О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в закрито заседание проведено на единадесети октомври през две хиляди и осемнадесета  година в състав

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

като обсъди Гр.Д № 24  по описа за 2018 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Гражданско дело № 24/2018 г. е образувано на основание искова молба вх. №120/15.01.2018г., подадена от „Водоснабдяване и канализация-Добрич“ АД, чрез пълномощника юрк. ***, срещу Т.Ж.Г., с която са  предявени в условията на обективно съединяване  искове  с правно основание  чл. 422 от ГПК във вр. с чл. 79, ал. 1 и  чл. 86, ал. 1 от  ЗЗД.

С определение № 322  от 18.06.2018г. съдът е допуснал предоставянето на правна помощ – особен представител на ответника Т.Ж.Г., на осн. чл. 23, ал. 1 ЗПП, вр. с чл. 47, ал. 6, вр. с чл. 29, ал. 3 ГПК, като е задължил ищеца „Водоснабдяване и канализация – Добрич“  АД  в едноседмичен срок от получаване на определението да внесе по сметката за вещи лица на РС Каварна сумата от 300,00 лв., представляваща депозит за възнаграждение на особения представител на ответника. Указал е също на ищеца, че при невнасяне в срок на определения депозит, производството по делото подлежи на прекратяване.

Съобщението за така постановения съдебен акт е редовно връчено на ищеца по реда на чл. 50 ал. 1 от ГПК, на 23.06.2018 г. До изтичане на посочения в определението срок, не е последвало изпълнение на съдебните указания, такова не е последвало и до настоящия момент, като ищецът не е сезирал съда и с искане за продължаване на определения му срок, съобразно изискването на чл. 63, ал. 1 от ГПК.

Съдът намира, че поведението на ищеца, изразяващо се в неизпълнение на съдебните указания, влече порок на исковата молба, проявяващ се в ненадлежно сезиране на съда и обуславящ недопустимост на учреденото въз основа на нея производство, поради което същото подлежи на прекратяване.

Мотивиран от така изложените съображения и на основание чл. 129, ал. 3 от ГПК, съдът:

О П Р Е Д Е Л И :

        

ПРЕКРАТЯВА производството по Гр.д. № 24 по описа за 2018 г. на Каварненски районен съд.

ВРЪЩА на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ДОБРИЧ“ АД, ЕИК 204219357, с адрес гр. Добрич, бул. ”Трети март” № 59, чрез пълномощник юрк. ***, искова молба вх.№ 120/15.01.2018 год.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Добрички окръжен съд в едноседмичен срок от съобщаването му на ищеца.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:.......................