Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 12 от 20.02.2018 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД КАВАРНА, в публично заседание на шести февруари две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: Е.П.

при секретаря Анастасия М., като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 230/2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на глава двадесет и пета "Бързо производство" на Гражданския процесуален кодекс /ГПК/.

Съдът е сезиран с искова молба подадена от адв.И.Р. назначена от НБПП за осъществяване на правна помощ на непълнолетната ищца Ю.Д.Д., действаща чрез своята майка и законен представител М.Е.М., срещу Д.Д.Д., с която е предявен иск по чл. 143, ал. 2 СК,  за осъждане на ответника да заплаща 355,00 евро месечна издръжка на ищцата, считано от 27.04.2017 г. – датата на подаване на исковата молба, до възникване на законна причина за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена сума (искане по чл. 146, ал.1 СК).

********************************************************  

********************************************************

********************************************************

Така мотивиран, СЪДЪТ

 

Р Е Ш И:

 

ОСЪЖДА на основание чл. 143, ал. 2 СК, Д.Д.Д., ЕГН **********,***, да заплаща на Ю.Д.Д., ЕГН **********, действаща чрез своята майка и законен представител М.Е.М., ЕГН **********, двете с постоянен адрес ***, Република Германия, месечна издръжка в размер на 150,00 лв. /сто и петдесет лева/, платима до 5-то число на текущия месец, считано от 27.04.2017 г. до настъпване на законна причина, обуславяща нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до окончателното й погасяване, като ОТХВЪРЛЯ иска за разликата над уважения размер до пълния му предявен такъв от 694,32 лв. /355 евро/ месечно, като неоснователен.

ДОПУСКА на основание чл. 242, ал.1 ГПК, предварително изпълнение на решението в частта за присъдената в полза на Ю.Д.Д., ЕГН **********, издръжка.

ОСЪЖДА Д.Д.Д., ЕГН **********,***, да заплати по сметка на Каварненския районен съд, сумата от 216,00 лв. /двеста и шестнадесет/, представляваща държавна такса върху присъдената издръжка.

Решението подлежи на обжалване пред Добрички окръжен съд в двуседмичен срок от 20.02.2018 г. (чл. 315, ал. 2 ГПК).

Препис от настоящото решение да се връчи на страните.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ………………