Р   Е  Ш  Е  Н   И   Е

 

Гр.Каварна, 26.08.2019 год.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД в публично заседание на осми август, през две хиляди и деветна*** година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

при секретаря ***, като разгледа докладваното от съдията Гр.д. №234/2018г. по описа на КРС и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл.108 от ЗС.

Предявена е искова молба с вх.№1324/20.04.2018г., подадена от „Банка ДСК“ ЕАД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.***, ул.“***, №**, чрез юрк.Б.Р.Н., служебен адрес ***, пл.“***“, №*, срещу К.Я.С. с ЕГН ********** ***, Н.М.С. с ЕГН ********** ***, Т.К.М. с ЕГН ********** ***, Н.А.И. с ЕГН ********** ***, О.К.И. с ЕГН ********** ***, Н.К.Н. с ЕГН ********** ***, Е. П.Ж. с ЕГН ********** ***, А.К.И. с ЕГН ********** *** и В.Б.Й. с ЕГН ********** ***. С исковата молба е предявен осъдителен иск с правно основание чл.108 от Закона за собствеността.

В молбата си ищеца излага, че с Постановление за възлагане на недвижим имот от 21.10.1993г. по изпълнително дело №353/1993г. по описа на СИС при РС Балчик е възложено на „Банка ДСК“ имот, находящ се в с.***. Постановлението било влязло в законна сила на 08.11.1993г. Съгласно документа за собственост имотът представлявал сграда – къща за живеене състояща се от три стаи, кухня и салон, построена върху дворно място с площ от 1250 кв.м., представляващо парцел ***в кв.** по плана на с.***, общ.Каварна, като постановлението било надлежно вписано в СВ Каварна под №**, том **, дв.вх.№** от ***.2003г. След приемането на КККР сградата била заснета и нанесена с идентификатор ***със ЗП 73 кв.м., брой етажи – 1, предназначение : жилищна сграда – еднофамилна.

Ищеца излага още, че банката  придобила имота като е била обявена за купувач на публична продан по изп.д.№353/1993г., а самото дело било образувано по молба на „Банка ДСК“ – взискател. Кредита бил отпуснат на Я.А.А.и бил обезпечен с ипотека върху описания по-горе имот. Била наложена и възбрана, вписана под акт №**, том *, вх.рег.№*** от ***.1993г. в РС Балчик. След придобиване на имота банката го била декларирала в Отдел МДТ при Община Каварна. През 2009г. банката се снабдила с констативен нотариален акт върху сградата. През 2014г. взема решение да подаде процесния имот и при посещение на место установила, че имота се владее от В.Б.Й.. Същия бил поканен и с нотариална покана да освободи имота, но въпреки поканата той не освободил имота.

Ищеца твърди, че след направена справка в Агенция по вписвания било  установено, че на ***.1993г. с нотариален акт №*** на БРС К.Я.С. и Н.М.С. подали на К.И.И. недвижимия имот – къща за живеене. На ***.2006г. наследниците на К. И., ответниците Т.К., Н.А., О.К. и Н.К., продали на Е. П.Ж. описания имот. На ***.2006г. Е. П.Ж. продал на О.К.И. същия имот, а на ***.2006г. О.К.И. и А.К.И. продали на В.Б.Й. процесния имот.

Ищеца посочва, че тъй като банката е станала собственик на имота на основание постановлението за възлагане, счита, че последващите сделки са недействителни спрямо нея и приобретателите не са станали собственици на имота.

Моли съда да постанови решение, с което да установи собствеността на „Банка ДСК“спрямо ответниците  върху къща за живеене, построена върху имот с площ от 1250 кв.м., представляващо парцел ***в кв.** по плана на с.***, общ.Каварна, заснета и отразена в КККР  с идентификатор ***със ЗП от 73 кв.м., брой етажи 1, както и да осъди В.Б.Й. да предаде владението върху процесната къща.

 С уточняваща молба ищецът сочи, че към момента на придобиване на имота от банката нотариален акт за собственост е имал К.И.И.. Но имота бил прехвърлен на К.И. от предишния собственик К.Я.С. при наличието на вписана възбрана от  ***.1993г. А имота бил придобит от К.Я.С. през 1965г. с нотариален акт за покупко-продажба. К.Я.С. е имал имена К. Я.С.(К. Я.С.), за което ищеца представя доказателства.

Изпълнителното дело по което ищецът е придобил имота е срещу Я.А.А., който е имал кредит към банката. Договорът за кредитът е бил сключен 1991г. и бил обезпечен с ипотека върху процесния имот. Ипотеката  върху имота на К.Я.С. е била за обезпечаване на други вземания на ДСК, а именно по кредити с длъжници М.А.А.и Р.Р.А..

