В.Г. ЕГН ********** ***-6/84 ид.ч.;

9.В.В.М. ЕГН ********** ***-6/84 ид.ч.;

10.Ж.К.В. ЕГН ********** ***-6/84 ид.ч.;

11.М.А.Д. ЕГН ********** ***-3/84 ид.ч.;

12.З.А.Д. ЕГН ********** ***-3/84 ид.ч.;

13.С. Т.П. ЕГН ********** ***-2/84 ид.ч.;

14.Г.П.Г. ЕГН ********** ***-2/84 ид.ч.;

15.Т.П.К. ЕГН ********** ***0В-2/84 ид.ч.;

16.К.Н.Х. ЕГН ********** ***-2/84 ид.ч.;

17.А.К.Т. ЕГН ********** ***-2/84 ид.ч.;

18.С.К.А. ЕГН ********** ***-2/84 ид.ч.;

19.Д.Н.В. ЕГН ********** ***-6/84 ид.ч.;

20.В.Ж.М. ЕГН ********** ***-6/84 ид.ч.;

В първото съдебно заседание от втората фаза на съдебната делба по гр.дело № 202/2009г. по описа на Каварненски Районен съд е предявен от В.И.А. ЕГН ********** ***,Я.И.А. ЕГН ********** ***,Т.Ж.Ж. ЕГН ********** ***,К.Ж.Р. ЕГН ********** ***,всички чрез адв.Ю.О. от ** за обективно и субективно съвместно разглеждане в настоящото делбено производство,на основание чл.346 от ГПК,във връзка с чл.30 ал.3,във връзка с чл.93 от ЗС иск по сметки за сумата от 23041.60/два*** и три хиляди четири*** и един лева и шест*** стотинки/лева/три*** хиляди петстотин и един лева и девет*** стотинки/лева  против  ответниците В.И.У. ЕГН ********** ***,Т.И.П. с ЕГН********** ***,В.И.В. ЕГН ********** ***,Ж.К.В. ЕГН  ********** с адрес ***,М.А.Д. ЕГН ********** ***,Д.Н.В. ЕГН ********** ***,В.Ж.М. ЕГН  ********** *** за получените рентни доходи от земята,предмет на спора,ведно с лихвата за забава,начиная от предявяване на настоящия иск до окончателното му изплащане,като се претендират и всички направени в съдопроизводството по делото съдебно-деловодни разноски.

При извършената проверка относно редовността и допустимостта на предявения иск по сметки, съдът е констатирал,че предявеният иск по сметки в съдебно заседание на 29.06.2016г., с който е сезиран страда от нередовности. Горното е наложило на основание чл.129 ал.4 във връзка с чл.129, ал.2 във връзка с чл.127 ал.1 т.3,т.4 и т.5 и чл.127 ал.2 от ГПК на ищците по предявения иск по сметки да се съобщи, че следва в едноседмичен срок от получаване на разпореждането да отстранят допуснатите нередовности  като:1.представят писмени доказателства,че ответниците  В.И.У. ЕГН ********** ***,Т.И.П. с ЕГН********** ***,В.И.В. ЕГН ********** ***,Ж.К.В. ЕГН  ********** с адрес ***,М.А.Д. ЕГН ********** ***,Д.Н.В. ЕГН ********** ***,В.Ж.М. ЕГН  ********** *** са ползвали лично или са отдавали на трети лица по силата на конкретни договори за наем или на договори за аренда ползването на конкретните имоти,попадащи сред предявените за делба в настоящото дело.

2.да се конкретизира предявеният иск по сметки като се уточни каква част се претендира от всеки един от ищците и спрямо всеки един от ответниците и в частност какъв конкретен размер за парично вземане претендира всеки един от ищците спрямо всеки един от ответниците В.И.У. ЕГН ********** ***,Т.И.П. с ЕГН********** ***,В.И.В. ЕГН ********** ***,Ж.К.В. ЕГН  ********** с адрес ***,М.А.Д. ЕГН ********** ***,Д.Н.В. ЕГН ********** ***,В.Ж.М. ЕГН  ********** ***,като с оглед на горното да посочат и цена на исковете.С оглед на гореизложеното,съдът е оставил без движение предявеният в първото съдебно заседание от втората фаза на съдебната делба по гр.дело № 202/2009г. по описа на Каварненски Районен съд от В.И.А. ЕГН ********** ***,Я.И.А. ЕГН ********** ***,Т.Ж.Ж. ЕГН ********** ***,К.Ж.Р. ЕГН ********** ***,всички чрез адв.Ю.О. от ** за обективно и субективно съвместно разглеждане в настоящото делбено производство,на основание чл.346 от ГПК, ,във връзка с чл.30 ал.3,във връзка с чл.93 от ЗС иск по сметки за сумата от 23041.60/два*** и три хиляди четири*** и един лева и шест*** стотинки/лева/три*** хиляди петстотин и един лева и девет*** стотинки/лева  против  ответниците В.И.У. ЕГН ********** ***,Т.И.П. с ЕГН********** ***,В.И.В. ЕГН ********** ***,Ж.К.В. ЕГН  ********** с адрес ***,М.А.Д. ЕГН ********** ***,Д.Н.В. ЕГН ********** ***,В.Ж.М. ЕГН  ********** ***, за отстраняване в едноседмичен срок на посочените в мотивната част на разпореждането нередовности.

Във връзка с дадените от съда указания ищците В.И.А. ЕГН ********** ***,Я.И.А. ЕГН ********** ***,Т.Ж.Ж. ЕГН ********** ***,К.Ж.Р. ЕГН ********** ***,всички чрез адв.Ю.О. от ** депозират в указания от съда срок молба  в която конкретизират предявения иск по сметки,като какъв конкретен размер на парично вземане претендира всеки един от ищците спрямо всеки един от ответниците.На основание изложеното от предявения от ищците иск по сметки молят съдът да осъди В.И.У.  с ЕГН ********** *** да заплати на всеки един от ищците по иска сума от по 448,77 лева,ведно с лихвите за забава от предявяване на иска до окончателното изплащане на сумите,представляващи обезщетение за лишаването от ползване на собствената им земеделска земя от рентни доходи за периода 2010/,2011год,2011/2012г.,2012/2013г. и 2013/2014г.,както и сумата по 55,48 лева,ведно с лихвите за забава от предявяване на иска до окончателното изплащане на сумите,представляващи обезщетение за неполучени от ищците дивиденти върху внесен дялов капитал за същия период от време.Молят съдът да осъди Т.И.П. с ЕГН  ********** *** да заплати на всеки един от ищците по иска сума от по 448,77 лева,ведно с лихвите за забава от предявяване на иска до окончателното изплащане на сумите,представляващи обезщетение за лишаването от ползване на собствената им земеделска земя от рентни доходи за периода 2010/,2011год,2011/2012г.,2012/2013г. и 2013/2014г.,както и сумата по 55,48 лева,ведно с лихвите за забава от предявяване на иска до окончателното изплащане на сумите,представляващи обезщетение за неполучени от ищците дивиденти върху внесен дялов капитал за същия период от време.

Молят съдът да осъди В.И.В. с ЕГН ********** *** да заплати на всеки един от ищците по иска сума от по 448,77 лева,ведно с лихвите за забава от предявяване на иска до окончателното изплащане на сумите,представляващи обезщетение за лишаването от ползване на собствената им земеделска земя от рентни доходи за периода 2010/,2011год,2011/2012г.,2012/2013г. и 2013/2014г.,както и сумата по 55,48 лева,ведно с лихвите за забава от предявяване на иска до окончателното изплащане на сумите,представляващи обезщетение за неполучени от ищците дивиденти върху внесен дялов капитал за същия период от време.

Молят съдът да осъди Ж.К.В.  с ЕГН ********** *** да заплати на всеки един от ищците по иска сума от по 1706,25 лева,ведно с лихвите за забава от предявяване на иска до окончателното изплащане на сумите,представляващи обезщетение за лишаването от ползване на собствената им земеделска земя от рентни доходи за периода 2010/,2011год,2011/2012г.,2012/2013г. и 2013/2014г.,както и сумата по 236,25 лева,ведно с лихвите за забава от предявяване на иска до окончателното изплащане на сумите,представляващи обезщетение за неполучени от ищците дивиденти върху внесен дялов капитал за същия период от време.

Молят съдът да осъди М.А.Д. с ЕГН ********** *** да заплати на всеки един от ищците по иска сума от по 609.38 лева,ведно с лихвите за забава от предявяване на иска до окончателното изплащане на сумите,представляващи обезщетение за лишаването от ползване на собствената им земеделска земя от рентни доходи за периода 2010/,2011год,2011/2012г.,2012/2013г. и 2013/2014г.,както и сумата по 84.38 лева,ведно с лихвите за забава от предявяване на иска до оконча-телното изплащане на сумите,представляващи обезщетение за неполучени от ищците дивиденти върху внесен дялов капитал за същия период от време.

Молят съдът да осъди В.Ж.М. с ЕГН  ********** *** да заплати на всеки един от ищците по иска сума от по 1365 лева,ведно с лихвите за забава от предявяване на иска до окончателното изплащане на сумите,представляващи обезщетение за лишаването от ползване на собствената им земеделска земя от рентни доходи за периода 2010/,2011год,2011/2012г.,2012/2013г. и 2013/2014г.,както и сумата по 189 лева,ведно с лихвите за забава от предявяване на иска до окончателното изплащане на сумите,представляващи обезщетение за неполучени от ищците дивиденти върху внесен дялов капитал за същия период от време.

В молбата в която се отстраняват посочените в мотивната част на разпореждане № 916/16.08.2016г. нередовности се излага,че съделителят Д.Н.В.,видно от приложените писмени доказателства не е получавала никакви доходи-от рента или дялов капитал.Към молбата са приложени 1бр. справка  за рента и дялове изплатени за 2010/2011/2012/2013/2014/2015 год. от ЗКПУ „***“ и служебна бележка от ЗКПУ „***“ с.***.

 

В срока по чл.131 ал.1 от ГПК ответниците В.Ж.М. ЕГН ********** *** и Д.Н.В. ЕГН ********** поС.ен адрес ***,чрез процесуалния си представител ** от ** подават по предявения срещу тях  иск по сметки присъединен към гражданско дело № 202/2009г. по описа на Каварненски Районен съд писмен отговор.В писмения отговор се навеждат доводи за недопустимост на исканията по сметки и алтернативно се оспорва тяхната основателност спрямо ответниците В.Ж.М. и Д.Н.В..Намират искането за недопустимо,защото предявените парични претенции не са обвързани с конкретни/индивидуализирани/ недвижими имоти,които са предмет на делба по гр.д.№ 202/2009г. по описа на КРС.Според ответниците В.Ж.М. и Д.Н.В. исковете за сметки не са конкретизирани и поради това,че в тях не се уточнява каква част се претендира от всеки един от ищците и спрямо всеки един от ответниците и в частност какъв конкретен размер за парично вземане претендира всеки един от ищците спрямо всяка една от ответниците В.М. и Д.В..

