Р   Е   Ш   Е   Н   И  Е

гр.Каварна,10.05.2018г.

В      И М Е Т О      Н А       Н А Р О Д А

 

 Каварненски районен съд в открито съдебно заседание на осми май две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

 

при секретаря Елена Шопова, разгледа докладваното от съдията Гр.д.№227/2018год. по описа на КРС и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл.318 и сл. от ГПК, образувано по молба за развод по чл.50 от СК.

 

***************************************************************  

***************************************************************

Мотивиран от изложеното, съдът

 

Р   Е   Ш   И:

 

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД, сключения на 26.05.2007г. пред длъжностното лице по гражданското състояние при Община Добрич-град граждански брак между Д.Н.К. с ЕГН ********** с адрес *** и К.К.К. ЕГН ********** с адрес ***,на основание чл.50 от СК.

УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение като:

1./ Двамата съпрузи постигат съгласие да прекратят брака сключен на 26.05.2007г. с развод, поради настъпило в него дълбоко и непоправимо разстройство, като не желаят издирването на вината, на която и да е от страните за това;

         2/ Упражняването на родителските права по отношение на непълнолетните К. К. К. с ЕГН ********** и Н. К. К. с ЕГН **********, се предоставят на майката Д.Н.К.,която ще се грижи за тяхното отглеждане и възпитание;

3./ Лични контакти за бащата К.К.К. с непълнолетните К. К. К. с ЕГН ********** и Н. К. К. с ЕГН ********** се определят както следва: всяка втора и четвърта събота и неделя на месеца от 10.00 часа в събота до 16.00 часа в неделя с приспиване в дома на бащата,както и 20 дни през лятната ваканция,които не съвпадат с годишния отпуск на майката;

4./ За непълнолетните К. К. К. с ЕГН ********** и Н. К. К. с ЕГН ********** се определя адрес на местоживеене на майката Д.Н.К.:***;

5/ Бащата К.  К.К. се задължава да заплаща в полза  на всяка една от непълнолетните  К. К. К. с ЕГН ********** и  Н. К. К. с ЕГН ********** месечна издръжка в размер на 140/сто и четиридесет/ лева,начиная от датата на завеждане на молбата с правно основание чл.50 от СК,до настъпване на законни причини за нейното изменение или прекратяване;

6./След влизане на развода в сила съпругата Д.Н.К. ще носи предбрачното си фамилно име А..;

7/Недвижимите имоти и движимите вещи придобити по време на брака са разделени между страните и относно тях същите нямат претенции;

8/Издръжка между съпрузите няма да се дължи и изплаща;

9/ Разноските по делото остават за страните,така както са ги направили.

ОСЪЖДА К.К.К. ЕГН ********** с адрес *** да заплати държавна такса относно определената издръжка, която е в размер на 201.60 /двеста и един лева и шестдесет стотинки/лева, съгласно чл.7, т.2 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, по сметка на КРС.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………