Р   Е   Ш   Е   Н   И  Е

№36

 

гр.Каварна, 12.03.2019год.

 

В      И М Е Т О      Н А       Н А Р О Д А

 

 Каварненски районен съд в открито съдебно заседание на двадесет и първи февруари,  през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

при секретаря Е. Шопова, разгледа докладваното от съдията Гр.д.№23/2019год. по описа на КРС и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл.318 и сл. от ГПК, образувано по молба за развод по чл.50 от СК.

*******************************************************

Мотивиран от изложеното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД, сключения на 23.07.1994г. пред длъжностното лице по гражданското състояние при Община Шабла, между А.  П.  Д. с ЕГН ********** с адрес: *** и Е.  К.  Д.  с ЕГН ********** с адрес: ***,  на основание чл.50 от СК.

УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение като:

1./ Двамата съпрузи постигат съгласие да прекратят брака, сключен на 23.07.1994г. с развод поради настъпило в него дълбоко и непоправимо разстройство, като не желаят издирването на вината, на която и да е от страните за това;

2./ От брака си съпрузите нямат родени непълнолетни деца;

3./ От брака си съпрузите нямат придобито семейно жилище;

4./ Придобитите по време на брака движими вещи съпрузите са поделили извънсъдебно и нямат претенции един към друг;

5./ Семейното жилище, лична собственост на съпруга А.П.Д.,***, ще се ползва от съпруга А.П.Д.;

6./ Относно придобитите по време на брака движими и недвижими вещи, а именно: а/ ½ ид.част от лозе с площ от 2,001дка, трета категория, представляващо имот № *** по план на земеразделяне на гр.Шабла, находящо се в местността Шабленски лозя, придобито с нот.акт за покупко – продажба на недвижим имот № ****. в ½ идеална съсобственост с К. П.Д. с ЕГН ********** от гр.Варна; б/  л.а. Опел Астра с ДК № ****, рама W****, без номер на двигател, цвят светлосив металик, придобит на 16.11.2009г. ; в/ л.а. Опел Вектра с ДК № ****, рама ****1, двигател № ****, цвят бордо, придобит на 25.02.2015г.; г/ л.а. Фиат Пунто с ДК № ****, рама № ****, без номер на двигател, цвят син, придобит на 02.11.2016г., остават в обикновена съсобственост и ще се ползват и от двата съпрузи след прекратяване на брака им;

          7./ Съпрузите нямат придобити със съвместен принос парични влогове и всеки може да се разпорежда свободно и без ограничения с паричните влогове, на които е титуляр;

          8./ Съпрузите декларират, че нямат заеми, кредити и други поети задължения по време на брака;

           9./ След прекратяване на брака съпругата Е.К.Д. ще носи брачното си име Д.;

10./ Разноските по делото се поемат по равно от страните.

ОСЪЖДА Е.  К.  Д.  с ЕГН ********** с адрес: ***, да заплати държавна такса за развода в размер на 25.00 /двадесет и пет/ лева в полза на Каварненски районен съд, както и 5/пет/ лева за служебно издаване на един изпълнителен лист.

Решението не подлежи на обжалване.

 

                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………………….