В срока по чл.131 ал.1 от ГПК  ответника М.А. Д. ЕГН ********** с адрес ***,чрез адв.М.З.-**  и ответника Ж.К.В. ЕГН ********** с адрес ***,също чрез адв.М.З.-** подават по предявения срещу тях  иск по сметки присъединен към гражданско дело № 202/2009г. по описа на Каварненски Районен съд писмен отговор.В писмения отговор се навеждат доводи за недопустимост на исканията по сметки и алтернативно се оспорва тяхната основателност,както по размер,така и по основание.В отговора се изразява становище,че предявения иск по сметки не отговаря на изискванията на чл.128 от ГПК,тъй като не е представен документ  и вероятно не е внесена дължимата държавна такса.Отделно от горепосоченото се прави и възражение за изтекла давност с мотив,че е преклудирана възможността на ищците да предявят претенцията веднъж заявена с исковата молба,тъй като не са изпълнили разпореждане на КРС от 25.08.2009г. постановено по настоящото дело.В отговора се твърди,че ответника М.А.Д. не ползва нито един от съсобствените имоти,които са допуснати до делба и следователно не дължи претендираните суми от ищците.В отговора на ответника Ж.К.В. е обективирано твърдение,че с Решение № 369/11.10.2012г. по гр.д.№ 411/2012г. на I г.о. на ВКС е прието,че обезщетението предвидено в чл.31 ал.2 от ЗС се дължи от ползващия съсобствената вещ съсобственик след писмена покана,поради това горепосоченото обезщетение се дължи,само ако ползващия вещта съсобственик е лишил неползващия съсобственик от правото му да ползва вещта или е създал пречки за това.Оспорва се и размера на претенди-раното обезщетение по отношение на Ж.К.В.,тъй като според последния,то не е съобразено и с размера на квотите,определени от ищците,които притежават в съответните имоти.Ищците основават претенцията си  въз основа на издадена справка от ЗКПУ“***“ с.***,съгласно която Ж.К.В. е получил рента и дивиденти за ***дка земеделска земя.,като в тези ***дка според ответника Ж.К. са включени и ***дка земеделска земя,които не са предмет на съдебната делба,тъй като са част от парцели № ***,№ *** и № ***,видно от служебна бележка,която се представя като доказателство по делото.

В срока по чл.131 ал.1 от ГПК  ответниците В.И.У. ЕГН ********** ***,Т.И.П. с ЕГН********** ***,В.И.В. ЕГН ********** *** чрез адв.В. Т.,в качеството си на процесуален представител на ответниците подават по предявения срещу тях  иск по сметки присъединен към гражданско дело № 202/2009г. по описа на Каварненски Районен съд писмен отговор.В отговора на ответниците В.И.У. ЕГН ********** ***,Т.И.П. с ЕГН********** ***,В.И.В. ЕГН ********** *** чрез адв.В. Т.,в качеството си на процесуален представител на ответниците се твърди,че е налице изтекла давност,както и преклудирана възможността от страна на ищците за заплащане на суми за обезщетение на основание чл.31 ал.2 от ЗС.,съгласно разпореждания на Каварненски Районен съд,в кориците на делото в първата фаза на съдебната делба.В отговора  се твърди,че исковата претенция се явява и неоснователна,тъй като земеделските имоти не са оградени и всеки от наследниците при доказани права има възможност да ги ползва реално.Според ответниците не са наведени конкретни твърдения и липсват доказателства от страна на ищците,че ответниците В.И.У. ЕГН ********** ***,Т.И.П. с ЕГН********** ***,В.И.В. ЕГН ********** *** са възпрепятствали или лишили  ищците по какъвто и да е начин да ползват земеделските земи,както и да са създали пречка за ползването на същите.В отговора на ответниците В.И.У. ЕГН ********** ***,Т.И.П. с ЕГН ********** ***,В.И.В. ЕГН ********** *** е обективирано и твърдение,че неправилно е изчислена по отношение на тях исковата претенция и я оспорват по размер.Молят съдът да отхвърли исковата претенция на ищците като нередовна,недопустима,неоснователна и недоказана.

С оглед представените по делото препис от акт за смърт и удостоверение за наследници на В.И.В.,Съдът с Определение № 76/14.03.2018г. конституира  наследниците на В.И.В. -И.В.И. ЕГН **********  с поС.ен и настоящ адрес *** и М.В.И. ЕГН **********  с постоянен и настоящ адрес *** като ответници по делото.

С оглед представените по делото удостоверение за наследници на Т.И.П./ответник по гр.д.№ 202/2009г. по описа на КРС/ и справка за предоставяне на данни по реда на Наредба № 14/18.11.2009г.от които се установява,че наследник на починалата на 02.02.2019г. Т.И.П. е синът и А.Д.П. ЕГН **********,съдът с Определение № 82/25.02.2019г. конституира като ответник по делото А.Д.П. ЕГН ********** с адрес ***-законен наследник на починалия ответник по делото Т.И.П. ЕГН **********.

С оглед представените  по делото удостоверение за наследници  на В.И.У./ответник по гр.д. № 202/2009г. по описа на КРС/ и справка за предоставяне на данни по реда на Наредба № 14/18.11.2009г. от които се установява,че наследник на починалата на 10.03.2019г.В.И.У. е дъщеря и Р.И.С. ЕГН ********** с адрес ***,Съдът с определение от 12.04.2019г.  конституира  като ответник  по гр.дело № 202/2009г. по описа на Каварненски Районен съд Р.И.С. ЕГН ********** с адрес ***-законен наследник на починалия ответник по делото В.И.У. ЕГН **********.

В първото по ред съдебно заседание след допускане на делбата ищците чрез процесуалния си представител са заявили  становище относно начина по който желаят да бъдат разделени имотите. Считат, че за да се извърши делбата следва да се приложи нормата на чл. 353 от ГПК, която дава възможност на съда да стори това без да тегли жребий, когато съставянето на дяловете и тегленето на жребий се окаже невъзможно или неудобно. Твърди се, че в настоящият случай са налице допуснати до делба имоти на брой по-голям от броя на съделителите, а по отношение на някои от имотите при различно участие в собствеността на всеки един от тях. Всеки от имотите подлежи на разделяне на толкова дяла, колкото са съделителите, съобразно квотата им в съсобствеността и съобразно пазарната стойност на всеки един от новообразуваните имоти. Т.е налице са предпоставките делбата на процесните имоти да бъде извършена  без тегленето на жребий, а чрез разпределение по реда на чл. 353 от ГПК.В писмена молба ищците В.И.А.,Я.И.А.,Т.Ж.Ж. и К.Ж.Р.,чрез адв.Ю.О. ,във връзка с дадената им възможност заявяват,че желаят делбата да бъде извършена по вариант четвърти от заключението на вещото лице Д.М..

Ответниците З.А.Д. и М.А.Д.,чрез пълномощника си адв.П.П.,в писмена молба заявяват,че желаят да бъде приет четвърти вариант посочен от вещото лице в СТЕ за делба на процесните имоти.

В писмена молба ответника Ж.К.В.,чрез адв.М.З. заявява,че желае делбата да бъде извършена по един от трите варианта-№1,2 или 3.

Във връзка с Разпореждане № 121/14.02.2018г. постановено по гр.д.№ 202/2009г. по описа на КРС ответниците В.Ж.М. и Д.Н.В.,чрез адвокат Р.Г. молят да бъде прието,че изцяло поддържат четвъртия вариант за делба на процесните имоти,съгласно изготвената СТЕ.

В писмено становище адв.В.Т.,в качеството си на процесуален представител на ответниците В.И.У.,Т.И.П.,П.В.Г. и В.В.М. по гр.д.№ 202/2009г. по описа на КРС моли вещото лице да изпълни допълнително поставената задача по СТЕ по вариант 2 или вариант 3,приети от съда и неоспорени от страните.

Съдът от събраните по делото писмени и гласни доказателства прие от фактическа страна следното:

По делото са допуснати съдебно-техническа експертиза и допълнителни такава, чиито заключения са приети без възражения и оспорване от страните.По основната съдебно-техническа експертиза вещото лице инж.Д.М. е изготвила варианти за делба,съгласно квотите на страните и за стойността на дяловете им,като е съобразила действителното фактическо положение,кои имоти от кои съделители се ползват,съгласно определението по Ч.гр.д. № 6130/2015г. на ВКС ГК Първо отделение,депозираните молби от съделителите,изисквания съгласно ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ за обособяване на ПИ/поземлен имот/ в реален дял,изместване на съделители  от получените за ползване по определението имоти,с цел обособяване на имоти с по-големи площи.

Съгласно определение от 26.05.2017г. по гр.д.№ 202/ 2009г. по описа на Каварненски Районен съд е допусната съдебно-техническа експертиза  със следната задача:Вещите лица-инж.Д.М. и инж.Хр.К. да характеризират всеки един от имотите по коефициент за инфраструктура ,по коефициент за функционалност,по коефициент на земите по местонахождение и предназначение,както и да дадат оценка за пазарната стойност  на всеки един от имотите.В резултат на изчисленията на вещите лица са получени следните стойности за оценка на процесните имоти:

1.Поземлен имот с идентификатор № ***,поземлен имот с идентификатор № *** и поземлен имот с идентификатор № *** се оценяват на 1788,20 лева за дка;

2.Поземлен имот с идентификатор  № *** и поземлен имот идентификатор № ***се оценяват на 1 698,80 лева за дка;

3.Поземлен имот с идентификатор № ***,поземлен имот с идентификатор № ***,поземлен имот с идентификатор № *** се оценяват на 1 834,40 лева за дка;

4.Поземлен имот с идентификатор *** и поземлен имот с иден-тификатор *** се оценяват на 1 805,60 лева за дка;

5.Поземлен имот с идентификатор № *** и поземлен имот с идентификатор № *** се оценяват на 1698,80 лева за дка;

6.Поземлен имот с идентификатор № ***и Поземлен имот с идентификатор ***се оценяват на 1 775,60 лева за дка;

7.Поземлен имот с идентификатор № *** се оценява на 1 871,00 лева за дка;

8.Поземлен имот с идентификатор № ***  се оценява на 2 133,80 лева 1 871,00 лева за дка;

След запознаване и съобразяване  с представеният вариант за делба от адвокат П.П.,по възможност дяловете предмет на делба да бъдат обособени като самостоятелни дялове,вещото лице инж.Д.М.  е направила извадка от КК на землището на с.***,Община Шабла,обл.Добрич и се запознала с местоположението на имотите предмет на гр.д.№ 202/ 2009г. по описа на Каварненски Районен съд.Вещото лице изготвило схема във вариант IV-ти,съобразено с представеният вариант за делба от адвокат П.П. като се водила от това по възможност  дяловете предмет на делба да бъдат обособени като самостоятелни дялове.

Изготвено е и допълнително заключение от инж.Х.К. и инж.Д.М. относно определяне пазарните стойности на всички дялове по Вариант III и Вариант IV на СТЕ за делба на процесните имоти.В табличен вид са представени резултатите от изпълнението на поставената задача,като освен стойностите на всички дялове,са приложени и таблици обобщаващи данните по площ и стойност на всеки съделител по азбучен ред за двата варианта.

