Р   Е   Ш   Е  Н  И   Е

 

Гр.Каварна, 18.03.2019г.

 

В    И М Е Т О    Н А     Н А Р О Д А

 

Каварненски районен съд в открито съдебно заседание на двадесет и първи февруари, през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

и при секретаря Елена Шопова и при участието на районен прокурор Б.Костадинова – Белчева разгледа докладваното от районния съдия Гр.дело №22/2019г. по описа на КРС и за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл.30, ал.1  вр. чл.29, т.1 и т.9  от ЗЗДетето и чл.27,ал.1, във връзка с чл.25, ал.1, т.2 и чл.4, т.4 от ЗЗДетето, образувано по молба на Дирекция “Социално подпомагане” – гр.Каварна, с която е направено искане за прекратяване на настаняването на малолетното дете Н.К.Д., роден на ***г*** в приемното семейство на и настаняване на детето в семейството на професионалния приемен родител – Е.Д.К. ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: ***, с оглед закрила най- добрите му интереси, за срок от три години.

********************************************************** 

**********************************************************

Мотивиран така и на основание,  чл.30, ал.1  вр. чл.29, т.1 и т.9  от ЗЗДетето и чл.27,ал.1, във връзка с чл.25, ал.1, т.2 и чл.4, т.4 от ЗЗДетето, съдът

 

 

Р   Е   Ш   И   :

 

ПРЕКРАТЯВА настаняването на  детето Н.  К.  Д.   с ЕГН **********, в професионалното приемно семейство на  С.К.А. от гр***НАСТАНЯВА детето Н.  К.  Д.   с ЕГН **********, в професионалното приемно семейство на  Е.Д.К., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: *** за срок от три години.

ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти между детето Н.  К.  Д.   с ЕГН ********** с майката К.Д.И. с ЕГН **********, които да се провеждат всеки втори и четвърти петък от месеца от 09.00ч. до 17.00ч. в ДСП гр.Каварна, в присъствието на социален работник или професионалист.

Решението подлежи на незабавно изпълнение.

Решението може да бъде обжалвано в седемдневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд Добрич.

 

 

 

 

                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………………….