Р Е Ш Е Н И Е

№68

гр.Каварна 23.06.2017г.

 

В   ИМЕТО    НА   НАРОДА

 

Каварненският районен съд в публично заседание на двадесет и трети май през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА     

 

при участието на секретаря Анастасия Митева и в присъствието на прокурора Галин Гавраилов, като разгледа докладваното от съдията Гр.д. № 206 по описа за 2017 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по молба на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” гр.Каварна, с правно основание чл.28, вр. чл.25, ал.1, т.1, пр.1 и т.3 от Закона за закрила на детето, за определяне на мярка за закрила, като бъде настанено детето М.Р.Б. в семейството на близки Д.Н.А. и М.Т.П. за срок от три година.

 *********************************************************

*********************************************************

  Воден от горното и на основание чл.28 ал.1 от ЗЗДт, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОПРЕДЕЛЯ МЯРКА ЗА ЗАКРИЛА, като настанява детето М.Р.Б., ЕГН **********, в семейството на близки Д.Н.А., ЕГН ********** и М.Т.П., ЕГН **********, с адрес ***, за срок от три година, считано от постановяване на настоящото решение – 23.06.2017г., на основание чл.28, вр. чл.25, ал.1, т.1, пр.1 и т.3 от Закона за закрила на детето.

Решението подлежи на незабавно изпълнение на основание чл.28, ал.4 от ЗЗДт.

Решението може да бъде обжалвано пред Добрички окръжен съд в 7-дневен срок от връчването му на страните.

 

 

                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: …………………..