Р Е Ш Е Н И Е

№101

гр.Каварна, 09.12.2016 г.

 

В   И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

Районен съд Каварна, в публично заседание на десети ноември през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

при участието на секретаря А.М. и в присъствието на прокурора .................................., като разгледа докладваното от съдията Гр.д. № 214 по описа за 2016 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Предявен е иск за делба с правно основание чл.341 и сл. ГПК, вр. с чл.69 ЗН от адв.И.Д. ***, като процесуален представител на Й.Р.В. срещу М.Р.П. и В.И.П..

В исковата молба ищцата излага, че заедно с ответниците са съсобственици на дворно място с площ от 1 250 кв.м., представляващо ПИ с идент.***.361 по КК на гр.*** и построените в него сгради: с идент. ***.361.1 със ЗП от 70 кв.м., брой етажи – един, с предназначение жилищна сграда – еднофамилна; с идент. ***.361.2, със ЗП от 15 кв.м., брой етажи: един, предназначение – селскостопанска сграда; и с идент. ***.361.3, със ЗП от 18 кв.м., брой етажи: един, предназначение – селскостопанска сграда. Твърди, че съсобствеността между страните е възникнала по наследство от Р. Й. П. – баща на ищцата и ответницата М.П. и съпруг на отв.В.П.. След смъртта на общия наследодател наследниците са придобили права в съсобствеността както следва: ищцата е станала собственик на 1/6 ид.ч. от поземления имот и сградите в него, отв.В.П. на 4/6 ид.ч., а ответницата М.П. на 1/6 ид.ч. Твърди още, че на 30.10.2009г. В.П. е продала на дъщеря си М.П. притежаваните от нея идеални части от дворното място и еднофамилната жилищна сграда, с оглед на което правата на страните в съсобствеността са се променили по следния начин: М.П. е станала собственик на 5/6 ид.ч. от дворното място и жилищната сграда, както и на по 1/6 ид.ч. от двете селскостопански сгради, Й.В. на 1/6 ид.ч. от дворното място, жилищната сграда и селскостопанските сгради, а В.П. на 4/6 ид.ч. от селскостопанските сгради. С оглед невъзможността за доброволно разделяне на съсобствения имот моли съда да допусне делба при законоопределените квоти. Ищцата излага и твърдения за недопускането й от страна на отв.М.П. да ползва имота, като отправя нарочно искане за предоставяне на полагащото й се право на ползване, както и че възнамерява да предяви иск по сметки във втората фаза на делбеното производство.

Ответниците М.П. и В.П., чрез упълномощения си представител в подадения отговор изразяват становище за допустимост и основателност на предявения иск за делба. Не оспорват твърденията на ищцата за наличие на съсобственост, начина й на възникването, както и посочените права в съсобствеността. Заявяват желание и готовност за доброволно разделяне на имота, като излагат, че многократно са правили опити за това, предлагайки на ищцата различни начини за ликвидиране на съсобствеността. Оспорват твърденията на ищцата, че единствено отв.М.П. ползва имота, както и че последната й създава пречи да ползва имота. Твърдят, че съгласно изрично вписаната клауза в договора за покупко-продажба от 2009г., отв.В.П. е запазила за себе си правото на пожизнено ползване на имота, което право реализира и към настоящия момент. И двете ответници твърдят, че никога не са лишавали ищцата от достъп до имота или да са препятствали ползването му, като изрично й отправят предложени да реализира законното си право на ползване.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства и взе предвид доводите на страните, намира от  фактическа страна следното:

От представеното по делото удостоверение за наследници № АУГ 153 от 15.04.2016 г. изд. от общ.***, се установява, че ищцата и ответниците са наследници по закон на Р. А. П., б.ж. на гр.***, починал на 09.11.1981г., като В.И.П. е негова съпруга, а М.Р.П. и Й.Р.В. – негови дъщеря.

В съответствие с изискванията на чл.341, ал.1 ГПК са представени писмени доказателства установяващи правото на собственост върху имота чиято делба се иска. От представения по делото нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № ***. на Балчишки народен съд, се установява, че на 28.12.1960г. Р. Й. П. е придобил собствеността върху следния недвижим имот: дворно място от 1 200 кв.м., находящо се в чертите на с.***, Толбухински окръг, съставляващо парцел  ***, по рег.план на селото, при съседи: Д-К., Й. Д.,***. Установява се от представеното удостоверение №6-а от 02.08.2007г., изд. от общ.***, че построената през 1960г. сграда в имот описан в нот.акт №534/60г. е търпим строеж по см. на §16 от ПР на ЗУТ и не подлежи на събаряне, забрана за ползване и може да бъде предмет на прехвърлителна сделка.

С нотариален акт за покупко-продажба на поземлен имот № ***, дело № 848/2009 г., по описа на нотариус ***, рег.№035 на НК, В.И.П. е продала на М.Р.П. своите собствени 4/6 ид.ч. от следния поземлен имот и сграда, придобити по време на брака й, а именно: дворно място с плащ от 1 200 кв.м., съставляващо част от ПИ ***.361, по КК, одобрена със Заповед РД-18-15/29.03.2006г. на ИД на АГКК, находящ се в гр.***, общ.***, обл.Добрич, целият с площ от 1 250 кв.м. по скица, с адрес на ПИ: ул.”***” №3, трайно предназначение на територията : урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10м./, стар идентификатор: кв.***, при съседи: ***.359, ***.4027, ***.363, ***.60, ***.4079, ***.362, и от построената в имота сграда ***.361.1, със ЗП от 70 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, за общата сума от 7 000 лева. Данъчната оценка на имота е в размер на 5 182.60 лева, съгл. удостоверение № 5808000569/15.04.2016г. на общ.***.

