ПРОТОКОЛ

гр. Каварна,  05.06.2019 г.

 

Каварненският  районен съд, в публично съдебно заседание на пети юни през две хиляди и деветнадесета година  в състав:

 

      Председател: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

при участието на секретаря: ***

и прокурора:                                                           сложи за разглеждане

Гр. д. № 230 по описа за 2019 година,   докладвано от Районния съдия.

След спазване разпоредбите на чл. 142 ал.1 от ГПК на именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

МОЛИТЕЛКАТА П. Д.Д. редовно призована не се явява и не се представлява.

НАРУШИТЕЛЯТ Е.Е.Я. редовно призован не се явява и не се представлява.

СЪДЪТ докладва постъпилата на 05.06.2019 г. в Регистратурата на Районен съд гр. Каварна молба от адв. С.В. – процесуален представител на молителката Вх. № 2051, с която на основание чл. 233 от ГПК прави изцяло отказ от иска  поради нормализиране на отношенията между страните и постигане на извънсъдебно споразумение, като моли да се прекрати делото и да се обезсили Заповедта за незабавна защита № 3/27.03.2019 г.

На основание чл. 233 от ГПК поради отказ от молбата от страна на молителката СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по Гр. д. № 230/2019 г. по описа на Районен съд гр. Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в едноседмичен срок с частна жалба пред ДОС, считано от днес.

ОБЕЗСИЛВА Заповед за незабавна защита № 3/27.03.2019 г.

ДА СЕ УВЕДОМИ РУ на МВР за обезсилването на Заповед за незабавна защита № 3/27.03.2019 г.

ОСЪЖДА на основание чл. 11 ал. 3 от ЗЗД П. Д.Д., ЕГН: **********, с адрес *** да заплати държавна такса в размер на 30.00 (тридесет) лв. по сметка на Районен съд гр. Каварна.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи в  11.05 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 05.06.2019 г.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

СЕКРЕТАР: