Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

гр. Каварна, 20.05.2019г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, в открито заседание на десети май, две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА  УЗУНОВА 

 

при участието на секретаря А.М., като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 231 по описа на съда за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по искова молба с вх.№1279/18.04.2018г., подадена от Стефан Пенчев – Прокурор в Районна прокуратура гр.Каварна, срещу Б.А.Й. с ЕГН **********,*** и М.А.Х. гражданнин на ***, без адрес в РБългария, с известен адрес в Република ***, гр.***, ул.“***“, №*, ап.*. Предявен е иск с правно основание чл.47, ал.1, т.3 от СК, за унищожаване на брак.

Ищеца излага, че на ***.2018г. в РП Каварна е получен сигнал от Кмета на Община Каварна с Изх.№ АО- 03-51/***.2018г., за това, че българската гражданка Б.А.Й. с ЕГН ********** *** е сключила граждански брак с М.А.Х., гражданин на ***, на ***.2016г. в гр.***, Република *** при наличието на граждански брак между нея и *** гражданин А.Х., сключен на ***.2016г. По сигнала била образувана проверка с рег.№187/2018г. по описа на РП Каварна. Изискани били заверени копия на удостоверението за брак от ***.2016г., сключен в Общински съвет ***, Р *** между Б.А.Й. и М.А.Х. и на акта за сключен граждански брак на Община Враца с №0198/03.11.2016г., между Б.А.Й. и А.Х., сключен на ***.2016г. в гр.***, Р ***, както и документите, издадени от Р *** и представени при съставянето на акта. От горепосочените документи се установило, че българската гражданка Б.А.Й. е сключила граждански брак с *** гражданин М.А.Х. на ***.2016г. в гр.***, Р *** при наличието на граждански брак между нея и *** гражданин А.Х., сключен на ***.2016г. в гр.***, Р *** и в нарушение на разпоредбата на чл.7, ал.1, т.1 от СК. Счита, че съгласно чл.46, ал.1 СК бракът подлежи на унищожаване след като при сключването му е бил нарушен чл.7 от СК, а според чл.47, ал.1, т.3 СК и в сочената хипотеза прокурорът може да предяви иск за унищожаването му.

Моли съда да постанови съдебен акт, с който да бъде унищожен гражданския брак, сключен на ***.2016г. в гр.***, Р *** между българската гражданка Б.А.Й. и *** гражданин М.А.Х..

В с.з. Прокурор Пенчев поддържа исковата молба.

Ответникът Б. А.Й. е депозирала писмен отговор чрез упълномощения адв.М.В. ***. Счита предявения иск за допустим и основателен. Моли за уважаване на иска. В с.з. не се явява, представлява се от адв.М.В., която признава иска.

Ответникът  М.А.Х. е депозирал писмен отговор чрез особения представител адв.И.Р.-***. Изразява становище за допустимост на иска. Заявява, че счита всички приложени към исковата молба доказателства за относими и необходими.  В с.з. изразява становище, че бракът между Б. А.Й. и М.А.Х. следва да бъде унищожен, при наличие на писмените доказателства.

Каварненският районен съд след преценка на събраните по делото доказателства,  намира за установено от фактическа страна следното:

На ***.2018г. в Районна прокуратура гр.Каварна е постъпил сигнал от Община Каварна, че в общинска администрация гр.Каварна е пелучено Удостоверение за брак №13645/***.2016г., издаден от Общински съвет ***, Република ***, на българската гражданка Б.А.Й. с ЕГН ********** *** с гражданин на ***. В писмото се сочи, че към ***.2016г. същата гражданка е в брак с гражданина А.Х. от Република ***, сключен на ***.2016г. и пресъставен под №198/03.11.2016г. от Община Враца.

Към исковата молба е представено Удостоверение за брак от Общински съвет ***, от което е видно, че Б.А.Й. и М.А.Х. са сключили граждански брак №13645 на ***.2016г.

От Акт за сключен граждански брак №0198 от 03.11.2016г.на Община Враца се установява, че Б.А.Й. и А.Х., гражданин на Република *** са сключили граждански брак на ***.2016г. в *** ***.

От Удостоверението за постоянен адрес изх.№АО-10-79/30.03.2018г.на Община Каварна е видно, че Б.А.Й. е с постоянен и настоящ адрес ***.

