Р   Е   Ш   Е  Н  И   Е

 

 

Гр.Каварна, 15.09.2017г.

 

В    И М Е Т О    Н А     Н А Р О Д А

 

Каварненски районен съд в открито съдебно заседание на четиринадесети септември, през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

и при секретаря Елена Шопова, като разгледа докладваното от районния съдия Гр.дело №225/2017г. по описа на КРС и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на Закона за защита срещу домашното насилие /ЗЗДН/, образувано въз основа на молба с вх.№1511/25.04.2017г., депозирана от В.Н.В. с ЕГН ********** *** е поискала от съда да бъде издадена заповед за незабавна защита срещу извършителя на домашно насилие С.Д.Я. с ЕГН ********** ***.

*****************************************************************************************************  

********************************************************************************************************

Водим от изложеното, Каварненския районен съд

 

Р   Е   Ш   И   :

 

 

ЗАДЪЛЖАВА С.Д.Я. с ЕГН  **********, с адрес ***, да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо В.Н.В. с ЕГН **********, с адрес ***, на основание чл.5, ал.1, т.1 от ЗЗДН.

ЗАБРАНЯВА на С.Д.Я., с ЕГН ********** да приближава В.Н.В. с ЕГН **********,*** и местоработата й  в Кметството на с.***, на разстояние не по-малко от 5 /пет/ метра, за срок от 6 /шест/ месеца.

ДА СЕ ИЗДАДЕ ЗАПОВЕД ЗА ЗАЩИТА на основание чл.16 от ЗЗДН.

НАЛАГА на С.Д.Я. с ЕГН  **********, с адрес ***, ГЛОБА в размер на 200.00 /двеста/ лева, платима в полза на Държавата, както и 5.00 /пет/ лева за служебно издаване на един изпълнителен лист.

ОСЪЖДА С.Д.Я. с ЕГН  **********, с адрес ***, да заплати държавна такса в размер на 30.00 /тридесет/ лева, определена по чл.3 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, както и 5.00 /пет/ лева за служебно издаване на един изпълнителен лист, в полза на КРС.

Решението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред Окръжен съд Добрич.

Препис от заповедта да се изпрати на Началника на РУ”Полиция” гр.Каварна, за изпълнение, съгл. чл.16, ал.3 от ЗЗДН.

 

 

 

 

 

 

                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………………