О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Каварненски районен съд в закрито съдебно заседание на двадесет и седми май, през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

като разгледа докладваното от съдията Гр.д. №218/2016г. по описа на КРС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл.232 от ГПК.

Гражданско дело №218/2016г. е образувано по молба с вх.№1522/12.05.2016г., подадена от Н.Ж.С. с ЕГН ********** против И.В.С. с ЕГН **********. Производството е по чл.5 от ЗЗДН.

С писмена молба депозирана на 17.05.2016г., вх.№1705, молителя по гр.д.№218/2016г. Н.Ж.С.  с ЕГН ********** *** е заявила пред съда, че оттегля подадената от нея молба по ЗЗДН срещу И.В.С. и моли делото да бъде прекратено.

Въз основа на така подадената молба, съдът намира, че е десезиран от правния спор, поради оттегляне на молбата за защита от домашно насилие и на основание §1 от ЗЗДН, във вр. с чл.232 ГПК производството по делото подлежи на прекратяване.

С оглед прекратяване на делото, поради заявеното оттегляне на молбата от пострадалото лице, съдът намира, че следва да отмени постановената по реда на чл.18, ал.1 от ЗЗДН заповед за незабавна защита №2 от 14.03.2016г.

На осн. чл.11, ал.3 от ЗЗДН молителката следва да заплати дължимата държавна такса по чл.16 от Тарифата за ДТ по ГПК, за завеждане на делото в размер на 25.00 лева, както и 5.00 лева в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

Водим от гореизложеното, съдът:

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по Гр.д.№385/2015г. по описа на Районен съд Каварна, образувано въз основа на молба с вх.№1522/12.05.2016г., с правно основание чл.4, ал.1 от ЗЗДН, подадена от Н.Ж.С. ***, срещу И.В.С. с ЕГН ********** ***, за предприемане на мерки за защита от извършено спрямо нея домашно насилие.

ОТМЕНЯ Заповед за незабавна защита №4/11.05.2015г. на Каварненски районен съд, по чл.18, ал.1 от ЗЗДН.

ОСЪЖДА Н.Ж.С. с ЕГН **********, с адрес ***, да заплати в полза на Каварненски районен съд, държавна такса в размер на 25.00 (двадесет и пет) лева, както и 5 (пет) лева за служебно издаване на един изпълнителен лист.

 Препис от определението да се връчи на страните.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Добрички окръжен съд в едноседмичен срок от връчването му на страните.

След влизане в сила на определението, да се уведоми служебно РУ Каварна и РУ Генерал Тошево за отмяната на заповедта за незабавна защита.

 

 

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……………………