Видно от заключението на вещото лице по допуснатата и изготвена съдебно-икономическа експертиза,по данни от изследвани регистри на ЗКПУ „***“ ответниците по искове за сметки са получавали рентни доходи и дивиденти за предоставена от тях земеделска земя както следва: В.И.У.-***дка;Т.И.П.-***дка;В.И.В.-***дка;Ж.К.В.-***дка;М.А.Д.-***дка;Д.Н.В. и В.Ж.М. общо ***дка.С Определение № 68/11.03.2016г. по ч.гр.д.№ 6130 от 2015г. на ВКС,ГК,първо отделение за ответниците по искове по сметка от общата наследствена маса-***дка са определени следните делбени квоти: В.И.У.-4/84-***дка;Т.И.П.-4/84-***дка;В.И.В.-4/84-***дка;Ж.К.В.—6/84-***;М.А.Д.-3/84-***дка;Д.Н.В.-6/84-***дка и В.Ж.М.-6/84-***дка.

Предвид горното ССЕ изчислява получаваното от В.И.У.,Т.И.П.,В.И.В. и Ж.К.В. обезщетение,приравнено на годишните ренти за стопанските години                                                                                                                                                        2010/2011г.2011/2012г.,2012/2013г.,2013/2014г.,2014/2015г.вкл.,както и за дяловете,изплатени за същите стопански години на същите лица в общ размер на ***лева, по отделно за всяко лице както следва: В.И.У.-***лева,Т.И.П.-***лева,В.И.В.-***лева,Ж.К.В.-***лева.

Ответниците по искове по сметка: М.А.Д.,В. Ж.М./Д.Н.В. в рамките на изследвания период са получавали доходи от рентни възнаграждения и за дялове,изплатени в това число на определените им делбени квоти,съответно за ***/***дка и ***/***дка,суми както следва: М.А.Д. за ***дка за периода 2010-2015г. общо сумата от ***лева;В.Ж.М. за ***дка за периода 2010-2015г. общо сумата от ***лева.

В изпълнение на поставената допълнителна задача  на СИЕ вещото лице Г.Н. е извършила проверка на договори,сключени между ответниците  по иска по сметки и ЗК *** за предоставената им земеделска земя под наем.Данните от тези изследвани договори в рамките на пет годишния период са обобщени от вещото лице в заключителна част,в табличен вид,описани поименно,площ в декари и номер на поземления имот за всеки един поотделно.По данни от изследвани „Договори за наемане на земеделска земя“,сключени в рамките на изследвания период между ЗКПУ“***“-наемател и наемодатели-ответниците-В. У.,Т.П.,В.В.,Ж.В.,М.Д.,Д.В.,В.М. описани поименно,площ,ПИ №/земеделска земя,находящи се в землището на с.*** са в това число на допуснатите до делба с определение № 68/11.03.2016г. по ч.гр.д.  № 6130 от 2015г.  на ВКС,с изключение на имот № 34048 от 1,800дка предоставен на наемателя от В.Ж.М..

При така установената фактическа обстановка, от правна страна съдът намира, че делбата следва да се извърши по реда на чл.353 от Гражданския процесуален кодекс, тъй като са налице законовите изисквания за разпределение на делбените имоте по този ред. Основен принцип в делбеното производство е делбата да бъде извършена така, че всеки съделител да получи своя дял в натура, като неравенството на дяловете се изравнява в пари – чл. 69, ал. 2, изр. 1 и 2 ЗН. Той може да бъде реализиран както, чрез теглене на жребий, така и посредством разпределение на имотите от съда по реда на чл.353 ГПК.  Съгласно посочената разпоредба съдът може да извърши делбата, като разпредели имотите между съделителите, без да тегли жребий, когато съставянето на дялове и тегленето на жребий се оказва невъзможно или много неудобно. Необходимо условие, за да се ликвидира съсобствеността чрез жребий или чрез разпределение на имотите без да се тегли жребий е броят на имотите в съсобственост да е равен или да надвишава броя на съделителите, така, че всеки съсобственик да получи своя дял в натура, като неравенството в дяловете се изравнява в пари. Този основен принцип може да бъде реализиран и посредством извършено по реда на чл.353 от Гражданския процесуален кодекс - разпределение на имотите от съда, като изборът на способ, по който да бъде извършена делбата, се обуславя не само от простото съотношение между броя на съделителите и броя на имотите, предмет на делбата, или само от съпоставяне на стойността на имотите с обема на притежаваните от съделителите права. В настоящия случай начинът на делба е обусловен от възможността всеки един от делбените имоти да бъде разделен на реални части, съответстващи на частите на всеки един от съсобствениците. По този начин всички установени по делото правнозначими за избора на способ за извършване на делбата факти и обстоятелства са взети предвид, поради което чрез разпределение по реда на чл. 353 от ГПК следва да се поставят в дял и собственост реално обособени имоти, съгласно предложението на вещото лице.

Съобразно дадените от вещото лице  Д.М. на разпределение на делбените имоти,настоящия съдебен състав счита,че при отчитане най-малките неудобства които биха се създали при разпределянето им,следва да възприеме четвъртия вариант.С него имотите ще се разпределят така,че тези които са извършили разпореждане с притежаваните от тях части от съсобствените имоти,при възлагането им дял,ще останат на лицата в чиято полза е извършено разпореждането.В тази връзка следва да се отбележи,че Ж.К.В. е дарил на З.Ж.Т. и Н.Ж.К. по ***дка и съобразно IV-я вариант на делба  З.Ж.Т. получава ***дка,част от имот с идентификатор № *** целият с площ ***дка по КК на с.***.Н.Ж.К. получава ***дка-част от имот  с идентификатор № *** целият с площ ***дка,да получи ***дка;-част от имот с идентификатор № *** целия с площ ***дка,да получи ***дка,или общо ***дка,като частите от двата имота,които са съседни,имат възможност да се обединят в един поземлен имот.Макар и сделките на разпореждане да са обявени спрямо ищците за относително недействителни между страните по сделката,актът на разпореждане е валиден и макар да не прехвърля права,то приобретателите по тях ще черпят права,ако имотите се паднат в дял на праводателите им.При съобразяване с изложеното и с определение № 68 от 11.03.2016г. постановено по ч.гр.д. № 6130/2015г. на първо гражданско отделение на ВКС,постановено по настоящото дело е разпредЕ. свободната незаета земя,а именно нива с площ от ***кв.м. с идентификатор № *** в местността „***“ и нива с площ от ***кв.м. с идентификатор *** в местността „***“ на ищците.

Даденото разрешение с вариант четвърти от заключението на вещото лице съответства на така изложеното и най-добре разрешава възможност-та,визирана в законовата норма-разпределение при отчитане най-малките неудобства.Както е посочило вещото лице Д.М.,така ще се получат реални дялове,при което доплащането в пари ще е незначително.В.И.У. която следва да получи  в дял имот с идентификатор *** по КК на с.***,общ.Шабла с площ от ***дка ще следва да заплати на наследници С. Т.П. обезщетение за ***дка.По този начин лицата получили повече от дела си ще следва да уравняват в пари,несъответствието,което е дадено в табличен вид от вещото лице Д.М..

В аспекта на изложеното според настоящия съдебен състав,извършването на делбата по този начин е най-правилно и законосъобразно.

По отношение предявените искове по сметки:

С определение на съда от 26.05.2017г. са приети искове по сметки,предявени от ищците В.И.А. ЕГН ********** ***,Я.И.А. ЕГН ********** ***,Т.Ж.Ж. ЕГН ********** ***,К.Ж.Р. ЕГН ********** ***,всички чрез адв.Ю.О. от ** за сумата от общо 23 041.60 лева,представляващи обезщетение за неполучените ренти и дивиденти,претендирани ведно с лихвата за забава от предявяване на иска,до окончателното изплащане на сумите.Искът по сметки е предявен срещу лицата ползвали земя,в повече от присъдената им с решението по допускане на делбата,а именно срещу В.И.У.,Т.И.П.,В.И.В.,Ж.К.В.,М.А.Д.,Д.Н. Видилова и В.Ж.М..

В срока по чл.131 ал.1 от ГПК ответниците В.Ж.М. ЕГН ********** *** и Д.Н.В. ЕГН ********** постоянен адрес ***,чрез процесуалния си представител ** от ** подават по предявения срещу тях  иск по сметки присъединен към гражданско дело № 202/2009г. по описа на Каварненски Районен съд писмен отговор.В писмения отговор се навеждат доводи за недопустимост на исканията по сметки и алтернативно се оспорва тяхната основателност спрямо ответниците В.Ж.М. и Д.Н.В..Намират искането за недопустимо,защото предявените парични претенции не са обвързани с конкретни/индивидуализирани/ недвижими имоти,които са предмет на делба по гр.д.№ 202/2009г. по описа на КРС.Според ответниците В.Ж.М. и Д.Н.В. исковете за сметки не са конкретизирани и поради това,че в тях не се уточнява каква част се претендира от всеки един от ищците и спрямо всеки един от ответниците и в частност какъв конкретен размер за парично вземане претендира всеки един от ищците спрямо всяка една от ответниците В.М. и Д.В..

В срока по чл.131 ал.1 от ГПК  ответника М.А. Д. ЕГН ********** с адрес ***,чрез адв.М.З.-**  и ответника Ж.К.В. ЕГН ********** с адрес ***,също чрез адв.М.З.-** подават по предявения срещу тях  иск по сметки присъединен към гражданско дело № 202/2009г. по описа на Каварненски Районен съд писмен отговор.В писмения отговор се навеждат доводи за недопустимост на исканията по сметки и алтернативно се оспорва тяхната основателност,както по размер,така и по основание.В отговора се изразява становище,че предявения иск по сметки не отговаря на изискванията на чл.128 от ГПК,тъй като не е представен документ  и вероятно не е внесена дължимата държавна такса.Отделно от горепосоченото се прави и възражение за изтекла давност с мотив,че е преклудирана възможността на ищците да предявят претенцията веднъж заявена с исковата молба,тъй като не са изпълнили разпореждане на КРС от 25.08.2009г. постановено по настоящото дело.В отговора се твърди,че ответника М.А.Д. не ползва нито един от съсобствените имоти,които са допуснати до делба и следователно не дължи претендираните суми от ищците.В отговора на ответника Ж.К.В. е обективирано твърдение,че с Решение № 369/11.10.2012г. по гр.д.№ 411/2012г. на I г.о. на ВКС е прието,че обезщетението предвидено в чл.31 ал.2 от ЗС се дължи от ползващия съсобствената вещ съсобственик след писмена покана,поради това горепосоченото обезщетение се дължи,само ако ползващия вещта съсобственик е лишил неползващия съсобственик от правото му да ползва вещта или е създал пречки за това.Оспорва се и размера на претенди-раното обезщетение по отношение на Ж.К.В.,тъй като според последния,то не е съобразено и с размера на квотите,определени от ищците,които притежават в съответните имоти.Ищците основават претенцията си  въз основа на издадена справка от ЗКПУ“***“ с.***,съгласно която Ж.К.В. е получил рента и дивиденти за ***дка земеделска земя.,като в тези ***дка според ответника Ж.К. са включени и ***дка земеделска земя,които не са предмет на съдебната делба,тъй като са част от парцели № ***,№ *** и № ***,видно от служебна бележка,която се представя като доказателство по делото.

