П Р О Т О К О Л

  гр. Каварна,  17.07.2019 г.

 

Каварненският районен съд в публично съдебно заседание на  седемнадесети  юли,    през  две хиляди и  деветнадесета година  в състав:

 

              Председател: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

                                                  

при участието на секретаря: А.М.и прокурора:                                                                          сложи за разглеждане

Гр. д. № 232 по описа за 2019 година,   докладвано от Районния съдия.

          След спазване разпоредбите на чл. 142 ал. 1 от ГПК на именното повикване в 10.00 часа се явиха: 

ИЩЕЦЪТ Х.Н.Д., със съгласието на майка си Т.Г.Х. редовно призован не се явява, представлява се от адв.  М.К. ***, редовно упълномощена и приета по делото.

ОТВЕТНИКЪТ   Н.Л.Д. редовно призован  не се явява, представлява се от адв. П.Д.Г. ***, редовно упълномощена и приета по делото.

КОНТРОЛИРАЩА СТРАНА Дирекция „Социално подпомагане” гр. Каварна редовно уведомена по реда на чл.56, ал.2 ГПК,  не се представлява.

СЪДЪТ запитва страните имат ли възражения по хода на делото.

АДВ.К. – Няма процесуални пречки. Моля да се даде ход на делото.

АДВ.Г. – Не са налице пречки,  моля да бъде даден ход на делото.

СЪДЪТ, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки  и на основание чл. 142 от ГПК

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

АДВ.К.  - Господин Председател, между страните се постигна споразумение, което Ви представяме в днешното съдебно заседание и което  моля да бъде одобрено.

АДВ.Г.   -  Господин Председател, действително между страните се постигна споразумение, което Ви представяме и моля да бъде одобрено от съда.

СЪДЪТ, като взе предвид, че между страните по делото е постигната  спогодба  и на осн. чл.234, ал.1 от ГПК

О П Р Е Д Е Л И:

Днес, 15.07.2019г., в гр. Каварна,  между:        

1. Х.Н.Д. с ЕГН ********** ***1, със съгласието на неговата майка и законен представител Т.Г.Х. с ЕГН **********, действащи чрез процесуалния си представител адв. М.М.К. ***, в качеството си на ищец по гр. д. № 232/2019г. по описа на РС – гр. Каварна, и

2. Н.Л.Д. с ЕГН **********,***, действащ чрез процесуалния си представител адв. П.Д.Г. ***, в качеството си на ответник по гр. д. № 232/2019г. по описа на РС – гр. Каварна,

на осн. чл. 234 от ГПК постигнаха настоящата съдебна спогодба, по силата на която страните се споразумяха за следното:

1. На осн. чл. 150 СК присъдената с Решение № 37/08.04.2008г. постановено по гр.д. № 22 по описа за 2008г. на РС гр. Каварна, изменена със Споразумение с рег.№ 3042/18.09.2015г. на нотариус Й.П. с рег.№  035 в регистъра на НК на РБългария се ИЗМЕНЯВА, като  считано от 29.03.2019г. дата на предявяване на исковата молба в РС Каварна, бащата Н.Л.Д. с ЕГН ********** се задължава да заплаща ежемесечно сума в размер на 140.00 лева (сто и четиридесет лева) представляваща месечна издръжка в полза на сина си Х.Н.Д. с ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител Т.Г.Х. с ЕГН **********, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, до настъпване на обстоятелства за нейното изменение или прекратяване.

2. Страните се споразумяват след подписване на настоящата спогодба да я внесат в РС Каварна с искане да бъде одобрена от съда и съдът да прекрати изцялоГр. д. № 232/2019 г. на КРС, поради постигната спогодба.

 

 

СПОГОДИЛИ СЕ:

 

 

1. за  ищеца: ...............................

( адв. пълномощник М.К.-***)

 

 

2. за ответника: ...............................

( адв. пълномощник П.Г. ***)

           

 

  СЪДЪТ като констатира, че с вписаната по-горе спогодба страните уреждат изцяло взаимоотношенията си предмет на настоящото дело, както и че постигнатото от тях споразумение не противоречи на закона и на добрите нрави,

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА на основание чл.234, ал.1 от ГПК съдебната спогодба постигната в настоящото съдебно заседание от страните, по силата на която:

На основание  чл. 150 СК присъдената с Решение № 37/08.04.2008г. постановено по Гр.д. № 22 по описа за 2008г. на РС гр. Каварна, изменена със Споразумение с рег.№ 3042/18.09.2015г. на нотариус Й.П. с рег.№  035 в регистъра на НК на РБългария се ИЗМЕНЯВА, като  считано от 29.03.2019г. дата на предявяване на исковата молба в РС Каварна, бащата Н.Л.Д. с ЕГН ********** се задължава да заплаща ежемесечно сума в размер на 140.00 лева (сто и четиридесет лева) представляваща месечна издръжка в полза на сина си Х.Н.Д. с ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител Т.Г.Х. с ЕГН **********, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, до настъпване на обстоятелства за нейното изменение или прекратяване.

СЪДЕБНАТА СПОГОДБА има значението на влязло в сила решение и не подлежи на обжалване пред по-горен съд.

ОСЪЖДА  Н.Л.Д., с ЕГН:********** ***, да заплати в полза на Държавата, по сметка на Районен съд Каварна сумата от 32,40  лева (тридесет и два лева и четиридесет  стотинки) представляваща държавна такса в размер на 2%, върху споразумението за издръжка.

ПРЕКРАТЯВА производството по Гр.дело №232  по описа за 2019г. на Каварненски районен съд, поради постигнатата между страните и одобрена от съда в днешно съдебно заседание съдебна спогодба.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано от страните само в частта за прекратяване на производството, с частна жалба пред Добрички окръжен съд в едноседмичен срок, считано от днес.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи в 10.15  часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен в съдебно заседание.

 

 

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                                          СЕКРЕТАР: