О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№52

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в закрито заседание на двадесет и шести февруари през двехиляди и шестнадесета година в състав

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

като обсъди Гр.Д №209/2008г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Гражданско дело №209/2008г. е образувано на основание искова молба вх.№493/20.11.2008г., подадена от Х.Х.С. срещу В.А.К., с която са предявени искове с правно основание чл.31, ал.2 ЗС, за осъждане на ответника да му заплати сумата от 4400 лева, представляваща обезщетение за ползването без правно основание на 22 кв.м. площ, собственост на ищеца, представляващи част от ПИ № *** по КККР на гр.Каварна, както и да му заплаща ежемесечно сумата от 200 лева.

С писмена молба вх.№636/25.02.2016г., ищецът заявява, че се отказва изцяло от предявените искове, поради извънсъдебно уреждане на спора и моли производството по делото да бъде прекратено.

Въз основа на така подадената молба, съдът намира, че е десезиран от правния спор, поради заявения отказ от исковете и на основание чл.233 ГПК производството по делото подлежи на прекратяване.

Водим от гореизложеното, съдът:

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА на основание чл.233 ГПК, производството по Гр.Д №209/2008 год. по описа на Каварненски районен съд, образувано въз основа на подадена искова молба вх.№493/20.11.2008г. от Х.Х.С., ЕГН **********, с адрес ***, против В.А.К., ЕГН **********, с адрес ***, с която са предявени искове с правно основание чл.31, ал.2 ЗС, за осъждане на ответника да заплати сумата от 4400 лева, представляваща обезщетение за ползването без правно основание на 22 кв.м. площ, собственост на ищеца, представляващи част от ПИ № *** по КККР на гр.Каварна, както и да заплаща ежемесечно на ищеца сумата от 200 лева.

Препис от определението да се връчи на страните.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Добрички окръжен съд в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……………………