В срока по чл.131 ал.1 от ГПК  ответниците В.И.У. ЕГН ********** ***,Т.И.П. с ЕГН********** ***,В.И.В. ЕГН ********** *** чрез адв.В. Т.,в качеството си на процесуален представител на ответниците подават по предявения срещу тях  иск по сметки присъединен към гражданско дело № 202/2009г. по описа на Каварненски Районен съд писмен отговор.В отговора на ответниците В.И.У. ЕГН ********** ***,Т.И.П. с ЕГН********** ***,В.И.В. ЕГН ********** *** чрез адв.В. Т.,в качеството си на процесуален представител на ответниците се твърди,че е налице изтекла давност,както и преклудирана възможността от страна на ищците за заплащане на суми за обезщетение на основание чл.31 ал.2 от ЗС.,съгласно разпореждания на Каварненски Районен съд,в кориците на делото в първата фаза на съдебната делба.В отговора  се твърди,че исковата претенция се явява и неоснователна,тъй като земеделските имоти не са оградени и всеки от наследниците при доказани права има възможност да ги ползва реално.Според ответниците не са наведени конкретни твърдения и липсват доказателства от страна на ищците,че ответниците В.И.У. ЕГН ********** ***,Т.И.П. с ЕГН********** ***,В.И.В. ЕГН ********** *** са възпрепятствали или лишили  ищците по какъвто и да е начин да ползват земеделските земи,както и да са създали пречка за ползването на същите.В отговора на ответниците В.И.У. ЕГН ********** ***,Т.И.П. с ЕГН ********** ***,В.И.В. ЕГН ********** *** е обективирано и твърдение,че неправилно е изчислена по отношение на тях исковата претенция и я оспорват по размер.Молят съдът да отхвърли исковата претенция на ищците като нередовна,недопустима,неоснователна и недоказана.

С оглед представените по делото препис от акт за смърт и удостоверение за наследници на В.И.В.,Съдът с Определение № 76/14.03.2018г. конституира  наследниците на В.И.В. -И.В.И. ЕГН **********  с постоянен и настоящ адрес *** и М.В.И. ЕГН **********  с постоянен и настоящ адрес *** като ответници по делото.

С оглед представените по делото удостоверение за наследници на Т.И.П./ответник по гр.д.№ 202/2009г. по описа на КРС/ и справка за предоставяне на данни по реда на Наредба № 14/18.11.2009г.от които се установява,че наследник на починалата на 02.02.2019г. Т.И.П. е синът и А.Д.П. ЕГН **********,съдът с Определение № 82/25.02.2019г. конституира като ответник по делото А.Д.П. ЕГН ********** с адрес ***-законен наследник на починалия ответник по делото Т.И.П. ЕГН **********.

С оглед представените  по делото удостоверение за наследници  на В.И.У./ответник по гр.д. № 202/2009г. по описа на КРС/ и справка за предоставяне на данни по реда на Наредба № 14/18.11.2009г. от които се установява,че наследник на починалата на 10.03.2019г.В.И.У. е дъщеря и Р.И.С. ЕГН ********** с адрес ***,Съдът с определение от 12.04.2019г.  конституира  като ответник  по гр.дело № 202/2009г. по описа на Каварненски Районен съд Р.И.С. ЕГН ********** с адрес ***-законен наследник на починалия ответник по делото В.И.У. ЕГН **********.

Искът по сметки е предявен по реда и в срока по чл. 346 от ГПК във връзка с чл.30 ал.3,във връзка с чл.93 от ЗС и се явява допустим. Същият е и изцяло основателен поради следното:

Видно от  заключението на вещото лице по назначената ССчЕ ,спрямо лицата срещу които е насочен иска по сметки,съгласно решението на съда по допускане на делбата притежаваните от тях квоти са съответно 4/84 ид.части или ***дка за съделителите В.И.У.,Т.И.П. и В.И.В..Те са ползвали през целия период до допускане на делбата земя в размер от по *** дка всеки един от тях или с ***декара в повече от реално притежаваното.При така изложеното е видно,че те са получили в повече за 2010г. всеки един от тях по 293.04 лева,за 2011г.-с 399.60 лева в повече,за 2012г.-479.52 лева в повече,колкото са и за 2013г.За 2014г. получените суми свръх дела им са съответно по 452.88 лева за всеки едни от тях в повече.Или общо за визирания период тримата са взели по ***лева в повече над дела си.Общо тримата са получили свръх дела си общо 6313.62 лева,при което следва да бъдат осъдени да заплатят по 1 578.405 лева на всеки един от ищците ,представляващи обезщетение за лишаване от ползването на собствената на ищците земеделска земя за периода 2010-2014/15г. стопански години,ведно с лихвата за забава,начиная от предя-вяване на исковете до окончателното изплащане на сумите.

Ж.К.В. има дял от 6/84 ид.ч. или *** дка.Той е  ползвали през целия период до допускане на делбата земя в размер от ***дка или с 20.996дка в повече от реално притежаваното.За стопанската 2010г. е получил 1154.78 лв. в повече,за 2011г.-1574.69лева над дела си,за 2012г. и 2013г. за всяка едно от тях по 1889.63 лева над дела си и за 2014г.-1784.65 лева над дела си.Общо е получил в повече от притежавания от него дял в размер на ***лева.С оглед на гореизложените данни Ж.К.В. следва да бъде осъден да заплати на всеки един от ищците по 2073.35 лева, представляващи обезщетение за лишаване от ползването на собствената на ищците земеделска земя за периода 2010-2014/15г. стопански години,ведно с лихвата за забава,начиная от предявяване на исковете,до окончателното изплащане на сумите.

М.А.Д. има дял 3/84дка или ***дка.Тя е продала 40дка,включващи и дела на брат и З.А.Д..Остава за получаване рента от ***дка и дялов капитал върху тази земя,която обаче е свръх дела ,видно от заключението на ССчЕ/л.5/.Получила е за 2010г. върху тази земя рента в размер на 412.50лева,за 2011г.-562.50 лева,за 2012г.-675 лева,за 2013г. също 675 лева и за 2014г.-637.50 лева.Общо е получила 2962.50лева свръх дела си.Дължи на всеки един от ищците по 740.63 лева,обезщетение за получена свръх дела и рента,представляващи обезщетение за лишаване от ползването на собствената на ищците земеделска земя за периода 2010-2014/15г. стопански години,ведно с лихвата за забава,начиная от предявяване на исковете,до окончателното изплащане на сумите.

Д.Н.В. и В.Ж.М. притежават всяка една от тях по 6/84 ид.ч. или по ***дка или общо 49дка.Продали са 66.076дка.рента са получавали за 16.80дка,които са над дела им в съсобствеността.За 2010г. са получили915 лева в повече от дела си,за 2011г.-1242 лева в повече от дела си,за 2012г.-1494лева,колкото са и за 2013г.За 2014г.-1361.24 лева.Общо са получили ***лева.Съобразно дяловете на ищците,двете общо им дължат по 1626.56 лева,представляващи обезщетение за лишаване от ползването на собствената на ищците земеделска земя за периода 2010-2014/15г. стопански години,ведно с лихвата за забава,начиная от предявяване на исковете,до окончателното изплащане на сумите.

В тази насока е заключението на вещото лице Г.Н.-стр.5 от първото и заключение.

По отношение дивидентите на база представени от ищците писмени доказателства,задължението на ответниците по иска по сметки е както след-ва:

В.И.У. следва да заплати на всеки един от ищците по 55,48 лева представляващи обезщетение за лишаване от дивиденти реализирани от собствената  на ищците земя за стопанските години в периода от 2010 до 2014/2015г.,която сума следва да бъде заплатена на ищците ведно с лихвата за забава  от предявяване на иска до окончателното и изплащане.

В.И.В. дължи същите суми от по 55.48 лева на всеки един от ищците,представляващи обезщетение за лишаване от дивиден-ти,реализирани от него свръх дела му,които са за собствената на ищците земеделска земя за стопанските години в периода от 2010 до 2014/2015г.,която сума следва да бъде заплатена на ищците ведно с лихвата за забава  от предявяване на иска до окончателното и изплащане.

Ж.К.В. дължи на всеки един от ищците  сума от по 236,25 лева за стопанските години в периода от 2010 до 2014/2015г.,представляващи обезщетение за лишаване от дивиденти  от собствената  на ищците земеделска земя,която сума дължи ведно с лихвата за забава  от предявяване на иска до окончателното изплащане на сумите.

М.А.Д. дължи на всеки един от ищците  по 84.38 лева за стопанските години в периода от 2010 до 2014/2015г., представляващи обезщетение за лишаване от дивиденти  от собствената на ищците земеделска земя които тя е получила свръх дела си,която сума дължи  на ищците ведно с лихвата за забава,начиная от предявяване на иска  до окончателното изплащане на сумите.

В.Ж.М.  дължи на всеки един от ищците по 189 лева за стопанските години в периода от 2010 до 2014/2015г., представляващи обезщетение за лишаване от дивиденти  от собствената на ищците земеделска земя които тя е получила свръх дела си,която сума дължи  на ищците ведно с лихвата за забава,начиная от предявяване на иска  до окончателното изплащане на сумите.

Съдът не споделя становището на ответниците по иска по сметки за неоснователност на иска по сметки поради липса на отправено писмено поискване по чл. 31, ал. 2 от ЗС.

Ищците са  квалифицирали претенцията си по чл. 30, ал. 3 от ЗС. Съгласно този текст на закона, всеки съсобственик има право да получи такава част от ползите от общата вещ, която съответства на неговия дял в съсобствеността. Понятието „ползи” включва в случая не само прякото служене с вещта за задоволяване на лични и семейни нужди, но и съответните квоти от естествените и граждански плодове. Чл. 30, ал.3 ЗС намира приложение, например, когато съсобственикът отдава под наем съсобствената вещ и инкасира сам целия наем; когато обработва общата земя и продава добитите плодове; дори и когато съсобственикът, който е получил добиви от обработваема земя, сам или чрез други лица консумира нейните плодове. Съобразявайки дадената от ищцата правна квалификация, обстоятелствената част на иска й по сметки, неговия петитум и установените в хода на производството факти и обстоятелства, съдът приема, че е предявен иск по чл. 30, ал.3 ЗС, с който ищцата желае да й бъдат заплатени сумите, представляващи стойността на добивите, които ответника е получил от съсобствените имоти несъразмерно на дела му. Съсобственик, който получава изцяло плодовете от съсобствен имот дължи на другите съсобственици, И ТО БЕЗ ПИСМЕНО ПОИСКВАНЕ, съответната на правата им част от стойността на добивите, макар и плодовете да са били консумирани от него.

От друга страна идеята на иска по чл. 31, ал. 2 от ЗС произтича от принципа за недопустимост на неоснователното обогатяване. За разлика от иска по чл. 30, ал. 3 от ЗС, разпоредбата на чл. 31, ал. 2 от ЗС има предвид само личното ползване на съсобствената вещ. Касае се за такова служене с вещта, при което последната не се използва като средство за производство на стока, нито съсобственикът, който я ползва, събира някакви доходи от нея, а извлича полза само за задоволяване на свои лични нужди, съобразно предназначението на вещта. За да бъде ефективно проведен иска по чл. 31, ал. 2 от ЗС, за да е основателен е необходимо да бъде спазено законодателното изискване за отправяне на писмено поискване, като от датата на отправянето му възниква правото на претенция. Настоящия иск по сметки не може да бъде подведен под този правен текст, поради което не следва да се съобразява изискването за отправяне на писмено поискване.