Предвид така установеното от фактическа страна съдът прави следните правни изводи:

Установи се по безспорен начин, че наследодателят Р. Й. П. е притежавал  при условията на съпружеска имуществена общност право на собственост върху имот представляващ понастоящем дворно място с плащ от 1 200 кв.м., съставляващо част от ПИ ***.361, по КК, одобрена със Заповед РД-18-15/29.03.2006г. на ИД на АГКК, находящ се в гр.***, общ.***, обл.Добрич, целият с площ от 1 250 кв.м. по скица, с адрес на ПИ: ул.”***” №3, трайно предназначение на територията : урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10м./, стар идентификатор: кв.***, ведно с построените в имота  сграда ***.361.1, със ЗП от 70 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, сграда с идент. ***.361.2, със ЗП от 15 кв.м., брой етажи: един, предназначение – селскостопанска сграда; и сграда с идент. ***.361.3, със ЗП от 18 кв.м., брой етажи: един, предназначение – селскостопанска сграда.

Съпружеската имуществена общност е прекратена на 09.11.1981г. със смъртта на съпруга Р. П., съгл. чл.14, ал.1 СК (обн.1968г. отм. 1985), като се е превърнала в обикновена дялова собственост. Съгласно чл.14, ал.3 СК (обн.1968г. отм. 1985г.) при прекратяване на имуществената общност дяловете на съпрузите са равни. Следователно след смъртта на Р. П. ½ ид.ч. от делбения имот е станала изключителна собственост на съпругата му В.П., а останалата ½ ид.ч. съсобствена на наследниците му по закон. Към датата на откриване на наследството Р. П. е имал за законни наследници В.И.П. – съпруга и две деца – М.Р.П. и Й.Р.В.. Съгласно разпоредбата на чл.5, ал.1 от ЗН и чл.9, ал.1 ЗН, частта на наследниците е равна. Така след смъртта на наследодателя Р. П. всеки от наследниците е придобил по 1/6 ид.ч. от наследствения имот.

На 30.10.2009г. ответницата В.П. се е разпоредила по възмезден начин със собствените си 4/6 ид.ч. от дворното място с плащ от 1 200 кв.м., съставляващо част от ПИ ***.361, по КК на гр.*** и от построената в имота жилищна еднофамилна сграда с идент. ***.361.1, със ЗП от 70 кв.м., като ги е  продала на отв. М.П.. След извършената разпоредителна сделка М.П. е станала изключителен собственик на 5/6 ид.ч. от дворното място и жилищната сграда, както и на 1/6 ид.ч. от двете селскостопански сгради, Й.В. е станала собственик на 1/6 ид.ч. от дворното място, жилищната сграда и селскостопанските сгради, а В.П. – на 4/6 ид.ч. от селскостопанските сгради, поради което делбата следва да бъде допусната между тримата съделители при посочените делбени квоти.

Така мотивиран, съдът

 

Р   Е   Ш   И   :

 

ДОПУСКА СЪДЕБНА ДЕЛБА на основание чл.341 и сл. ГПК, вр. с чл.69 от ЗН, между Й.Р.В., ЕГН **********,*** и М.Р.П., ЕГН **********,***, върху следния недвижим имот: ДВОРНО МЯСТО с плащ от 1 200 кв.м., съставляващо част от поземлен имот ***.361, по КК на гр.***, одобрена със Заповед РД-18-15/29.03.2006г. на ИД на АГКК, находящ се в гр.***, общ.***, обл.Добрич, целият с площ от 1 250 кв.м. по скица, с адрес на ПИ: ул.”***” №3, трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10м./, стар идентификатор: кв.***, при съседи: ***.359, ***.4027, ***.363, ***.60, ***.4079, ***.362, и построената в имота СГРАДА ***.361.1, със ЗП от 70 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, при квоти 5/6 ид.ч. за М.Р.П. и 1/6 ид. за Й.Р.В..

ДОПУСКА СЪДЕБНА ДЕЛБА на основание чл.341 и сл. ГПК, вр. с чл.69 от ЗН, между Й.Р.В., ЕГН **********,***, М.Р.П., ЕГН **********,*** и В.И.П., ЕГН **********,***, върху следните недвижими имоти: СГРАДА с идент. ***.361.2, със ЗП от 15 кв.м., брой етажи: един, предназначение – селскостопанска сграда и СГРАДА с идент. ***.361.3, със ЗП от 18 кв.м., брой етажи: един, предназначение – селскостопанска сграда, изградени в поземлен имот ***.361 по КК на гр.***, при квоти: 1/6 ид.ч. за М.Р.П., 1/6 ид. за Й.Р.В. и 4/6 ид.ч. за В.И.П..

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Добрички окръжен съд, в двуседмичен срок от получаване на съобщението от страните, че е изготвено и обявено.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: …………………