О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

              КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в закрито заседание на двадесет и седми април  през две хиляди и осемнадесета  година в състав

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: ВЕСЕЛИНА  УЗУНОВА 

 

 

като обсъди Гр.Д №241/2016г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Гр.д.№241/2016г. е образувано по искова молба, подадена от И.Т.Ш. с ЕГН ********** и П.Т.Р. с ЕГН ***********,  двете чрез пълномощника си адв.А.Н., с адрес ***, против „Яйца и птици-Зора“ АД, ЕИК 124031444 с адрес с.Дончево, общ.Добрич, представлявано от И.Г.И.. С исковата молба са предявени обективно и субективно кумулативно съединени искове по чл.108 от ЗС и чл.59 от ЗЗД.

         С протоколно определение от 09.03.2017г. съдът е конституирал „Дева – 07” ООД като трето лице – помагач в процеса.  

         С писмена молба вх.№1427/27.04.2018г., ищците чрез процесуалния си представител адв. А.Н. – ВАК  заявяват, че правят отказ от иска на основание чл.233 ГПК, поради доброволното уреждане на спора и отпадане на правното основание за водене на делото. Не претендират разноски в производството и молят за прекратяване на производството по Гр.д. № 241/2016г. по описа на Каварненски районен съд. Към молбата прилагат извънсъдебно споразумение от 26.04.2018г.

         С писмена молба вх.№1428/27.04.2018г., третото лице в производството – „ДЕВА – 07” ЕООД, ЕИК 124712548, представлявано от управителя Р.В.Й. чрез  процесуалния си представител адв. Н.Х.В. – ВАК  заявява, че прави отказ от иска на основание чл.233 ГПК, поради доброволното уреждане на спора и отпадане на правното основание за водене на делото. Не претендират разноски в производството и молят за прекратяване на производството по Гр.д. № 241/2016г. по описа на Каварненски районен съд. Към молбата прилагат извънсъдебно споразумение от 26.04.2018г.

          Съгласно чл. 233 ГПК, ищецът  може да се откаже изцяло или отчасти от спорното право във всяко положение на делото, като в този случай той не може да предяви отново същия иск. Процесуална последица от направения отказ от иска е десезиране на съда със спора и прекратяване на производството по делото.

 Въз основа на така подадените молби, съдът намира, че е десезиран от правния спор, поради отказ от иска и на основание чл.233 ГПК производството по делото подлежи на прекратяване.

 Водим от гореизложеното, съдът:

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 

  ПРЕКРАТЯВА на основание чл.233 ГПК, производството по Гр.Д №241/2016год. по описа на Каварненски районен съд, образувано въз основа на подадена искова молба вх.№3728/03.12.2015г., И.Т.Ш. с ЕГН ********** и П.Т.Р. с ЕГН ***********,  двете чрез пълномощника си адв.А.Н., с адрес ***,  третото лице – помагач  „ДЕВА – 07” ЕООД, ЕИК 124712548, представлявано от управителя Р.В.Й. чрез  процесуалния си представител адв. Н.Х.В. – ВАК., против „Яйца и птици-Зора“ АД, ЕИК 124031444 с адрес с.Дончево, общ.Добрич, представлявано от И.Г.И.. 

  Препис от определението да се връчи на страните.

  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Добрички окръжен съд в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……………………