Твърдението на ответниците представлявани от адв.В.Т.,че  СИЕ  е била оспорена,не отговаря на фактите по делото.Искане за назначаване на нова СИЕ не е направено.Другите две-първоначална и допълнителна са приети от съда.В този смисъл те са част от доказателствата по делото и подлежат на обсъждане.

По отношение на наведеното от ответника възражение за изтекла погасителна давност на вземанията, съдът намира следното:

За вземания от събрани доходи давностният срок е 5 - годишен (чл.110 ЗЗД), като при получаване на наеми подходът е различен в зависимост от това към кого се отправя претенцията. Искът срещу наемателя може да се упражни в 3-годишен срок вр. чл.111, б.”в” ЗЗД, докато искът срещу съсобственика, събрал дохода от наемателя, може да се упражни в 5-годишния общ давностен срок  (вж.т.17 от ПП № 4 от 1964г., Решение № 459 от 29.01.2013г. по гр.дело № 157/2012г., ВКС, І г.о. по реда на чл.290 ГПК и др.).  В обилната еднопосочна практика на ВКС върховните съдии, след като тълкуват понятието "периодични плащания" по смисъла на чл.111, б. "в" ЗЗД стигат до извода, че същото се отнася до изпълнение на повтарящи се задължения за предаване на пари или други заместими вещи, имащи единен правопораждащ факт, чийто падеж настъпва през предварително определени интервали от време, а размерите на плащанията са изначално определени или определяеми без да е необходимо периодите да са равни и плащанията да са еднакви. Вземането по чл. 30, ал. 3 ЗС на съсобственик към друг съсобственик за получени добиви от съсобствената вещ не е срочно и не е свързано с понятието „периодично плащане”. Задължението на съсобственика, получил добиви от съсобствена вещ в повече от правата си, за отчитане на придобитото в повече пред останалите съсобственици, възниква от момента на получаване на добива. Тъй като изпълнението на това задължение не е обвързано със срок, същото е изискуемо от момента на възникването му, поради което вземането по чл.30, ал.3 ЗС се основава на идеята за забрана на неоснователното обогатяване - става изискуемо от момента на обогатяването (вж.т.7 от ПП № 1 от 1979г. на ВС). Съобразявайки датата на предявяване на иска по сметки – 29.06.2016 год. не са изминали предвидените в чл. 110 от ЗЗД пет години от получаването на средствата от страна на ответниците по иска по сметки дори и по отно-шение на първата от петте стопански години, обхваната от исковата претенция. Поради това възражението за изтекла погасителна давност по отношение на вземанията следва да се отхвърли, а иска по сметки с правно основание чл. 30, ал. 3 от ЗС да се уважи изцяло.

Неоснователно е и възражението,че ищците не са били възпрепятствани  да ползват земята съобразно дяловете си.Процесното делбено производство с начална дата от 2009г.,сочи на реално възпрепятстване и нежелание на ответниците,ищците да получат полагащите им се по закон части от сънаследствената земя.Да се твърди,че процесните имоти са предоставени доброволно на ищците и те сами са се лишили от ползването им е очевидно в разрез с  доказателствата по делото.Още повече,че още с исковата молба ищците са отправили  покана  по смисъла на чл.31 ал.2 от ЗС ,с която са поканили ответниците да им предоставят ползването на частта от имотите,съответстващи на дела им-факт неоспорим и не довел до разрешаване на искането им.

По разноските:

Съделителите следва да бъдат осъдени да заплатят в полза на РС Ка-варна държавна такса в размер на 4 % върху стойността на дяловете си.

По отношение на направените от съделителите разноски: Според чл.355 от Гражданско процесуалния кодекс, страните заплащат разноските съобразно стойността на дяловете им, а по присъединените искове в делбеното производство разноските се определят по чл.78 от ГПК. Тълкувайки цитираната разпоредба, настоящият съдебен състав стига до извода, че разноските включват заплатените такси за вещи лица и други съдопроизводствени действия по повод ликвидиране на съсобствеността. Правилата за присъждане разноски по чл.78 от ГПК, които включват и възнаграждение за един адвокат, намират приложение в делбеното производство само във връзка с предявени претенции по сметки. Това следва от редакцията на нормата на чл. 355 от ГПК и направеното с нея препращане към чл. 78 от същия кодекс. В този смисъл е и съдебната практика - Определение № 355 постановено на 01. VІІ. 2015 година от І Гражданско отделение на Върховния касационен съд на Република България по частно гражданско дело № 2020 по описа на същия съд за 2015 година и Определение № 55, постановено на 20. ІV. 2010 година от ІІ Гражданско отделение на Върховния касационен съд на Република България по гражданско дело № 22 по описа на същия съд за 2010 година.

Претендираните от ищците разноски,направени във втората фаза на делбата възлизат на сумата от 876.77 лева,представляващи разноски по назначени по делото експертизи,вкл заплащани такива за част от съделителите,които в срок не са внесли дължимите депозити за вещите лица.Тези разноски са свързани с допускането на имотите до делба и определянето на поделяемостта им, т. е. с ликвидиране на съсобствеността и следва да бъдат поети и от останалите съделители, съобразно дяловете им и изхода от иска за сметки.

Тъй като адвокатските възнаграждения, направени във връзка с ликвидиране на съсобствеността, не са свързани с предявени претенции по сметки, съдът по изложени по-горе съображения, не ги обсъжда.

Настоящия съдебен състав намира за неоснователно обективираното в писмената защита на адв.В.Т. искане да не се присъждат на ищците разноски,тъй като не е спазена законовата разпоредба на чл.80 от ГПК и не е представен списък на разноските от ищцовата страна в последното заседание по съдебното производство.Следва да се има предвид,че представянето на списък по чл.80 от ГПК има значение единствено по въпроса,че ако страната не го представи,тя няма право да иска изменение на решение в частта на разноските,но има право и ако не го е представила да получи разноски съобразно представените по делото доказателства за извършени такива.В настоящия случай освен,че е било направено искане от страна на процесуалния представител на ищцовата страна за присъждане на съдебно-деловодни разноски в последното заседание по съдебното производство,представени са и доказателства за направени такива.

Водим от горното и на основание чл. 353 от Гражданския процесуален кодекс Каварненският районен съд

 

                                        Р Е Ш И:

 

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на:

Р.И.С. ЕГН ********** с адрес *** законен наследник на починалия ответник по делото В.И.У. ЕГН ********** Поземлен имот с идентификатор № ***по КК на с.***,общ.Шабла,обл.Добрич с площ от ***/***/ дка,с пазарна стойност 29798,56/два*** и девет хиляди седемстотин девет*** и осем лева и пет-*** и шест стотинки/лева.

ОСЪЖДА Р.И.С. ЕГН ********** с адрес *** законен наследник на починалия ответник по делото В.И.У. ЕГН ********** да заплати на н-ци С. Т.П.-Г.П.Г. ЕГН ********** с адрес *** и Т.П.К. ЕГН ********** с адрес *** обезщетение за лишаване от ползване  за  ***/***/дка,в размер на 559.91/петстотин пет*** и девет лева и девет*** и една стотинки/лева.

ОСЪЖДА Р.И.С. ЕГН ********** с адрес *** законен наследник на починалия ответник по делото В.И.У. ЕГН **********

да заплати по сметка на Каварненски районен съд на основание чл. 355 ГПК държавна такса в размер на 1191,94/хиляда сто девет*** и един лева и девет*** и четири стотинки/ лева.

ПОСТАВЯ  В ДЯЛ на: А.Д.П. ЕГН ********** с адрес ***-законен наследник на починалия ответник по делото Т.И.П. ЕГН ********** Поземлен имот с идентификатор № *** по КК на с.***,общ.Шабла,обл.Добрич с площ от ***/***/ дка,с пазарна стойност 29794,99/два*** и девет хиляди седемстотин девет*** и четири лева и девет*** и девет стотинки/ лева.

ОСЪЖДА А.Д.П. ЕГН ********** с адрес ***-законен наследник на починалия ответник по делото Т.И.П. ЕГН ********** да заплати на н-ци С. Т.П.-Г.П.Г. ЕГН ********** с адрес *** и Т.П.К. ЕГН ********** с адрес *** обезщетение за лишаване от ползване за ***/***/дка,в размер на 556,50/петстотин пет*** и шест лева и пет*** стотинки/лева.

ОСЪЖДА А.Д.П. ЕГН ********** с адрес ***-законен наследник на починалия ответник по делото Т.И.П. ЕГН ********** да заплати по сметка на Каварненски районен съд на основание чл. 355 ГПК държавна такса в размер на 1191,80/хиляда сто девет*** и един лева и осем*** и стотинки/ лева.

ПОСТАВЯ  В ДЯЛ на: И.В.И. ЕГН **********  с постоянен и настоящ адрес *** и М.В.И. ЕГН **********  с постоянен и настоящ адрес *** законни наследници на починалия ответник по делото В.И.В. ЕГН ********** Поземлен имот с идентификатор № *** по КК на с.***,общ.Шабла,обл.Добрич с площ от ***/***/ дка,с пазарна стойност 29798,56/два*** и девет хиляди седемстотин девет*** и осем лева и пет*** и шест стотинки/лева.

ОСЪЖДА И.В.И. ЕГН **********  с постоян.ен и настоящ адрес *** и М.В.И. ЕГН **********  с постоянен и настоящ адрес *** законни наследници на починалия ответник по делото В.И.В. ЕГН ********** да заплатят на н-ци С. Т.П.-Г.П.Г. ЕГН ********** с адрес *** и Т.П.К. ЕГН ********** с адрес *** обезщетение за лишаване от ползване за ***/***/дка,в размер на 501.87/петстотин и един лева и осем*** и седем стотинки/лева.

ОСЪЖДА И.В.И. ЕГН **********  с постоянен и настоящ адрес *** и М.В.И. ЕГН **********  с постоянен и настоящ адрес *** законни наследници на починалия ответник по делото В.И.В. ЕГН ********** да заплатят солидарно на   П.В.Г. ЕГН ********** ***,съдебен адрес *** офис № * обезщетение за лишаване от ползване за 0,011/едина*** кв.м./дка,в размер на 18,68/осемна*** лева и шест*** и осем стотинки/ лева.

ОСЪЖДА И.В.И. ЕГН **********  с постоянен и настоящ адрес *** и М.В.И. ЕГН **********  с постоянен и настоящ адрес *** законни наследници на починалия ответник по делото В.И.В. ЕГН ********** да заплатят солидарно на   К.Н.Х. ЕГН ********** с адрес *** обезщетение за лишаване от ползване за 0,012/двана*** кв.м./дка,в размер на 20.48/два*** лева и четири*** и осем стотинки/лева;

ОСЪЖДА И.В.И. ЕГН **********  с постоянен и настоящ адрес *** и М.В.И. ЕГН **********  с постояанен и настоящ адрес *** законни наследници на починалия ответник по делото В.И.В. ЕГН ********** да заплатят солидарно по сметка на Каварненски районен съд на основание чл. 355 ГПК държавна такса в размер на 1191,94/хиляда сто девет*** и един лева и девет*** и четири стотинки/ лева.

