Р Е Ш Е Н И Е

 

гр. Каварна, 16.07.2019г.

 

В   И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в публично заседание на двадесет и пети юни през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

при участието на секретаря Анастасия Митева и в присъствието на прокурора .......................... разгледа докладваното от съдията Гр.д. № 231 по описа за 2019 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 50 от СК, трансформирано на основание чл. 321, ал. 5 от ГПК, в съдебно заседание проведено на 25.06.2019 год.

***********************************************************

Така мотивиран и на основание чл. 330, ал. 3 ГПК, съдът

 

Р  Е Ш  И  :

 

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД на основание чл. 50 от СК, сключения на 10.09.2011 год. пред длъжностното лице по гражданското състояние при Община Каварна, граждански брак между Е.И.Б., ЕГН ********** и Ш.И.Б., ЕГН **********, за който е съставен акт за граждански брак № ***г. на общ. Каварна, обл. Добрич.

УТВЪРЖДАВА постигнатото по реда на чл. 51 от СК споразумение, като:

ОБЯВЯВА,чесъпрузите са съгласни брака им да бъде прекратен с развод на осн. чл. 50 от СК, при сериозно и непоколебимо взаимно съгласие, без да се издирват мотивите за прекратяването.

ПОСТАНОВЯВА, че  след прекратяване на брака съпругата ще носи предбрачното си фамилно име -Ш.

ОБЯВЯВА,  че съпрузите не ползват съвместно семейно жилище.

ОБЯВЯВА, че по време на брака си страните не са придобили движимо и недвижимо имущество, което да е със статут на СИО.

ОБЯВЯВА,че след прекратяване на брака издръжка между съпрузите не се дължи.

ОБЯВЯВА, че разноските по делото остават за страните така, както са ги направили.

ОСЪЖДА Е.И.Б., ЕГН **********,*** да заплати по сметка на Районен съд гр.Каварна държавна такса в размер на  15,00 лв.  по допускане на развода

Решението не подлежи на обжалване.

 

                                                                                          

                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: ………………