О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

               КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в закрито заседание проведено на двадесет и осми май,  през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

като обсъди Гр.Д №221 по описа за 2018год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 Гражданско дело №221/2018г. е образувано по искова молба Вх.№ 1199/11.04.2018г., подадена от Г.В.Г. с ЕГН ********** *** чрез адв. Х.Х. – ДАК, против Т.О.Т. и Н.О.Т.. Предявеният иск е за делба на наследствен имот.

С разпореждане № 273/18.04.2018г. съдът е оставил исковата молба без движение с указания в едноседмичен срок от уведомяването да представи вписана искова молба, както и указания, че ход на исковата молба няма да бъде даден при неизпълнение.

 Съобщението с дадените указания е връчено на ищцата, чрез процесуалния й представител адв.Х.Х. – ДАК на 26.04.2018г. До настоящия момента не е депозирана молба за продължаване на срока и не са изправени нередовностите на депозираната искова молба, което налага прилагането на чл.129, ал.3 от ГПК. Исковата молба следва да бъде върната на ищеца, а производството по делото – да бъде прекратено.

Съдът намира, че поведението на ищеца, изразяващо се в неизпълнение на съдебните указания, влече порок на исковата молба, проявяващ се в ненадлежно сезиране на съда и обуславящ недопустимост на учреденото въз основа на нея производство, поради което същото подлежи на прекратяване. Предвид така констатираната нередовност на исковата молба, с която е сезиран и редовно проведената процедура по чл.129, ал.2 от ГПК, соченото неизпълнение на съдебните указания за привеждането й в съответствие с изискванията на процесуалния закон съставлява основание за прекратяване на производството по делото.

Съгласно т.3 от Тълкувателно решение № 3 от 19.07.2010г. по Т.д.№ 3/2009г. на ВКС, ОСГК „ При действието на правилата за проверка редовността на исковата молба по чл.127 ГПК, респ. за необходимите приложения по чл.128 ГПК и на установения принцип на служебното начало с чл.7, ал.1 ГПК, неизпълнението на изричното указания на съда за вписване на искова молба по чл.114 ЗС, в. т.ч. и за съдебна делба, е основание за нейното връщане на основание чл.129, ал.3 ГПК

Мотивиран от така изложените съображения и на основание чл.129, ал.3 от ГПК, съдът:

 

О П Р Е Д Е Л И :

        

       

ВРЪЩА на Г.В.Г. с ЕГН ********** *** чрез адв. Х.Х. – ДАК, искова молба Вх.№ 1199/11.04.2018г. за делба на наследствен имот.

ПРЕКРАТЯВА производството по Гр.д. № 221 по описа за 2018г. на Каварненски районен съд.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Добрички окръжен съд в едноседмичен срок от съобщаването му на ищеца.

 

 

 

                                                           

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:................................