ПОСТАВЯ  В ДЯЛ на: П.В.Г. ЕГН ********** ***,съдебен адрес *** офис № * следните имоти:

Имот с идентификатор № *** по КК на с.*** с площ ***/***/ дка,с пазарна стой-ност 16981,20/шестна*** хиляди деветстотин осем*** и един лева и два*** стотинки/ лева;

-поземлен имот с площ от ***/***/декара,представляващ част от поземлен имот с иденти-фикатор № ***,целият с площ от ***дка,с пазарна стойност  на дела 23513.98/два*** и три хиляди петстотин и трина*** лева и девет*** и осем стотинки/ лева;

-поземлен имот с площ от ***/***дка,представляващ част от поземлен имот с идентификатор № ***,целият с площ от ***/***/дка,с пазарна стойност на дела 1749.65/хиляда седемстотин четири*** и девет лева и шест*** и пет стотинки/ лева;

ОСЪЖДА П.В.Г. ЕГН ********** ***,съдебен адрес *** офис № * да заплати по сметка на Каварненски районен съд на основание чл. 355 ГПК държавна такса в размер на 1689,79/хиляда шестстотин осем*** и девет лева и седем*** и девет стотинки/ лева.

ПОСТАВЯ  В ДЯЛ на: В.В.М. ЕГН ********** ***,съдебен адрес *** офис № * следните имоти:

Имот с идентификатор № *** по КК на с.*** с площ ***/***/ дка,с пазарна стой-ност 16981,20/шестна*** хиляди деветстотин осем*** и един лева и два*** стотинки/ лева;

-поземлен имот с площ от ***/***дка,представляващ част от поземлен имот с иденти-фикатор № *** по КК на с.***,целият с площ от ***/***/дка,с пазарна стойност на дела  25265.37/два*** и пет хиляди двеста шест*** и пет лева и три*** и седем стотинки/ лева;

ОСЪЖДА В.В.М. ЕГН ********** ***,съдебен адрес *** офис № * да заплати по сметка на Каварненски районен съд на основание чл. 355 ГПК държавна такса в размер на 1689,87/хиляда шестстотин осем*** и девет лева  и осем*** и седем стотинки/лева.

ПОСТАВЯ  В ДЯЛ на: З.Ж.Т. ЕГН ********** с адрес ***-поземлен имот с площ от ***/***/ дка,представляващ част от поземлен имот с идентификатор № *** по КК на с.***,целият с площ от ***/***дка,с пазарна стойност на дела  21351.32/два*** и една хиляди триста пет*** и един лева и три*** и две стотинки/ лева;

ОСЪЖДА З.Ж.Т. ЕГН ********** с адрес *** да заплати по сметка на Каварненски районен съд на основание чл. 355 ГПК държавна такса в размер на 854.05/осемстотин пет*** и четири лева и пет стотинки/ лева.

ПОСТАВЯ  В ДЯЛ на: Н.Ж.К. ЕГН ********** с адрес ***

-поземлен имот с площ от ***/***/дка,представляващ част от поземлен имот с идентификатор № *** по КК на с.***,целият с площ от ***/***дка,с пазарна стойност на дела  11754.38/едина*** хиляди седемстотин пет*** и четири лева и три*** и осем стотинки/ лева;

-поземлен имот с площ от ***/***/ дка,представляващ част от поземлен имот с идентификатор № *** по КК на с.***,целият с площ от ***/деветна***/ дка,с пазарна стойност на дела  9596.94/девет хиляди петстотин девет*** и шест лева и девет*** и четири стотинки/ лева;

ОСЪЖДА Н.Ж.К. ЕГН ********** с адрес *** да заплати по сметка на Каварненски районен съд на основание чл. 355 ГПК държавна такса в размер на 854.05/осемстотин пет*** и четири лева и пет стотинки/ лева.

ПОСТАВЯ  В ДЯЛ на: М.А.  Д. ЕГН ********** с адрес ***

-поземлен имот с площ от ***/***/ дка представляващ част от поземлен имот с идентификатор № *** по КК на с.***,целият с площ от ***/***/ дка,с пазарна стойност на дела  10731.24/*** хиляди седемстотин три*** и един лева и два*** и четири стотинки/лева;

-поземлен имот с площ от ***/***дка представляващ част от поземлен имот с идентификатор № *** по КК на с.***,целият с площ от ***/***дка,с пазарна стойност на дела  10385.81/*** хиляди триста осем*** и пет лева и осем*** и една стотинки/лева;

ОСЪЖДА М.А.  Д. ЕГН ********** с адрес *** да заплати по сметка на Ка-варненски районен съд на основание чл. 355 ГПК държавна такса в размер на 844.68/осемстотин четири*** и четири лева и шест*** и осем стотин-ки/лева;

ПОСТАВЯ  В ДЯЛ на: З.А.Д. ЕГН ********** с адрес ***

-поземлен имот с площ от ***/***представляващ част от поземлен имот с идентификатор № *** по КК на с.***,целият с площ от ***/***дка,с пазарна стойност на дела 22122,21/два*** и две хиляди сто два*** и два лева и два*** и една стотинки/лева;

ОСЪЖДА З.А.Д. ЕГН ********** с адрес *** да заплати по сметка на Ка-варненски районен съд на основание чл. 355 ГПК държавна такса в размер на 884.88/осемстотин осем*** и четири лева и осем*** и осем стотин-ки/лева;

ПОСТАВЯ  В ДЯЛ на: Г.П.Г. ЕГН ********** с адрес ***

-поземлен имот с площ от ***/***/дка представляващ част от поземлен имот с идентификатор № ***  по КК на с.***,целият с площ от ***/***дка,с пазарна стойност на дела 13637,67/трина*** хиляди шестстотин три*** и седем лева и шест*** и седем стотинки/лева;

ОСЪЖДА Г.П.Г. ЕГН ********** с адрес *** да заплати на н-ци С. Т.П.- Т.П.К. ЕГН ********** с адрес *** обезщетение за лишаване от ползване за 0,366/триста шест*** и шест кв.м./дка,в размер на 312.38/триста и двана*** лева и три*** и осем стотинки/ лева.

ОСЪЖДА Г.П.Г. ЕГН ********** с адрес *** да заплати да заплати по сметка на Каварненски районен съд на основание чл. 355 ГПК държавна такса в размер на 545,48/петстотин четири*** и пет лева и четири*** и осем стотинки/лева;

ПОСТАВЯ  В ДЯЛ на: Т.П.К. ЕГН ********** с адрес ***

-поземлен имот с площ от ***/***/дка представляващ част от поземлен имот с идентификатор № ***  по КК на с.***,целият с площ от ***/***дка,с пазарна стойност на дела 13637,67/трина*** хиляди шестстотин три*** и седем лева и шест*** и седем стотинки/лева;

ОСЪЖДА  Т.П.К. ЕГН ********** с адрес *** да заплати на н-ци С. Т.П.- Г.П.Г. ЕГН ********** с адрес *** обезщетение за лишаване от ползване за 0,366/триста шест*** и шест кв.м./дка,в размер на 312.38/триста и двана*** лева и три*** и осем стотинки/ лева.

ОСЪЖДА  Т.П.К. ЕГН ********** с адрес *** да заплати да заплати по сметка на Каварненски районен съд на основание чл. 355 ГПК държавна такса в размер на 545,48/петстотин четири*** и пет лева и четири*** и осем стотинки/лева;

ПОСТАВЯ  В ДЯЛ на:Н-ЦИ С. Т.П.- Г.П.Г. ЕГН ********** с адрес *** и Т.П.К. ЕГН ********** с адрес ***

-поземлен имот с площ от ***/***/дка,представляващ част от поземлен имот с идентификатор № ***  по КК на с.***,целият с площ от ***/***дка,с пазарна стойност на дела 11075,28/едина*** хиляди седем*** и пет лева и два*** и осем стотинки/лева;

ОСЪЖДА Н-ЦИ С. Т.П.- Г. П.Г. ЕГН ********** с адрес *** и Т.П.К. ЕГН ********** с адрес *** да заплатят солидарно по  сметка на Каварненски районен съд на основание чл. 355 ГПК държавна такса в размер на 443.01/четиристотин четири*** и три лева и една стотинка/лева;

ПОСТАВЯ  В ДЯЛ на: А.К.Т. ЕГН ********** с адрес ***

-поземлен имот с площ от ***/***/дка,представляващ част от поземлен имот с идентификатор № ***  по КК на с.***,целият с площ от ***/***/ дка,с пазарна стойност на дела 5383.50/пет хиляди триста осем*** и три лева и пет*** стотинки/лева;

-поземлен имот с площ от ***/***/дка,представляващ част от поземлен имот с идентификатор № ***  по КК на с.***,целият с площ от ***/*******кв.м./дка,с пазарна стойност на дела 8492.30/осем хиляди четиристотин девет*** и два лева и три*** стотинки/лева;

ОСЪЖДА А.К.Т. ЕГН ********** с адрес *** да заплати по сметка на Каварненски районен съд на основание чл. 355 ГПК държавна такса в размер на 555,03/петстотин петдесет и пет лева и три стотинки/лева;

ПОСТАВЯ  В ДЯЛ на: С.К.А. ЕГН ********** с адрес ***

-поземлен имот с площ от ***/***/дка,представляващ част от поземлен имот с идентификатор № ***  по КК на с.***,целият с площ от ***/***/ дка,с пазарна стойност на дела 5381.80/пет хиляди триста осем*** и един лева и осем*** стотинки/лева;

-поземлен имот с площ от ***/***/дка,представляващ част от поземлен имот с идентификатор № ***  по КК на с.***,целият с площ от ***/*******кв.м./дка,с пазарна стойност на дела 8494.00/осем хиляди четиристотин девет*** и четири/лева;

ОСЪЖДА С.К.А. ЕГН ********** с адрес *** да заплати по сметка на Каварненски районен съд на основание чл. 355 ГПК държавна такса в размер на 555,03/петстотин пет*** и пет лева и три стотинки/лева;

ПОСТАВЯ  В ДЯЛ на: К.Н.Х. ЕГН ********** с адрес ***

-поземлен имот с площ от ***/***дка,представляващ част от поземлен имот с идентификатор № ***0  по КК на с.***,целият с площ от ***/***/ дка,с пазарна стойност на дела 5600.43/пет хиляди и шестстотин лева и четири*** и три стотинки/лева;

-поземлен имот с площ от *** /***дка,представляващ част от поземлен имот с идентификатор № *** по КК на с.***,целият с площ от ***/***дка,с пазарна стойност на дела 7669.73/седем хиляди шестстотин шест*** и девет лева и седем*** и три стотинки/лева;

ОСЪЖДА К.Н.Х. ЕГН ********** с адрес *** да заплати по сметка на Каварненски районен съд на основание чл. 355 ГПК държавна такса в размер на 555,03/петстотин пет*** и пет лева и три стотинки/лева;

ПОСТАВЯ  В ДЯЛ на: Д.Н.В. ЕГН ********** с адрес ***,съдебен адрес ***

-поземлен имот с идентификатор № *** с площ от ***/*** дка по КК на с.***,с пазарна стойност на имота 36110.19/тридесет и шест хиляди сто и *** лева и деветна*** стотинки/лева;

-поземлен имот с площ от ***/***/дка,представляващ част от поземлен имот с идентификатор № *** по КК на с.***,целият с площ от ***дка,с пазарна стойност на дела 6779.22/шест хиляди седемстотин седем*** и девет лева и два*** и две стотинки/лева;

