О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№202

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в закрито заседание на осми април през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

като обсъди Гр.Д № 228/2019 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Гражданско дело № 228/2019 г. е образувано на 26.03.2019 г. на основание подадена молба с правно основание чл. 4, ал. 1 от ЗЗДН, от Л.Г.И., ЕГН **********,***, срещу В.И.В., с ЕГН **********, с адрес ***, за предприемане на мерки за защита от извършвано спрямо нея домашно насилие.

С писмена молба вх. № 1326/08.04.2019 г., преди провеждане на първото заседание по делото, молителят заявява, че оттегля молбата си.

Въз основа на така подадената молба, съдът намира, че е десезиран от правния спор, поради оттегляне на молбата за защита от домашно насилие и на основание §1 от ЗЗДН, във вр. с чл. 232 ГПК производството по делото подлежи на прекратяване.

С оглед прекратяване на делото, поради заявеното оттегляне на молбата от пострадалото лице, съдът намира, че следва да отмени постановената по реда на чл. 18, ал. 1 от ЗЗДН заповед за незабавна защита № 2 от 26.03.2019 г.

На осн. чл. 11, ал. 3 от ЗЗДН молителят следва да заплати дължимата държавна такса по чл. 16 от Тарифата за ДТ по ГПК, за завеждане на делото в размер на 25.00 лева, както и 5.00 лева в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

Водим от гореизложеното, съдът:

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по Гр.Д № 228/2019 год. по описа на Каварненски районен съд, образувано на основание молба с правно основание чл. 4, ал.  1 от ЗЗДН, от Л.Г.И., ЕГН **********,***, срещу В.И.В., с ЕГН **********, с адрес ***, за предприемане на мерки за защита от извършвано спрямо нея домашно насилие.

ОТМЕНЯ Заповед за незабавна защита № 2/26.03.2019 г. на Каварненски районен съд, по чл.18, ал.1 от ЗЗДН.

ОСЪЖДА Л.Г.И., ЕГН **********,***, да заплати в полза на Каварненски районен съд, държавна такса в размер на 25.00 (двадесет и пет) лева, както и 5 (пет) лева за служебно издаване на един изпълнителен лист.

Препис от определението да се връчи на страните.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Добрички окръжен съд в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ………………