Р Е Ш Е Н И Е

 

гр.Каварна 21.12.2018 г.

 

В   ИМЕТО   НА  НАРОДА

 

Каварненският районен съд в публично заседание на двадесет и седми ноември през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

при участието на секретаря А.М.и в присъствието на прокурора Бонка Костадинова-Белчева, като разгледа докладваното от съдията Гр.д. № 548 по описа за 2018 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.30 от Закона за закрила на детето /ЗЗДет./.

Образувано е по искане на Дирекция "Социално подпомагане" гр. Каварна за прекратяване настаняването на непълнолетното дете Р.М.М., с ЕГН ********** в професионалното приемно семейство на С.А.С. и реинтегрирането й в семейството на нейната майка Ю.А.И., с ЕГН **********, с настоящ адрес ***.

В подадената от Д "СП" Каварна молба се излага, че Р.М.М. е обект на социална работа от 04.07.2016 г., след депозирана от майката Ю.А. молба за настаняването й извън семейството, поради липса на условия и възможност за полагане на грижи за отглеждането и възпитанието й. С оглед констатираното наличие на рискови фактори в биологичното семейство и изчерпване на възможностите детето да се отглежда от родителя, както и при близки и роднини, настаняването на малолетната Р. в подходящо приемно семейство се е оказало единствената алтернатива за опазване живота и здравето й. Отчитайки съществуващия риск за детето в семейна среда спрямо него е предприета мярка за закрила по ЗЗДет. и със Заповед № 0804-ЗДЗД-0050/08.07.2016 г. на Директора на ДСП Каварна, детето Р. е настанено в приемното семейство на С.С.. Мярката за закрила е потвърдена със съдебно решение № 105/19.10.2016 г. на РС Ген.Тошево за срок от една година, считано от влизането му в сила – 03.11.2016 г. Поради липса на възможности за предприемане на реинтеграция на детето, Д „СП” Ген.Тошево повторно е настанила детето в приемното семейство на С.С.. С оглед оказване на подкрепа на семейството в процеса на реинтеграция на детето за периода месец юли 2017 г. – месец декември 2017 г. на Ю.И. и съжителя й В.Л. са предоставени социални услуги от ЦОП гр. Балчик за повишаване на родителския им капацитет. В изпълнение на плана за действие на 18.06.2018 г. е извършено актуално социално проучване на възможностите и желанието на биологичния родител да отглежда детето в семейна среда. Предвид установената трайна и положителна промяна по отношение възможностите на майката да поеме грижите за детето на 22.06.2018 г. със заповед № ЗД/Д-ТХ-ГТ/011 на директора на Д ”СП” Ген.Тошево е прекратено временно настаняването на малолетната Р.М. в професионалното приемно семейство, с цел реинтеграцията в биологичното семейство.

В съдебно заседание Директорът на Д „СП” Каварна, моли за постановяване на решение, с което да бъде прекратено настаняването на детето в приемно семейство, като бъде върнато при биологичния му родител с оглед настъпилата трайна промяна по отношение възможностите на майката да обгрижва детето. След връщане на детето в семейството, при извършваните периодични посещения в дома му е установено, че родителят вече е в състояние да полага грижи за него, работи и може да осигурява нормални условия за отглеждането му, майката й съжителят й са емоционално стабилни и могат да разчита един на друг, като се съобразяват и със съветите давани им от социалните работници.

Районна прокуратура Каварна взема становище за уважаване на молбата, с оглед нейната основателност и доказаност, като счита, че  връщане на детето в биологичното му семейство ще е изцяло в негов интерес.  

Изложената в молбата фактическа обстановка отговаря и се подкрепя изцяло от приложените по делото писмени доказателства – удостоверение за раждане, изд. въз осн. на акт за раждане № 15/21.02.2012 г. на община Балчик, заповед № ЗД/Д-ТХ-ГТ-011/22.06.2018 г. на Директора на Д „СП” Ген.Тошево  и социален доклад № СЛ/Д-ТХ-ГТ/68-041/21.06.2018 г. на Д „СП” Ген.Тошево. трудов договор № 499/27.04.2018 г. сключен между Ю.И. и Е.** ООД.

 Изслушана по делото майката Ю.А.И. заяви, че от 22.06.2018 г. детето е при нея и съжителят й В.Л., като те заедно се грижат за Р. и по-големият й брат Д.. Тъй като вече имат постоянна работа и доходи, както и добри жилищни условия счита, че могат да се грижат за отглеждането на двете деца.

Изслушан в съдебно заседание началник О ”ЗД” М.Д., потвърди че Р. и брат й след връщане в семейството на родителите се чувстват много добре, като за тях се полагат необходимите грижи. Осигурени са им необходимите битови условия, медицински грижи и възможност за образование.

С оглед събраните и обсъдени доказателства съдът намира подадената молба с правно основание чл. 29, т. 6, вр. с чл. 25, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗЗДет. за основателна и доказана.

Законът за закрила на детето отдава приоритет на това едно дете да бъде отгледано в неговата семейна среда, като в изключителни случаи то може да бъде настанено извън семейството, ако важни причини налагат това. В закона съответно е установен и реда за прекратяване на настаняването на детето извън семейството му - чл. 30, като изрично са посочени и основанията за прекратяване - чл. 29, ал. 1 от закона. Съгласно  чл. 29, ал. 1, т.6 от ЗЗДет., настаняването извън семейството се прекратява при отпадане на основанията по чл. 25 от същия закон.

От доказателствата по делото се установява, че действително е налице промяна в обстоятелствата, свързани с отглеждането на детето и изразяващи се в отпадане на причината, която е обусловила налагането на мярка за закрила "настаняване в приемно семейство", поради невъзможност на майката да се грижи за детето. Към настоящия момент фактическата обстановката е по различна, родителят на детето има възможност да поеме грижата за него в своето семейство, тъй като разполага както с постоянни доходи, така и с подходящи битови условия за отглеждането и възпитанието на малолетната Р.. Налице е и желание от страна на майката детето да бъде върнато в семейна среда, заявено категорично в съдебно заседание.

В тази връзка настоящият състав намира, че е налице хипотезата на чл. 29, т. 6, вр. с чл. 25, ал. 1, т. 2 от ЗЗДет., поради което и спрямо детето Р.М.М., с ЕГН ********** следва да бъде постановено прекратяване на мярката за закрила "настаняване в професионално приемно семейство", поради отпадане на основанията за настаняване извън семейството и реинтеграция на детето в биологичното семейство при неговите родители, считано от 22.06.2018 г.

Водим от гореизложеното и на основание чл. 30, ал. 1, във връзка с чл. 29, т. 6 и сл. от Закона за закрила на детето, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА настаняването на детето Р.М.М., с ЕГН **********, в професионалното приемно семейство на С.А.С., с постоянен и настоящ адрес ***, поради реинтеграция на детето в биологичното му семейство при неговата майка Ю.А.И. с ЕГН ********** с настоящ адрес ***.

Решението подлежи на незабавно изпълнение.

Решението да се обяви на Дирекция "Социално подпомагане" Каварна и на родителя на детето - Ю.А.И..

Препис от решението да се връчи на професионалното приемно семейство на С.А.С., с постоянен и настоящ адрес ***, за сведение.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Добрич, в седемдневен срок от обявяването му на страните.

 

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……………….