ОСЪЖДА Д.Н.В. ЕГН ********** с адрес ***,съдебен адрес *** да заплати по сметка на Каварненски районен съд на основание чл. 355 ГПК държавна такса в размер на 1715.58/хиляда седемстотин и петна*** лева и пет*** и осем стотинки/лева;

ПОСТАВЯ  В ДЯЛ на: В.Ж.М. ЕГН ********** с адрес ***,съдебен адрес ***

-поземлен имот с идентификатор № *** с площ от ***/*** дка по КК на с.***,с пазарна стойност на имота 17757.78/седемна*** хиляди седемстотин пет*** и седем лева и седем*** и осем стотинки/лева;

-поземлен имот с площ от ***дка,представляващ част от поземлен имот с идентификатор № *** по КК на с.***,целият с площ от ***дка,с пазарна стойност на дела лева;

ОСЪЖДА В.Ж.М. ЕГН ********** с адрес ***,съдебен адрес *** да заплати по сметка на Каварненски районен съд на основание чл. 355 ГПК държавна такса в размер на 1688.87/хиляда шестстотин осем*** и осем лева и осем*** и седем стотинки/лева;

ПОСТАВЯ  В ДЯЛ на: Т.Ж.Ж. ЕГН**********  с адрес *** съдебен адрес ***

-поземлен имот с площ от ***/***/дка,представляващ част от поземлен имот с идентификатор № *** по КК на с.***,целият с площ от ***/***дка,с пазарна стойност на дела 49672.30/четири*** и девет хиляди шестстотин седем*** и два лева и три*** стотинки/лева;

ОСЪЖДА Т.Ж.Ж. ЕГН**********  с адрес *** съдебен адрес *** да заплати по сметка на Каварненски районен съд на основание чл. 355 ГПК държавна такса в размер на 1986.89/хиляда деветстотин осем*** и шест лева и осем*** и девет стотинки/лева;

ПОСТАВЯ  В ДЯЛ на: К.Ж.Р. ЕГН ********** с адрес.***,съдебен адрес ***

-поземлен имот с площ от ***/***/дка,представляващ част от поземлен имот с идентификатор № ***  по КК на с.***,целият с площ от ***/***дка,с пазарна стойност на дела 49672.30/четири*** и девет хиляди шестстотин седем*** и два лева и три*** стотинки/лева;

ОСЪЖДА К.Ж.Р. ЕГН ********** с адрес.***,съдебен адрес *** да заплати по сметка на Каварненски районен съд на основание чл. 355 ГПК държавна такса в размер на 1986.89/хиляда деветстотин осем*** и шест лева и осем*** и девет стотинки/лева;

ПОСТАВЯ  В ДЯЛ на: Я.И.А. ЕГН ********** с адрес *** съдебен адрес ***

-поземлен имот с площ от ***/***/дка,представляващ част от поземлен имот с идентификатор № ***  по КК на с.***,целият с площ от ***/*** ***/дка,с пазарна стойност на дела 43554.63/четири*** и три хиляди петстотин пет*** и четири лева и шест*** и три стотинки/лева;

ОСЪЖДА Я.И.А. ЕГН ********** с адрес *** да заплати по сметка на Каварненски районен съд на основание чл. 355 ГПК държавна такса в размер на 1742.19/хиляда седемстотин четири*** и два лева и деветна*** стотинки/лева;

ПОСТАВЯ  В ДЯЛ на: В.И.А. ЕГН ********** с адрес ***,съдебен адрес ***

-поземлен имот с площ от ***/***дка/,представляващ част от поземлен имот с идентифи-катор № ***  по КК на с.***,целият с площ от ***/три*** и *******кв.м./дка,с пазарна стойност на дела 26092.03/два*** и шест хиляди девет*** и два лева и три стотинки/лева;

-поземлен имот с площ от ***дка,представляващ част от поземлен имот с идентификатор № ***  по КК на с.***,целият с площ от ***/***дка,с пазарна стойност на дела 16339.89/шестна*** хиляди триста три*** и девет лева и осем*** и девет стотинки/лева;

ОСЪЖДА В.И.А. ЕГН ********** с адрес ***,съдебен адрес *** да заплати по сметка на Каварненски районен съд на основание чл. 355 ГПК държавна такса в размер на 1697.28/хиляда шестстотин девет*** и седем лева и два*** и осем сто-тинки/лева;

ОСЪЖДА   Р.И.С. ЕГН ********** с адрес *** законен наследник на починалия ответник по делото и по иска по сметки В.И.У. ЕГН ********** да заплати на основание чл.30, ал.3 вр. чл.93 ЗС на всеки един от ищците по иска по сметки,а именно: Т.Ж.Ж. ЕГН**********  с адрес *** съдебен адрес ***;К.Ж.Р. ЕГН ********** с адрес.***,съдебен адрес ***; Я.И.А. ЕГН ********** с адрес *** съдебен адрес *** и

В.И.А. ЕГН ********** с адрес ***,съдебен адрес ***,сума от по 448,77/четиристотин четири*** и осем лева и седем*** и седем стотинки/лева и  лева,ведно с лихвите за забава от предявяване на иска до окончателното изплащане на сумите,представляващи обезщетение за лишаването от ползване на собствената им земеделска земя от рентни доходи за периода 2010/,2011год,2011/2012г.,2012/2013г. и 2013/2014г.,както и сума от  по 55,48/пет*** и пет лева и четири*** и осем стотинки/лева лева,ведно с лихвите за забава от предявяване на иска до окончателното изплащане на сумите,представляващи обезщетение за неполучени от ищците дивиденти върху внесен дялов капитал за същия период от време.

ОСЪЖДА   Р.И.С. ЕГН ********** с адрес *** законен наследник на починалия ответник по делото и по иска по сметки В.И.У. ЕГН ********** да заплати на основание чл.355 вр. чл.78, ал.1 ГПК и чл.1 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК в полза на Районен съд – Каварна държавна такса върху размера на присъединеният в делбата облигационен иск с правно основание чл. 30, ал. 3, във вр. с чл. 93 от ЗС  сумата от 80.68/осем*** лева и шест*** и осем стотинки/лева.

ОСЪЖДА А.Д.П. ЕГН ********** с адрес ***-законен наследник на починалия ответник по делото и по иска по сметки Т.И.П. ЕГН ********** да заплати на основание чл.30, ал.3 вр. чл.93 ЗС на всеки един от ищците по иска по сметки,а именно: Т.Ж.Ж. ЕГН**********  с адрес *** съдебен адрес ***;К.Ж.Р. ЕГН ********** с адрес.***,съдебен адрес ***; Я.И.А. ЕГН ********** с адрес *** съдебен адрес *** и В.И.А. ЕГН ********** с адрес ***,съдебен адрес ***,сума от по 448,77/четиристотин четири*** и осем лева и седем*** и седем стотинки/лева и  лева,ведно с лихвите за забава от предявяване на иска до окончателното изплащане на сумите,представляващи обезщетение за лишаването от ползване на собствената им земеделска земя от рентни доходи за периода 2010/,2011год,2011/2012г.,2012/2013г. и 2013/2014г.,както и сума от  по 55,48/пет*** и пет лева и четири*** и осем стотинки/лева лева,ведно с лихвите за забава от предявяване на иска до окончателното изплащане на сумите,представляващи обезщетение за неполучени от ищците дивиденти върху внесен дялов капитал за същия период от време.

ОСЪЖДА А.Д.П. ЕГН ********** с адрес ***-законен наследник на починалия ответник по делото и по иска по сметки Т.И.П. ЕГН ********** да заплати на основание чл.355 вр. чл.78, ал.1 ГПК и чл.1 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК в полза на Районен съд – Каварна държавна такса върху размера на присъединеният в делбата облигационен иск с правно основание чл. 30, ал. 3, във вр. с чл. 93 от ЗС  сумата от 80.68/осем*** лева и шест*** и осем стотинки/лева.

ОСЪЖДА И.В.И. ЕГН **********  с поС.ен и настоящ адрес *** и М.В.И. ЕГН **********  с поС.ен и настоящ адрес *** законни наследници на починалия ответник по делото   и по иска по сметки В.И.В. ЕГН ********** да заплатят солидарно на всеки един от ищците по иска по сметки,а именно: Т.Ж.Ж. ЕГН**********  с адрес *** съдебен адрес ***;К.Ж.Р. ЕГН ********** с адрес.***,съдебен адрес ***; Я.И.А. ЕГН ********** с адрес *** съдебен адрес *** и В.И.А. ЕГН ********** с адрес ***,съдебен адрес ***,сума от по 448,77/четиристотин четири*** и осем лева и седем*** и седем стотинки/лева и  лева,ведно с лихвите за забава от предявяване на иска до окончателното изплащане на сумите,представляващи обезщетение за лишаването от ползване на собствената им земеделска земя от рентни доходи за периода 2010/,2011год,2011/2012г.,2012/2013г. и 2013/2014г.,както и сума от  по 55,48/пет*** и пет лева и четири*** и осем стотинки/лева лева,ведно с лихвите за забава от предявяване на иска до окончателното изплащане на сумите,представляващи обезщетение за неполучени от ищците дивиденти върху внесен дялов капитал за същия период от време.

ОСЪЖДА И.В.И. ЕГН **********  с постоянен и настоящ адрес *** и М.В.И. ЕГН **********  с постоянен и настоящ адрес *** законни наследници на починалия ответник по делото   и по иска по сметки В.И.В. ЕГН ********** да заплатят солидарно на основание чл.355 вр. чл.78, ал.1 ГПК и чл.1 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК в полза на Районен съд – Каварна държавна такса върху размера на присъединеният в делбата облигационен иск с правно основание чл. 30, ал. 3, във вр. с чл. 93 от ЗС  сумата от 80.68/осем*** лева и шест*** и осем стотинки/лева.

ОСЪЖДА Ж.К.В. с ЕГН ********** *** да заплати на всеки един от ищците по иска по сметки,а именно: Т.Ж.Ж. ЕГН**********  с адрес *** съдебен адрес ***;К.Ж.Р. ЕГН ********** с адрес.***,съдебен адрес ***; Я.И.А. ЕГН ********** с адрес *** съдебен адрес *** и В.И.А. ЕГН ********** с адрес ***,съдебен адрес ***,сума от по 1706,25/хиляда седемстотин и шест лева и два*** и пет стотинки/лева,ведно с лихвите за забава от предявяване на иска до окончателното изплащане на сумите,представляващи обезщетение за лишаването от ползване на собствената им земеделска земя от рентни доходи за периода 2010/,2011год,2011/2012г.,2012/2013г. и 2013/2014г.,както и сума от по 236,25/двеста три*** и шест лева и два*** и пет стотинки/лева,ведно с лихвите за забава от предявяване на иска до окончателното изплащане на сумите,представляващи обезщетение за неполучени от ищците дивиденти върху внесен дялов капитал за същия период от време.

ОСЪЖДА Ж.К.В. с ЕГН ********** *** да заплати на основание чл.355 вр. чл.78, ал.1 ГПК и чл.1 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК в полза на Районен съд – Каварна държавна такса върху размера на присъединеният в делбата облигационен иск с правно основание чл. 30, ал. 3, във вр. с чл. 93 от ЗС  сумата от 310.80/триста и *** лева и осем*** стотинки/лева.