В с.з. ищецът се представлява от юрк.Н., който поддържа исковата молба.

Ответниците К.Я.С. и Н.М.С. в писмения отговор считат иска спрямо тях за неоснователен. В с.з. ответниците не се явяват, представляват се от адв.М.В., която оспорва иска.

Ответниците Т. К.М., О. К.И., Н.К.Н. и А.К.И. са представили писмен отговор чрез назначения особен представител адв.М.В.. Счита иска спрямо ответниците за неоснователен. Твърди, че техния праводател не е знаел при придобиване на имота, че същия е обременен с тежести. В с.з. не се явяват и не се предсталяват.

Ответниците Е. П.Ж., не представя писмен отговор и не взема становище по предявената искова молба.

Ответникът В.Б.Й. представя писмен отговор. С него счита иска за неоснователен. Твърди, че се легитимира като собственик на имота на основание нотариален акт от 2006г. Твърди, че владее имота чрез трето лице, заплаща и дължимите данъци в Община Каварна от 2007г. Твърди, че когато е сключвал договора за покупко-продажба не е знаел че придобива имота от несобственик. Твърди, че постановлението за възлагане било вписано 2003г. и бездействието на взискателя, сега ищец било непротивопоставимо на тях – ответниците.моли съда да отхвърли иска като неоснователен. В с.з., ответника не се явява и не изпраща представител.

Каварненският районен съд, след като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено от фактическа страна следното:

С Постановление за възлагане на недвижим имот, вписано под №**, том **, вх.регистър *** от …2003г. на СВ Каварна, е обявен за купувач взискателя по изпълнението Държавна спестовна каса гр.Каварна на следния недвижими имот: къща за живеене, състояща ес от три стай, кухня и салон, построена върху дворно място с площ от 1250 кв.м., представляващо парцел ***в кв.** по плана на с.***, общ.Каварна, в изплащане на вземането срещу длъжника Я.А.А.от с.*** при цена 80% от оценката, а именно 55798,00 лева и възлага този имот на ДСК гр.Каварна. постановлението е влязло в сила на 08.11.1993г. С нотариален акт за собственост на сграда по писмени доказателства, вх.рег.№*** от ***.2009г., акт **, том **, дело №*** на СВ Каварна ищецът е признат за собственик на сграда с идентификатор ***по КККР на с.***, общ.Каварна, с административен адрес ул.“***“, №.., сграда със застроена площ от 73кв.м., брой етажи 1,предназначение жилищна сграда – еднофамилна, състояща ес от три стаи, кухня и салон. Представени са скица и данъчна оценка за сградата.

От нотариален акт за продажба на недвижим имот №***, том ***, дело №***/1993г. на БРС е видно, че ответниците К.Я.С. и съпругата му Н.М.С. са продали на К.И.И. процесната къща. С нотариален акт за покупко-продажба на жилищен имот вх.рег.№***, том **, акт №***, дело №*** от ***.2006г. наследниците на к.И., ответниците Т.К.М., Н.А.И., О.К.И. и Н. К. Н. продали на Е. П.Ж. процесната къща. С нотариален акт за покупко-продажба на жилищен имот вх.рег.№***, том **, акт №**, дело №** от 09.07.2006г. Е. П.Ж. продал същия имот на О.К.И.. С последваш  нотариален акт за покупко-продажба А.К.И. и О.К.И. продали на В.Б.Й. процесния имот.

Приложено е копие от изпълнително дело №353/1993г. на Балчишки районен съд.  От него става ясно, че ответника К.Я.С. *** е учредил договорна ипотека върху своята къща за живеене, състояща се от три стаи, кухня и салон за отпуснат на М.А.А., Я.А.А.и Р.Р.А. кредит на обща стойност 130 000 лева. А от нотариалния акт за покупко-продажба №90, том VІІ, дело №2068 / 1990г. на БРС се установява, че К.Я. е придобил процесната къща за живеене от Ф.А.И..

От изисканата справка от Община Шабла за идентичност на лице с различни имена е предоставено Удостоверение изх.№АУГ 239-1 / 05.07.2019г. от което е видно, че имената на К.Я.С.  се именува и К. Я.С. и К.Я.С..

При така установената фактическа обстановка, съдът приема от правна страна следното:

Съгласно чл.108 ЗС собственикът може да иска своята вещ от всяко лице, което я владее или държи без да има основание за това.

За да бъде основателен искът за ревандикация следва да са налице три предпоставки: ищецът да е собственик на спорната вещ, тя да бъде във владение или държане на ответника и той да не владее или държи веща на правно основание.

Не доказването на който и да е от тези три елемента има за последица отхвърляне на иска поради неоснователността му.

