Р Е Ш Е Н И Е

гр.К., 20.07.2016г.

 

В   И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в публично заседание на двадесет и осми юни  през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

при участието на секретаря А.М. и в присъствието на прокурора .......................... разгледа докладваното от съдията Гр.д. №221 по описа за 2016 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.50 от СК.

Молителите М.Д.М. и Я.Я.М. излагат, че са сключили граждански брак на 09.11.****г. в гр.К., от който брак имат родени три вече пълнолетни деца. Постигнали са сериозно, взаимно и непоколебимо решение бракът им да бъде прекратен с развод на осн. чл.50 СК, без съда да издирва мотивите за това. Към подадената молба са приложили споразумение по чл.51, ал.1 СК, с което уреждат въпросите относно личните и имуществените отношения между съпрузите. В проведеното съдебно заседание молителите заявяват, че поддържат молбата за развод и постигнатото споразумение.

След преценка на представените по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, съдът приема за установено от фактическа страна следното:

От представеното удостоверение за сключен граждански брак изд. въз осн. на акт за граждански брак №0067/09.11.****г. на  Община К. се установява, че страните са сключили граждански брак на 09.11.****г., като съпругата е приела да носи фамилното име на съпруга си – М.. 

От представените: нотариален акт *****, удостоверение за данъчна оценка №728/10.05.2016г. и скица на ПИ ***-20.05.2016г., се установява, че молителите през време на брака са придобили в СИО недвижим имот – дворно място и жилищна сграда в гр.К., ул.“В.“ №**.

При така установеното от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи:

Молбата за прекратяване на гражданския брак с развод по взаимно съгласие е процесуално допустима. Разгледана по същество се явява основателна. Налице са предпоставките на чл.50 и чл.51 от СК за допускане на развод по взаимно съгласие, без да се издирват мотивите на страните за прекратяване на брака. Съдът се убеди в сериозното и непоколебимо взаимно съгласие на молителите за прекратяване на брака им с развод, изразено както в подадената писмена молба и споразумение по чл.51 СК, така и заявено лично в съдебно заседание. Постигнатото между молителите в писмен вид споразумение за последиците от прекратяването на брака, удовлетворява изискванията по чл.51 от СК, същото не противоречи на закона, поради което следва да бъде утвърдено.

Предвид горното, молбата по чл.50 от СК се явява основателна и като такава следва да бъде уважена, като съдът прекрати брака на молителите с развод по взаимно съгласие при уговорените в споразумението условия.

На основание чл.329, ал.1 от ГПК вр. чл. 6, т. 3 от Тарифа за ДТ, които се събират от съдилищата по ГПК, съдът определя окончателна държавна такса по допускане на развода в размер на 40.00 лв. По делото са ангажирани доказателства, че молителят М.Д.М. е внесъл държавна такса в размер на 25 лева при завеждане на молбата, с оглед на което в тежест на молителката Я.М. следва да бъде възложена дължимата разлика от 15.00 лева.

Така мотивиран и на основание чл.330, ал.3 ГПК, съдът

 

Р Е  Ш  И  :

 

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД на основание чл.50 от СК, сключения на 09.11.**** год. пред длъжностното лице по гражданското състояние при Община К., граждански брак между М.Д.М., ЕГН ********** и Я.Я.М., ЕГН **********, за който е съставен акт за граждански брак №0067/09.11.1966г.

УТВЪРЖДАВА постигнатото по реда на чл.51 от СК споразумение, като:

ОБЯВЯВА,чесъпрузите са съгласни брака им да бъде прекратен с развод на осн. чл.50 от СК, при сериозно и непоколебимо взаимно съгласие, без да се издирват мотивите за прекратяването.

ОБЯВЯВА, че  родените  от брака деца Г. М.М. р.19**г., Е. М.М. р.19**г. и Г. М.Д. р.19**г. са навършили пълнолетие, поради което съдът не дължи произнасяне по въпросите за предоставяне на родителските права, режима на лични отношения  и издръжката.

ОБЯВЯВА, че съпрузите са уредили  помежду си всички отношения от имуществен характер във връзка с брака и неговото прекратяване и нямат взаимни претенции един към друг.

ОБЯВЯВА че придобития в режим на съпружеска имуществена общност недвижим имот, след развода остава в обикновена съсобственост между страните.

ОБЯВЯВА че движимите вещи са поделени между страните.

ОБЯВЯВА,че след развода страните няма да си дължат издръжка.

ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака съпругата Я.Я.М. да запази фамилното си име – М..

ОБЯВЯВА, че разноските по делото остават за страните, така както са направени, като окончателната държавна такса се поема от страните поравно.

ОСЪЖДА Я.Я.М., ЕГН **********, с адрес ***, да заплати по сметка на районен съд К., държавна такса в размер на 15.00 /петнадесет/ лева

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: ………………