ОСЪЖДА М.А.Д. с ЕГН ********** *** да заплати на всеки един от ищците по иска по сметки,а именно: Т.Ж.Ж. ЕГН**********  с адрес *** съдебен адрес ***;К.Ж.Р. ЕГН ********** с адрес.***,съдебен адрес ***; Я.И.А. ЕГН ********** с адрес *** съдебен адрес *** и В.И.А. ЕГН ********** с адрес ***,съдебен адрес ***,сума от по 609.38/шестстотин и девет лева и три*** и осем стотинки/лева,ведно с лихвите за забава от предявяване на иска до окончателното изплащане на сумите,представляващи обезщетение за лишаването от ползване на собствената им земеделска земя от рентни доходи за периода 2010/,2011год,2011/2012г.,2012/2013г. и 2013/2014г.,както и сума от по 84.38 /осем*** и четири лева и три*** и осем стотинки/лева,ведно с лихвите за забава от предявяване на иска до окончателното изплащане на сумите,представляващи обезщетение за неполучени от ищците дивиденти върху внесен дялов капитал за същия период от време.

ОСЪЖДА М.А.Д. *** да заплати на основание чл.355 вр. чл.78, ал.1 ГПК и чл.1 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК в полза на Районен съд – Каварна държавна такса върху размера на присъединеният в делбата облигационен иск с правно основание чл. 30, ал. 3, във вр. с чл. 93 от ЗС  сумата от 111/сто и едина***/ лева.

ОСЪЖДА В.Ж.М.  с ЕГН  ********** *** да заплати на всеки един от ищците по иска по сметки,а именно: Т.Ж.Ж. ЕГН**********  с адрес *** съдебен адрес ***;К.Ж.Р. ЕГН ********** с адрес.***,съдебен адрес ***; Я.И.А. ЕГН ********** с адрес *** съдебен адрес *** и В.И.А. ЕГН ********** с адрес ***,съдебен адрес *** сума от по 1365/хиляда триста шест*** и пет/ лева,ведно с лихвите за забава от предявяване на иска до окончателното изплащане на сумите,представляващи обезщетение за лишаването от ползване на собствената им земеделска земя от рентни доходи за периода 2010/,2011год,2011/2012г.,2012/2013г. и 2013/2014г.,както и сума от по 189/сто осем*** и девет/лева,ведно с лихвите за забава от предявяване на иска до окончателното изплащане на сумите,представляващи обезщетение за неполучени от ищците дивиденти върху внесен дялов капитал за същия период от време.

ОСЪЖДА В.Ж.М.  с ЕГН  ********** *** да заплати на основание чл.355 вр. чл.78, ал.1 ГПК и чл.1 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК в полза на Районен съд – Каварна държавна такса върху размера на присъединеният в делбата облигационен иск с правно основание чл. 30, ал. 3, във вр. с чл. 93 от ЗС  сумата от 248.64/двеста четири*** и осем лева и шест*** и четири стотинки/ лева.

ОСЪЖДА   Р.И.С. ЕГН ********** с адрес *** законен наследник на починалия ответник по делото и по иска по сметки В.И.У. ЕГН ********** да заплати на всеки един от ищците по иска по сметки,а именно: Т.Ж.Ж. ЕГН**********  с адрес *** съдебен адрес ***;К.Ж.Р. ЕГН ********** с адрес.***,съдебен адрес ***; Я.И.А. ЕГН ********** с адрес *** съдебен адрес *** и В.И.А. ЕГН ********** с адрес ***,съдебен адрес *** сума от по 8.18/осем лева и осемна*** стотинки/лева,съставляваща дължими разноски по присъединеният в делбата иск по сметки за възнаграждение за вещо лице по СИЕ и допълнителна СИЕ,пропорционално на претендираните срещу горепосочения ответник по иска по сметки суми.

ОСЪЖДА А.Д.П. ЕГН ********** с адрес ***-законен наследник на починалия ответник по делото и по иска по сметки Т.И.П. ЕГН ********** да заплати на основание чл.30, ал.3 вр. чл.93 ЗС на всеки един от ищците по иска по сметки,а именно: Т.Ж.Ж. ЕГН**********  с адрес *** съдебен адрес ***;К.Ж.Р. ЕГН ********** с адрес.***,съдебен адрес ***; Я.И.А. ЕГН ********** с адрес *** съдебен адрес *** и В.И.А. ЕГН ********** с адрес ***,съдебен адрес ***,сума от по 8.18/осем лева и осемна*** стотин-ки/лева,съставляваща дължими разноски по присъединеният в делбата иск по сметки за възнаграждение за вещо лице по СИЕ и допълнителна СИЕ,пропорционално на претендираните срещу горепосочения ответник по иска по сметки суми.

ОСЪЖДА И.В.И. ЕГН **********  с поС.ен и настоящ адрес *** и М.В.И. ЕГН **********  с поС.ен и настоящ адрес *** законни наследници на починалия ответник по делото   и по иска по сметки В.И.В. ЕГН ********** да заплатят солидарно на всеки един от ищците по иска по сметки,а именно:Т.Ж.Ж. ЕГН**********  с адрес *** съдебен адрес ***;К.Ж.Р. ЕГН ********** с адрес.***,съдебен адрес ***; Я.И.А. ЕГН ********** с адрес *** съдебен адрес *** и В.И.А. ЕГН ********** с адрес ***,съдебен адрес ***,сума от по 8.18/осем лева и осемна*** стотинки/лева,съставляваща дължими разноски по присъ-единеният в делбата иск по сметки за възнаграждение за вещо лице по СИЕ и допълнителна СИЕ,пропорционално на претендираните срещу горепосочения ответник по иска по сметки суми.

ОСЪЖДА Ж.К.В. с ЕГН ********** *** да заплати на всеки един от ищците по иска по сметки,а именно: Т.Ж.Ж. ЕГН**********  с адрес *** съдебен адрес ***;К.Ж.Р. ЕГН ********** с адрес.***,съдебен адрес ***; Я.И.А. ЕГН ********** с адрес *** съдебен адрес *** и В.И.А. ЕГН ********** с адрес ***,съдебен адрес ***,сума от по 30.90/три*** лева и девет*** стотинки/лева,съставляваща дължими разноски по присъединеният в делбата иск по сметки за възнаграждение за вещо лице по СИЕ и допълнителна СИЕ,пропорционално на претендираните срещу горепосочения ответник по иска по сметки суми.

ОСЪЖДА М.А.Д. с ЕГН ********** *** да заплати на всеки един от ищците по иска по сметки,а именно: Т.Ж.Ж. ЕГН**********  с адрес *** съдебен адрес ***;К.Ж.Р. ЕГН ********** с адрес.***,съдебен адрес ***; Я.И.А. ЕГН ********** с адрес *** съдебен адрес *** и В.И.А. ЕГН ********** с адрес ***,съдебен адрес ***,сума от по 10.91/*** лева и девет*** и една стотинки/лева,съставляваща дължими разноски по присъединеният в делбата иск по сметки за възнаграждение за вещо лице по СИЕ и допълнителна СИЕ,пропорционално на претендираните срещу горепосочения ответник по иска по сметки суми.

ОСЪЖДА В.Ж.М.  с ЕГН  ********** *** да заплати на всеки един от ищците по иска по сметки,а именно: Т.Ж.Ж. ЕГН**********  с адрес *** съдебен адрес ***;К.Ж.Р. ЕГН ********** с адрес.***,съдебен адрес ***; Я.И.А. ЕГН ********** с адрес *** съдебен адрес *** и В.И.А. ЕГН ********** с адрес ***,съдебен адрес *** сума от по 24.54/два*** и четири лева и пет*** и четири стотинки/лева съставляваща дължими разноски по присъединеният в делбата иск по сметки за възнаграждение за вещо лице по СИЕ и допълнителна СИЕ,пропорционално на претендираните срещу горепосочения ответник по иска по сметки суми.

ОСЪЖДА  Г.П.Г. ЕГН ********** с адрес *** да заплати на всеки един от ищците по делбеното дело,а именно: Т.Ж.Ж. ЕГН**********  с адрес *** съдебен адрес ***;К.Ж.Р. ЕГН ********** с адрес.***,съдебен адрес ***; Я.И.А. ЕГН ********** с адрес *** съдебен адрес *** и В.И.А. ЕГН ********** с адрес ***,съдебен адрес *** сума от по 32.08/три*** и два лева и осем стотинки/лева,съставляваща разноски заплащани от горепосочените ищци за съделителя,който в срок не е внесъл дължимите депозити за вещи лица по назначените СТЕ и допълнителни СТЕ.

ОСЪЖДА  Т.П.К. ЕГН ********** с адрес *** да заплати на всеки един от ищците по делбеното дело,а именно: Т.Ж.Ж. ЕГН**********  с адрес *** съдебен адрес ***;К.Ж.Р. ЕГН ********** с адрес.***,съдебен адрес ***; Я.И.А. ЕГН ********** с адрес *** съдебен адрес *** и В.И.А. ЕГН ********** с адрес ***,съдебен адрес *** сума от по 32.08/три*** и два лева и осем стотинки/лева,съставляваща разноски заплащани от горепосочените ищци за съделителя,който в срок не е внесъл дължимите депозити за вещи лица по назначените СТЕ и допълнителни СТЕ.

ОСЪЖДА А.К.Т. ЕГН ********** с адрес *** да заплати на всеки един от ищците по делбеното дело,а именно: Т.Ж.Ж. ЕГН**********  с адрес *** съдебен адрес ***;К.Ж.Р. ЕГН ********** с адрес.***,съдебен адрес ***; Я.И.А. ЕГН ********** с адрес *** съдебен адрес *** и В.И.А. ЕГН ********** с адрес ***,съдебен адрес *** сума от по 21.39/два*** и един лева и три*** и девет стотинки/лева ,съставляваща разноски заплащани от горепосочените ищци за съделителя,който в срок не е внесъл дължимите депозити за вещи лица по назначените СТЕ и допълнителни СТЕ.

ОСЪЖДА С.К.А. ЕГН ********** с адрес *** да заплати на всеки един от ищците по делбеното дело,а именно: Т.Ж.Ж. ЕГН**********  с адрес *** съдебен адрес ***;К.Ж.Р. ЕГН ********** с адрес.***,съдебен адрес ***; Я.И.А. ЕГН ********** с адрес *** съдебен адрес *** и В.И.А. ЕГН ********** с адрес ***,съдебен адрес *** сума от по 21.39/два*** и един лева и три*** и девет стотинки/лева,съставляваща разноски 9.009дължимите депозити за вещи лица по назначените СТЕ и допълнителни СТЕ.

ОСЪЖДА К.Н.Х. ЕГН ********** с адрес *** да заплати на всеки един от ищците по делбеното дело,а именно: Т.Ж.Ж. ЕГН**********  с адрес *** съдебен адрес ***;К.Ж.Р. ЕГН ********** с адрес.***,съдебен адрес ***; Я.И.А. ЕГН ********** с адрес *** съдебен адрес *** и В.И.А. ЕГН ********** с адрес ***,съдебен адрес *** сума от по 21.39/два*** и един лева и три*** и девет стотинки/лева,съставляваща разноски заплащани от горепосочените ищци за съделителя,който в срок не е внесъл дължимите депозити за вещи лица по назначените СТЕ и допълнителни СТЕ.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Добрички окръжен съд, в двуседмичен срок от връчването му на страните по делото.

 

 

 

                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: …………………