Р Е Ш Е Н И Е

№88

гр.Каварна 13.07.2017г.

 

В   ИМЕТО   НА  НАРОДА

 

Каварненският районен съд в публично заседание на тринадесети юни през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА     

 

при участието на секретаря Анастасия Митева и в присъствието на прокурора …………………, като разгледа докладваното от съдията Гр.д. № 214 по описа за 2016 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производствотo e по реда на чл.341 и сл. ГПК във фаза по извършване на делбата.

С решение от 09.12.2016г. по настоящото дело е допусната делба на: ДВОРНО МЯСТО с плащ от 1 200 кв.м., съставляващо част от поземлен имот ***.361, по КК на гр.***, одобрена със Заповед РД-18-15/29.03.2006г. на ИД на АГКК, находящ се в гр.***, общ.***, обл.Добрич, целият с площ от 1 250 кв.м. по скица, с адрес на ПИ: ул.”***” №3, трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10м./, стар идентификатор: кв.***, при съседи: ***.359, ***.4027, ***.363, ***.60, ***.4079, ***.362, и построената в имота СГРАДА ***.361.1, със ЗП от 70 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, при квоти 5/6 ид.ч. за М.Р.П. и 1/6 ид. за Й.Р.В., и на  СГРАДА с идент. ***.361.2, със ЗП от 15 кв.м., брой етажи: един, предназначение – селскостопанска сграда и СГРАДА с идент. ***.361.3, със ЗП от 18 кв.м., брой етажи: един, предназначение – селскостопанска сграда, изградени в поземлен имот ***.361 по КК на гр.***, при квоти: 1/6 ид.ч. за М.Р.П., 1/6 ид. за Й.Р.В. и 4/6 ид.ч. за В.И.П..

От приетото и неоспорено заключение по съдебно-техническата експертиза, което се кредитира от съда, се установява, че съсобствените имоти са неподеляеми - от тях не могат да бъдат образувани самостоятелни обекти, които да отговарят на изискванията на чл.40 ЗУТ. При това положение и с оглед установеното по делото, че е налице комбинирана (смесена) съсобственост, възникнала в резултат на повече от един юридически факт - прекратена съпружеска имуществена общност, наследяване и сделка, то единственият възможен способ за извършване на делбата е чрез изнасянето на делбените имоти на публична продан по чл.348 ГПК. Този способ е изключение от принципа на извършване на делбата, според който всеки съсобственик следва да получи дял от съсобственото имущество. Целта е чрез изнасянето на публична продан съделителите да получат част от цената на имота, съответстваща на дела им. Ето защо съсобствеността върху процесните имоти следва да се прекрати, като бъдат изнесени на публична продан.

По дължимата държавна такса:

Съгласно заключението по СТЕ, пазарна стойност на имотите възлиза на сумата от 45 420 лева.

Съделителите дължат държавна такса в делбеното производство в размер на 4% от пазарната стойност на имотите съразмерно на квотите им в съсобствеността - чл.355 ГПК, вр. чл.8 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК. С оглед определените им делбени квоти съделителите следва да бъдат осъдени да заплатят по сметка на Каварненски районен съд държавна такса в следните размери: М.Р.П. – 1426.00 лева, Й.Р.В. – 302.80 лева, В.И.П. -  88.00 лева.

Така мотивиран, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН на основание чл.348 от ГПК допуснатите с решение №101 от 09.12.2016 г. по гр.д. № 214 по описа за 2016г. на Каварненски районен съд, до делба недвижими имоти, а именно: ДВОРНО МЯСТО с плащ от 1 200 кв.м., съставляващо част от поземлен имот ***.361, по КК на гр.***, одобрена със Заповед РД-18-15/29.03.2006г. на ИД на АГКК, находящ се в гр.***, общ.***, обл.Добрич, целият с площ от 1 250 кв.м. по скица, с адрес на ПИ: ул.”***” №3, трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10м./, стар идентификатор: кв.***, при съседи: ***.359, ***.4027, ***.363, ***.60, ***.4079, ***.362, и построената в имота СГРАДА с идент.  ***.361.1, със ЗП от 70 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, между следните съделители и при следните квоти: 5/6 ид.ч. за М.Р.П. и 1/6 ид. за Й.Р.В. и на  СГРАДА с идент. ***.361.2, със ЗП от 15 кв.м., брой етажи: един, предназначение – селскостопанска сграда и СГРАДА с идент. ***.361.3, със ЗП от 18 кв.м., брой етажи: един, предназначение – селскостопанска сграда, изградени в поземлен имот ***.361 по КК на гр.***, между следните съделители и при следните квоти: 1/6 ид.ч. за М.Р.П., 1/6 ид. за Й.Р.В. и 4/6 ид.ч. за В.И.П..

След извършване на публичната продан получената сума следва да се разпредели между съделителите, както следва:

1/ Й.Р.В., ЕГН **********,*** - 1/6 част от получената сума от продажбата на: дворно място /съставляващо част от поземлен имот ***.361/; сграда с идент. ***.361.1; сграда с идент. ***.361.2 и  сграда с идент. ***.361.3.

2/ М.Р.П., ЕГН **********,*** – 5/6 части от получената сума от продажбата на: дворно място /съставляващо част от поземлен имот ***.361/ и сграда с идент.  ***.361.1, и 1/6 част от получената сума от продажбата на: сграда с идент. ***.361.2 и  сграда с идент. ***.361.3.

3/ В.И.П., ЕГН **********,*** - 4/6 части от получената сума от продажбата на: сграда с идент. ***.361.2 и  сграда с идент. ***.361.3.

ОСЪЖДА Й.Р.В., ЕГН **********,***, да заплати по сметка на Каварненски районен съд на основание чл.355 ГПК държавна такса в размер на 302.80 лв. /триста и два лева и осемдесет стотинки/.

ОСЪЖДА М.Р.П., ЕГН **********,***, да заплати по сметка на Каварненски районен съд на основание чл.355 ГПК държавна такса в размер на 1 426.00 лв. /хиляда четиристотин двадесет и шест лева/.

ОСЪЖДА В.И.П., ЕГН **********,***, да заплати по сметка на Каварненски районен съд на основание чл.355 ГПК държавна такса в размер на 88.00 лв. /осемдесет и осем лева/.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Добрички окръжен съд, в двуседмичен срок от получаване на съобщението от страните, че е изготвено и обявено.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: …………………