Въз основа на така установеното от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

В съответствие с Конституцията на РБългария бракът е учреден в светска форма съюз на мъж и жена за създаване и поддържане на семейство. Съгласно чл. 5 от СК бракът се сключва по взаимно, свободно и изрично съгласие на мъж и жена, дадено лично и едновременно пред длъжностното лице по гражданско състояние. Според чл. 46, ал.1, изр.2 от Конституцията на РБ законен е само гражданският брак.

Сключването на брака е осъществяване на правото на всяко лице по чл. 3 от СК, но това право се признава при условия, определени от кодекса и посочени в разпоредбите на чл. 6 и чл. 7 от СК, изразяващи като цяло разбирането на законодателя за брачната способност, т. е. способността едно физическо лице да сключи брак. По същество тези условия са материалноправни изисквания, еднакви за жените и мъжете, и са положителни и отрицателни. Единственото положително условие за сключване на брак е достигнатата брачна възраст. Отрицателните условия са пречките, които СК предвижда и които са изчерпателно изброени в чл. 7 от СК. Според ал.1 на цитирания текст не може да сключи брак лице, което: 1. е свързано с друг брак; 2. е поставено под пълно запрещение или страда от душевна болест или слабоумие, които са основание за поставянето му под пълно запрещение; 3. страда от болест, представляваща сериозна опасност за живота или здравето на поколението или на другия съпруг, освен ако той знае за тези болести. В ал.2 на чл. 7 законодателят е дефинирал, че не могат да сключат брак помежду си: 1. роднини по права линия; 2. братя и сестри, както и други роднини по съребрена линия до четвърта степен включително; 3. лица, между които осиновяването създава отношения на роднини по права линия или на братя и сестри.

Първата пречка за сключване на граждански брак се явява наличието на друг брак. В настоящата хипотеза лицето Б.А.Й. към ***.2016г. е имала установено семейно положение – омъжена за А.Х., гражданин на Република ***. Бракът й сключен на ***.2016г. в гр.***, Република *** не е бил прекратен, поради което сключеният впоследствие на ***.2016г. граждански брак с ответника М.А.Х. се явява сключен в нарушение на изискването по чл. 7, ал.1, т.1 от СК и води до неговата унищожаемост.

От събраните по делото доказателства в тяхната съвкупност се установи, че на ***.2016 г. Б.А.Й. е била в предходен граждански брак с А.Х., който не е бил прекратен, поради което бракът й с М.А.Х. е унищожаем поради двубрачие на жената.С оглед на това исковата молба се явява основателна и доказана и следва да бъде уважена.

С оглед изхода на спора ответниците Б.А.Й. и М.А.Х., следва да заплатят солидарно разноските в производството, които са в размер на 330,00 лева, от които 30,00 лева държавна такса за водене на делото и 300,00 лева за назначения особен представител.

Водим от гореизложеното КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

    

Р    Е    Ш    И:

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, на основание чл. 47, ал.3 във вр. с чл. 7, ал.1, т.1 от СК, че гражданският брак между Б.А.Й. с ЕГН **********,*** и М.А.Х. гражданин на ***, без адрес в Р България, с известен адрес в Република ***, гр.***, ул.“***“, №*, ап.*, сключен под №13645 на ***.2016г. в гр.***, Република *** е УНИЩОЖАЕМ, поради двубрачие на жената към датата на сключването му.

     ОСЪЖДА Б.А.Й. с ЕГН **********,*** и М.А.Х. гражданин на ***, без адрес в РБългария, с известен адрес в Република ***, гр.***, ул.“***“, №*, ап.*, да заплатят солидарно държавна такса по водене на делото в размер на 30,00 (тридесет) лева по сметка на РС Каварна.

ОСЪЖДА  Б.А.Й. с ЕГН **********,*** и М.А.Х. гражданин на ***, без адрес в Р България, с известен адрес в Република ***, гр.***, ул.“***“, №*, ап.* да заплатят солидарно сумата от 300,00 (триста) лева за особен представител по набирателната сметка на РС Каварна.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд гр. Добрич, в двуседмичен срок от връчване на съобщението за постановяването му.

 

 

 

 

                                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:…………………