Р   Е   Ш   Е  Н  И   Е

 

 

Гр.Каварна, 23.05.2017г.

 

В    И М Е Т О    Н А     Н А Р О Д А

 

        Каварненски районен съд в открито съдебно заседание на единадесети май , през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

и при секретаря Елена Шопова разгледа докладваното от районния съдия Гр.дело №205/2017г. по описа на КРС и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.28, във вр. с чл.26 от Закона за закрила на детето.

*********************************************************

Така мотивиран, КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД

 

 

Р   Е  Ш   И :

 

 

НАСТАНЯВА детето В.Р.Б. с ЕГН ********** в семейството на негови близки    – Д.Н.А. с ЕГН ********** и М.Т.П. с ЕГН **********, двамата с постоянен адрес: ***,  за срок от три години, считано от влизане в сила на решението.

Решението подлежи на незабавно изпълнение.

Решението може да бъде обжалвано в седемдневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд Добрич.

 

 

 

 

                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………………