О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в закрито заседание на двадесет и седми ноември през двехиляди и осемнадесета година в състав

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

като обсъди Гр.Д № 223/2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Делото е образувано въз основа на искова молба подадена от Р.Д.Д. срещу Й.И.Д., с която са предявени искове с правно основание чл. 49, ал. 1 СК, вр. с чл. 318 и сл. ГПК и чл. 53 СК, вр. с чл. 326 ГПК.

С писмена молба вх. № 3955/20.11.2018 г., ищцата чрез процесуалния си представител адв. С.В. от ВАК, прави отказ от иска поради настъпила в хода на делото смърт на ответника Й.Д. и моли производството да бъде прекратено.

Въз основа на така подадената молба, съдът намира, че е десезиран от правния спор, поради заявения отказ от иска и на основание чл. 233 ГПК производството по делото подлежи на прекратяване.

Водим от гореизложеното, съдът:

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 233 ГПК, производството по Гр.Д № 223/2018 год. по описа на Каварненски районен съд, образувано въз основа на подадена искова молба вх. № 1203/11.04.2018 г. от Р.Д.Д., ЕГН **********, с адрес ***, срещу Й.И.Д. с ЕГН **********, за прекратяване с развод на сключения между страните граждански брак, поради дълбокото му и непоправимо разстройство.

Препис от определението да се връчи на ищеца.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……………………