Р   Е   Ш   Е   Н   И  Е

 

 

гр.Каварна, 04.07.2016г.

 

В      И М Е Т О      Н А       Н А Р О Д А

 

Каварненски районен съд в открито съдебно заседание на двадесет и шести юни, през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

при секретаря Е.Ш., разгледа докладваното от съдията Гр.д.№231/2016год. по описа на КРС и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл.318 и сл. от ГПК, образувано по молба за развод по чл.50 от СК.

Молителите И.А.Н. с ЕГН ********** *** и Н.Г.Н. с ЕГН ********** ***, твърдят, че са сключили граждански брак на *** пред длъжностното лице по гражданското състояние при Община Каварна, първи и за двамата. От брака си страните имат родено едно дете – Г. Н.Г. с ЕГН **********, което е навършило пълнолетие . Желаят да прекратят брака си, като решението им за това е сериозно и непоколебимо. Постигнали са споразумение в следния смисъл: 1./ Двамата съпрузи заявяват своето сериозно и непоколебимо съгласие за развод, като молят брака им да бъде прекратен без съда да се произнася по въпроса за вината; 2./ Роденото от брака дете -  Г. Н.Г. с ЕГН ********** е навършило пълнолетие; 3./ Съпрузите не си дължат издръжка помежду си; 4./ По време на брака страните нямат придобито недвижимо имущество и няма да предявяват искове един срещу друг; 5./ Придобитите по време на брака движими вещи са разделени помежду им;6./ След прекратяване на брака съпругата ще носи предбрачното си фамилно име – С.; 7./ Разноските по делото се поемат от двамата съпрузи по-равно.

В съдебно заседание молителите се явяват лично, поддържат молбата и постигнатото споразумение.

След преценка на представените по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, съдът приема за установено от фактическа страна следното:

На *** в гр.Каварна, Н.Г.Н. и И.А. С. са сключили граждански брак пред длъжностното лице по гражданското състояние, като след сключването на брака съпругата е приела да носи фамилното име на съпруга си - Н.. За сключеният брак е съставен Акт №69/*** От удостоверението за раждане на Г. Н.Г. се установява, че като родители са вписани двамата молители и синът им е пълнолетен.

При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

С оглед изразеното и подържано лично, сериозно и непоколебимо, взаимно съгласие, относно прекратяването на брака, съдът намира, че не следва да се изследват мотивите на молителите за прекратяването на брака им и той следва да бъде прекратен на основание чл.50 от СК.

Постигнатото между съпрузите споразумение съдът преценява като законосъобразно, непротиворечащо на закона и морала, поради което то следва да бъде утвърдено.

Съдът определя окончателна държавна такса по иска за развод в размер на 40.00 лева, на основание чл.6, т.3 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, като 30.00 лева са заплатени от И.А.Н., а останалите 10.00 лева следва да се заплатят от Н.Г.Н..

Мотивиран от изложеното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД, сключения на *** брак пред длъжностното лице по гражданското състояние при Община Каварна, между Н.Г.Н. с ЕГН ********** *** и И.А.Н. с ЕГН ********** ***, на основание чл.50 от СК.

УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение като:

1./ Двамата съпрузи заявяват своето сериозно и непоколебимо съгласие за развод, като молят брака им да бъде прекратен без съда да се произнася по въпроса за вината;

2./ Роденото от брака дете -  Г. Н.Г. с ЕГН ********** е навършило пълнолетие;

3./ Съпрузите не си дължат издръжка помежду си;

4./ По време на брака страните нямат придобито недвижимо имущество и няма да предявяват искове един срещу друг;

5./ Придобитите по време на брака движими вещи са разделени помежду им;

6./ След прекратяване на брака съпругата ще носи предбрачното си фамилно име – С.;

7./ Разноските по делото се поемат от двамата съпрузи по-равно.

ОСЪЖДА Н.Г.Н. с ЕГН ********** ***, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на Каварненски районен съд сумата от 10.00 лева (десет) лева – доплащане на държавна такса, на основание чл.6, т.3 от Тарифа за държавните такси по ГПК.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………………