Р Е Ш Е Н И Е

 

гр. Каварна, 23.07.2019г.

 

В   И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в публично заседание на девети юли, през две хиляди и деветнадесета  година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

при участието на секретаря А.М.и в присъствието на прокурора .......................... разгледа докладваното от съдията Гр.д. № 21 по описа за 2019 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 50 от СК, трансформирано на основание чл. 321, ал. 5 от ГПК, с определение № 309/12.06.2019 г.

С молба подадена на 07.06.2019 г. съпрузите С.Р.Х.  и А.И.Х., представят подписано от двамата писмено споразумение по реда на чл. 51 от СК, в което изразяват желанието си за прекратяване на сключения брак по взаимно съгласие, поради настъпилото в него дълбоко и непоправимо разстройство, без съда да издирва мотиви за това. Със споразумението уреждат въпросите относно упражняването на родителските права над непълнолетното дете, личните отношения и издръжката на детето, личните и имуществените отношения между съпрузите.

В проведеното съдебно заседание  на 09.07.2019г. молителите заявяват, че поддържат молбата за развод и постигнатото споразумение.

Контролиращата страна Д ”СП” град Каварна в изготвения социален доклад излага становище, че за непълнолетното дете И. се полагат адекватни грижи, не съществува риск за него и с постигнатото между страните споразумение интересите на  детето са защитени изцяло.

След преценка на представените по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, съдът приема за установено от фактическа страна следното:

От представеното по делото удостоверение за сключен граждански брак, издаден въз основа на акт ***. изд. от Община Каварна, се установява, че С.Р.Х. и А.И. М. са сключили граждански брак на 10.10.1997 г. пред длъжностното лице по гражданското състояние в с. С.като съпругата е приела след брака да носи фамилното име на съпруга си Х.. От представеното  удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца с изх.№АО-01-670/24.04.2019г.  се установява, че молителите са родители на детето И. С.Р., роден на *** г.

При така установеното от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи:

Молбата за прекратяване на гражданския брак с развод по взаимно съгласие е процесуално допустима. Разгледана по същество се явява основателна.

  Налице са предпоставките на чл. 50 и чл. 51 от СК за допускане на развод по взаимно съгласие, без да се издирват мотивите на страните за прекратяване на брака. Съдът се убеди в сериозното и непоколебимо взаимно съгласие на молителите за прекратяване на брака им с развод, изразено както в подадената писмена молба и споразумение по чл. 51 СК, така и заявено лично в съдебно заседание. Постигнатото между молителите в писмен вид споразумение за последиците от прекратяването на брака удовлетворява изискванията по чл. 51 от СК, същото не противоречи на закона, както и е в интерес на роденото от брака непълнолетно дете И., поради което следва да бъде утвърдено.

Предвид горното, молбата по чл. 50 от СК се явява основателна и като такава следва да бъде уважена, като съдът прекрати брака на молителите с развод по взаимно съгласие при уговорените в споразумението условия.

На основание чл. 329, ал. 1 от ГПК вр. чл. 6, т. 3 от Тарифа за ДТ, които се събират от съдилищата по ГПК, съдът определя окончателна държавна такса по допускане на развода в размер на 40 лв. По делото са ангажирани доказателства, че молителят С.Р.Х. е внесъл държавна такса в размер на 25.00 лева при завеждане на молбата. Съгласно постигнатото между молителите споразумение останалата дължима такса в размер на 15 лева, следва да се възложи на молителката  А.И.Х..

На основание чл. 7 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, молителят С.Р.Х. дължи държавна такса в размер на 100.80 лева, определена по реда на чл. 7, т. 2 от Тарифата за държавните такси по ГПК, а именно 2 % върху тригодишните платежи от определената за детето издръжка.

Така мотивиран и на основание чл. 330, ал. 3 ГПК, СЪДЪТ

 

Р Е  Ш  И  :

 

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД на основание чл. 50 от СК, сключения на 10.10.1997 год. пред длъжностното лице по гражданското състояние при кметство с. С., общ. Каварна, обл. Добрич, граждански брак между С.Р.Х., с ЕГН ********** и А.И.Х., с ЕГН **********, за който е съставен акт за граждански брак ****

УТВЪРЖДАВА постигнатото по реда на чл. 51 от СК споразумение, като:

ОБЯВЯВА, че двамата съпрузи желаят да прекратят брака си с развод, без съда да издирва мотивите за прекратяването и без да се произнася  по въпроса за вината.

ПОСТАНОВЯВА, че упражняването на родителските права по отношение на непълнолетото дете И. С.Р., с ЕГН **********  се предоставят на  майката  А.И.Х..

ПОСТАНОВЯВА, че на бащата С.Р.Х., с ЕГН ********** се определя режим на лични контакти с непълнолетното дете  И. С.Р.  както следва:

 -  всяка първа и трета събота и неделя от месеца за времето от 09.00 до 17.00 часа, без приспиване в дома на бащата.

ПОСТАНОВЯВА, че детето И. С.Р., с ЕГН ********** ще живее на адреса, на който живее майката А.И.Х. ***.

ОБЯВЯВА, че семейно жилище по смисъла на закона съпрузите не  са придобили в собственост по време на брака си.

ПОСТАНОВЯВА, че бащата С.Р.Х., ЕГН **********,  ще заплаща месечна издръжка в полза на непълнолетното  си дете И. С.Р., с ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител А.И.Х., ЕГН **********, в размер на 140.00 лева (сто и четиридесет), считано от влизане на решението в сила за развод, при падеж пето число на месеца, за който се дължи издръжката, ведно със следващата се законна лихва  за всяка закъсняла вноска, до настъпване  на законно основание за нейното  изменяване  или прекратяване.

ОБЯВЯВА, че след развода  издръжка между  съпрузите не се дължи.

ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака съпругата  А.И.Х.  да възстанови предбрачното си фамилно име - М..

ОБЯВЯВА, че с подписването на настоящото споразумение съпрузите уреждат окончателно и завинаги всички лични въпроси, свързани с прекратяването на брака, както за в бъдеще и двете страни заявяват, че няма да имат претенции по отношение на въпросите, уредени в настоящото споразумение.

ОБЯВЯВА, че разноските по брачното дело, остават в тежест за всяка от страните, така както са направени.

ОСЪЖДА С.Р.Х., ЕГН **********, с адрес ***, да заплати по сметка на районен съд Каварна сумата от 100.80 лв. (сто  лева и осемдесет стотинки), представляваща  държавна такса върху определения размер издръжка.

ОСЪЖДА А.И.Х., ЕГН **********, с адрес ***, да заплати по сметка на районен съд Каварна сумата от 15.00 лв. (петнадесет лева), представляваща  държавна такса по допускане на развода.

Решението не подлежи на обжалване.

 

                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: ………………