О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Каварненски районен съд в закрито съдебно заседание на първи юли,  през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

като разгледа докладваното от съдията Гр.д. №234/2017г. по описа на КРС, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.129, ал.3 от ГПК.

Постъпила е искова молба с вх.№1570/02.05.2017г. от П.Д.П. с ЕГН ********** ***, като майка и законен представител на детето В.П.Д. с ЕГН **********, чрез адв. Д.А.. Молбата е по реда на чл.19 от ЗГР за промяна на името на детето.

С Разпореждане №606/03.05.2017г. съдът е разпоредил на ищеца да отстрани констатираните нередовности. Съобщението е изпратено на 09.05.2017г. и е получено на 22.05.2017г. от упълномощения адвокат. Изпратено е ново разпореждане с което е указано на ищеца в едноседмичен срок да отстрани нередовностите, но до настоящия момент това не е сторено, като срокът е изтекъл на 16.06.2017г.

С оглед неизпълнението на указанията на съда и в срок, и на основание чл.129, ал.3 от ГПК, съдът следва да върне молбата на ищеца П.Д.П. с ЕГН ********** ***, като майка и законен представител на детето В.П.Д. с ЕГН **********, като прекрати производството по гр.д.№234/2017г. по описа на Районен съд Каварна.

Така мотивиран, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВРЪЩА искова молба с вх.№1570/02.05.2017г. от П.Д.П. с ЕГН ********** ***, като майка и законен представител на детето В.П.Д. с ЕГН **********, чрез адв. Д.А..

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№234/2017г. по описа на Районен съд Каварна.

Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд гр.Добрич, в едноседмичен срок от връчването му на ищеца.

                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………………