О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в закрито заседание на шести декември през двехиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

като обсъди Гр.Д № 217/2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Делото е образувано на основание искова молба подадена от С.Н.П. и М.Н.Д., двете действащи чрез пълномощник – адв. П.Г. от АК Варна, срещу Д.Х.И., с която е предявен иск с правно осн. чл. 341 и сл. ГПК, вр. с чл. 69 и сл. ЗН - за делба на съсобствен недвижим имот придобит по наследство.

В проведеното първо открито съдебно заседание съдът по искане на страните е спрял производството по делото на осн. чл. 229, ал.1, т.1 от ГПК, с оглед изявеното желание от процесуалните представители на страните за доброволно решаване на спора.

На 04.12.2018 г., в срока по чл. 231 от ГПК е депозирана писмена молба от процесуалния представител на ищците с искане за прекратяване на производството по делото, поради извънсъдебното уреждане на отношенията между съделителите и ликвидиране на съсобствеността върху делбения имот.

Въз основа на така подадената молба и приложените към нея доказателства, съдът намира, че е десезиран от правния спор, поради  извън съдебното му уреждане и липсата на предмет на воденото делбено производство, поради което на основание чл. 232 ГПК производството по делото подлежи на прекратяване.

При прекратяване на производството по делото поради постигната извънсъдебна спогодба, страните дължат солидарно заплащане на следващата се държавна такса определена на основание чл. 9 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, в размер на 50 (петдесет) лева, както и 5 (пет) лева, държавна такса в случай на издаване на изпълнителен лист, платими в полза на Държавата, по сметката на Районен съд Каварна.

Водим от гореизложеното, съдът:

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 232 ГПК, производството по Гр.Д № 217/2018 год. по описа на Каварненски районен съд, образувано въз основа на подадена искова молба от С.Н.П. и М.Н.Д., двете действащи чрез пълномощник – адв. П.Г. от АК Варна, срещу Д.Х.И., за извършване на съдебна делба на съсобствен недвижим имот представляващ ПИ с идентификатор ***.72 по КК и КР на гр. Каварна, обл. Добрич, с административен адрес гр. Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, ул. „***” № 10, целият с площ от 460 кв.м., с номер по предходен план : кв. 98, парцел: ***, при съседи: ПИ с № ***.71; ***.109;  ***.107;  ***.73;  ***.9587, ведно с построената в имота сграда с идентификатор ***.72.1, със застроена площ от 128 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: жилищна сграда еднофамилна.

ОСЪЖДА С.Н.П. с ЕГН **********, с адрес ***, М.Н.Д. с ЕГН **********, с адрес *** и Д.Х.И. с ЕГН **********, с адрес ***, да заплатят солидарно в полза на Държавата, по сметка на Районен съд Каварна, държавна такса в размер на 50 (петдесет) лева, както и 5 (пет) лева за служебно издаване на един изпълнителен лист.

Препис от определението да се връчи на страните.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Добрички окръжен съд в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……………………