Ревандикационния иск има две части, които се намират в неразривно единство: установителта част, при която съдът трябва да установи, че ищецът действително е собственик на вещта на претендираното основание и осъдителна част, при която след като е установил предното, осъжда ответника реално да отстъпи собствеността и предаде владението. Двете части на ревандикационния иск не представляват самостоятелни искове. Дейността на съда по установяване принадлежността на правото на собственост не е произнасяне по самостоятелен установителен иск, затова и по иска по чл. 108 ЗС диспозитива е един, а не два самостоятелни.

Върху ответника пада тежестта да докаже основанието, на което владее или държи имота.

В настоящия случай безспорно се установи, че ищецът „Банка ДСК“ ЕАД притежава титул за собственост – постановление за възлагане от държавен съдебен изпълнител при РС Балчик, влязло в сила на 08.11.1993г. и надлежно вписано в СВ Каварна, тъй като процесния имот се намира в община Каварна.

 Съгласно чл. 496, ал. 2 ГПК, възлагането на имота от съдебния изпълнител има вещноправно действие. От деня на постановлението за възлагането то прехвърля на купувача правата, които длъжникът е имал върху продадената вещ. Вещнопрехвърлителното й действие настъпва с влизане в сила на постановлението за възлагане. На основание цитираната разпоредба от деня на влизане в сила на постановлението за възлагане купувачът придобива всички права, които длъжникът е имал върху имота. Правата, които трети лица са придобили върху имота, не могат да бъдат противопоставени на купувача, ако тези права не могат да се противопоставят на взискателите.

Такъв е и настоящият случай, доколкото възбраната върху имота е била вписана преди разпоредителните сделки още на ***.1993г. /л.26/., а самото постановление е от 21.10.1993г. и е влязло в сила на 08.11.1993г. Следователно последяващите купувачи не са могли да придобият имота, тъй като е била налице вписана възбрана и издадено постановление за възлагане то съдия-изпълнителя.

Предвид изложеното съдът счита, че предявеният иск по чл. 108 ЗС е доказан по своето основание и като такъв следва да бъде уважен.

По направеното искане от ищеца за присъждане на направените разноски пред настоящата съдебна инстанция, съдът намира, че съобразно изхода на спора и въз основа на представените доказателства претенцията е основателна в размер на 995,00 лв. от които 695,00 лева заплатени разноски и 300,00 лева юрисконсултско възнаграждение.

 Мотивиран от горното КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД,

 

 

Р Е Ш И :

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ответниците К.Я.С. с ЕГН ********** ***, Н.М.С. с ЕГН ********** ***, Т.К.М. с ЕГН ********** ***, Н.А.И. с ЕГН ********** ***, О.К.И. с ЕГН ********** ***, Н.К.Н. с ЕГН ********** ***, Е. П.Ж. с ЕГН ********** ***, А.К.И. с ЕГН ********** *** и В.Б.Й. с ЕГН ********** ***, че ищецът „Банка ДСК“ ЕАД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.***, ул.“***, №**, чрез юрк.Б.Р.Н., служебен адрес ***, пл.“***“, №* е собственик на недвижим имот - къща за живеене състояща се от три стаи, кухня и салон, построена върху дворно място с площ от 1250 кв.м., представляващо парцел ***в кв.** по плана на с.***, общ.Каварна, по Постановление за възлагане от 21.10.1993г., вписано в СВ Каварна под №**, том **, дв.вх.№** от ***.2003г., а по КККР сградата е с идентификатор ***със ЗП 73 кв.м., брой етажи – 1, предназначение : жилищна сграда – еднофамилна и ОСЪЖДА ответника В.Б.Й. с ЕГН ********** ***, на основание чл.108 от ЗС, да предаде владението върху описания имот на ищеца „Банка ДСК“ ЕАД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.***, ул.“***“, №**, чрез юрк.Б.Р.Н., служебен адрес ***, пл.“***“, №*.

ОСЪЖДА К.Я.С. с ЕГН ********** ***, Н.М.С. с ЕГН ********** ***, Т.К.М. с ЕГН ********** ***, Н.А.И. с ЕГН ********** ***, О.К.И. с ЕГН ********** ***, Н.К.Н. с ЕГН ********** ***, Е. П.Ж. с ЕГН ********** ***, А.К.И. с ЕГН ********** *** и В.Б.Й. с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТЯТ на ищеца „Банка ДСК“ ЕАД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.***, ул.“***“, №**, чрез юрк.Б.Р.Н., служебен адрес ***, пл.“***“, №*, сторените по делото разноски които са в общ размер на 995,00 (деветстотин деветдесет и пет) лева.

Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от получаване на съобщаването за изготвянето му, пред Окръжен съд Добрич.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………