О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в закрито заседание проведено на двадесет и шести юни през двехиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

като обсъди Гр.Д № 232  по описа за 2017 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Гражданско дело № 232/2017 г. е образувано на основание искова молба вх.№ 1557/28.04.2017 г., подадена от Т.Б., с адрес ***28, 02-640, Варшава, Полша, срещу „Трейшън клифс енд спа резорт” ЕАД, ЕИК 121237306, с която е предявен иск с правно основание чл.55, ал.1 ЗЗД и чл.86 ЗЗД.

Предвид констатираните от съда нередовности на молбата, с която е сезиран, с разпореждане № 531 от 28.04.2017 г. производството по делото е оставено без движение, като на ищеца са дадени указания за представяне на  платежен документ за внесена по сметка на Районен съд Каварна държавна такса в размер на 425.97 лв., изчислена в размер на 4%, върху цената на иска. Указано му е също, че при неотстраняване в срок на посочената нередовност, производството по делото подлежи на прекратяване.

Съобщението за така постановения съдебен акт е редовно връчено на ищеца на 23.05.2017 г. До изтичане на посочения в разпореждането срок, не е последвало изпълнение на съдебните указания, такова не е последвало и до настоящия момент, като ищецът не е сезирал съда и с искане за продължаване на определения му срок, съобразно изискването на чл.63, ал.1 от ГПК.

Съдът намира, че поведението на ищеца, изразяващо се в неизпълнение на съдебните указания, влече порок на исковата молба, проявяващ се в ненадлежно сезиране на съда и обуславящ недопустимост на учреденото въз основа на нея производство, поради което същото подлежи на прекратяване.

Мотивиран от така изложените съображения и на основание чл.129, ал.3 от ГПК, съдът:

О П Р Е Д Е Л И :

         

ПРЕКРАТЯВА производството по Гр.д. № 232 по описа за 2017 г. на Каварненски районен съд.

ВРЪЩА на Т.Б., с адрес ***28, 02-640, Варшава, Полша, искова молба вх. № 1557/28.04.2017 год.

Определението подлежи на обжалва с частна жалба пред Добрички окръжен съд в едноседмичен срок от съобщаването му на ищеца.

 

 

                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ:........................